Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
Getting Started
Operating your steam cleaner
4
Squeeze tabs on side of detergent tank
to slide tank out of steamer.
Remove cap from detergent tank and fill with
maximum 120ml of Vax detergent. Replace cap
firmly and slide solution tank back into steamer
NOTE: For best results, fill with 120ml of detergent.
Alternatively dilute the mixture with 50ml detergent
and 70ml water
NOTE: Whilst in use do not recline unit more than 45 degrees.
Place steamer on a level surface and ensure
steamer is switched off and is cool. To remove
lid push down and twist anti clockwise.
Ensure the lid is securely fastened by
turning in a clockwise direction.
Slowly pour water into water tank.
Do not overfill the water tank. Allow
space to be left at the top.
Fill measuring jug with maximum 300ml.
C
AUTION: Do not use hot or boiling water to fill water compartment. Do not open the water tank lid when using the steamer. Your steamer is
pressurised, do not completely remove the lid when tank is hot. Fill tank only when cool. Do not overfill the water or detergent tank
compartments.
Filling the detergent tank
Filling the water tank
I
MPORTANT: After use, switch off the machine, compress the trigger to release all remaining steam. Allow machine to cool for a
minimum of 10 minutes before refilling or storing.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw VAX S4S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van VAX S4S in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info