Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
© 2011 Uniden America Corp. Printed in Vietnam
Ft. Worth, Texas U01UN331ZZZ(0)
D1384 base with
answering system
and cordless
handset
Accessory handset
and charger
If you purchased
model number:
You should
have:
D1384 None
D1384-2 1 of each
D1384-3 2 of each
D1384-4 3 of each
D1384-5 4 of each
D1384-6 5 of each
You will also nd:
Not pictured:
x Rechargeable battery (BT-1021)
x Battery cover
x AC adapter (PS-0035)
x Telephone cord
What's in the box?
Not pictured:
x Rechargeable
battery (BT-1021)
x Battery cover
x AC adapter
(PS-0035)
x If any items are missing or damaged, contact our Customer Care Line
immediately. Never use damaged products!
x Call waiting, CID, CIDCW, and Voice Mail are telephone line services. Contact your
provider for details.
x Need help? Get answers 24/7 at our website: www.uniden.com.
If You... Contact Uniden’s... Phone Number
have a question or problem Customer Care Line*
817-858-2929 or
800-297-1023
need a part or an accessory Parts Department* 800-554-3988
need special assistance due to
a disability
Accessibility Help Line
800-874-9314
(voice or TTY)
* During regular business hours, Central Standard Time; see our website for detailed
business hours.
D1384 Series User's Guide
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Uniden D1384 series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Uniden D1384 series in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info