Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
TRADITIONALF
ÓFeluagroepapril2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.0904101
1
VOORDATUDETWINNYLOAD
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadTRADITIONALFisgeschiktvoor
hetvervoervantweefietsen.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevindenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemaximaaltoelaatbarekogeldrukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris9,8kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.Dedragerzalzichna
elkebevestigingopdekogeltijdensdeeerste
kilometersgaan“zetten”.
Controleerdaaromnadeeerstegeredenkilometers
debevestigingendraaiindiennodigdeTboutaan.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendie
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegde
garantiekaartstaan.Zowelvoorgarantie,serviceals
aanschafvanonderdelen/accessoireskuntubijuw
aankoopadresterecht.Wijwensenuveelsuccesen
rijplezier.
DeTwinnyLoadTRADITIONALF
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F VOORDAT U DE TWINNY LOAD  INSTALLEERT  De verlichting van de Twinny Load is bestemd voor  een 12V installatie.  De Twinny Load TRADITIONAL F is geschikt voor  het vervoer van twee fietsen. Let op de maximaal  toelaatbare kogeldruk. U kunt deze vinden op het  typeplaatje van de trekhaak van uw auto. Het totale  gewicht van de drager en de fietsen mag niet hoger  zijn dan de maximaal toelaatbare kogeldruk en mag  het gewicht van 7

Pagina 2
Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F Positie­  nummer  1  2  3  4  5  Artikel­  nummer  62.99.62781  62.99.62  Omschrijving  Frame Traditional F  Lichtbak  Frameklemset  Wielgoot  Geleideset variabel  Aantal  1  1  1  4  1 ÓFelua­groep april 2004 wijzigingen voorbehouden. 37.99.09041­01  2 

Pagina 3
Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F Positie­  Artikel­  nummer  nummer  1  2  3/4  62.99.66720  5  Positie­  Artikel­  nummer  nummer  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Omschrijving  Frame Traditional F  T­bout  Bev.middelen wielgootjes  Hangslot  Omschrijving  U­bevestiging  Buitenkoker frameklem  Binnenkoker frameklem  Frameklem + frameklemhouder  Insteekdop 20x20 zwart  Zeskantbout M8x25 

Pagina 4
Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F nummer  nummer  1  2/3/4  5  62.99.62100  6  7  8/9  62.99.62781  10  Omschrijving  Lichtbak  Bev.middelen lichtbak  Beschermkap  Lamp  Kabelset 7­polig  Bev.middelen lamp  Lichtbak compleet  Afstandbus  Aantal  1  2  1 set  2  1  2  1  2  Bevestig de lichtbak zodanig aan de drager,  dat de lamp met de sticker “RIGHT” aan de  rechterkant komt.  i  Positie­  Boor in de kentekenplaat twee gaten o

Pagina 5
Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F De bij uw fietsdrager meegeleverde variabele  geleideset kan op twee manieren gemonteerd worden,  namelijk als standaard montage en omgekeerde  montage.  In het geval dat u met de standaard montage van de  geleideset uw drager niet correct op de trekhaak kunt  plaatsen, bijvoorbeeld doordat er te weinig ruimte  aanwezig is, de bocht te lang is of, de trekhaak hoog  is, kunt u de omgekeerde montage toepassen.  Standaard montage 

Pagina 6
Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F Het plaatsen van de fietsen  Het plaatsen van de fietsen op de  Twinny Load Traditional F.  1.  Plaats de fiets die het dichtst bij de auto komt het  eerst, met het stuur naar links.  2.  Stel de wielgoten op de juiste afstand in, zodanig  dat de wielen in de ronding van de wielgoothouder  aanliggen.  3.  Stel de klemhoogte in, door de vleugelbout los te  draaien, de binnenbuis op de juiste hoogte in te  stellen en de vleugelbou
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Twinny Load Traditional F bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Twinny Load Traditional F in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,48 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info