Twinny Load Traditional F Fietsendrager | 0,48 mb | NederlandsAdvertentie

Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
TRADITIONALF
ÓFeluagroepapril2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.0904101
1
VOORDATUDETWINNYLOAD
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadTRADITIONALFisgeschiktvoor
hetvervoervantweefietsen.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevindenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemaximaaltoelaatbarekogeldrukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris9,8kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.Dedragerzalzichna
elkebevestigingopdekogeltijdensdeeerste
kilometersgaan“zetten”.
Controleerdaaromnadeeerstegeredenkilometers
debevestigingendraaiindiennodigdeTboutaan.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendie
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegde
garantiekaartstaan.Zowelvoorgarantie,serviceals
aanschafvanonderdelen/accessoireskuntubijuw
aankoopadresterecht.Wijwensenuveelsuccesen
rijplezier.
DeTwinnyLoadTRADITIONALF
Advertentie

1 2 3 4 5 6 Volgende

Twinny Load Traditional F handleiding


Fietsendrager


Alle Twinny Load handleidingen


Contact opnemen met Twinny Load

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2015 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Montagevoorschrift/  gebruiksaanwijzing  TRADITIONAL F VOORDAT U DE TWINNY LOAD  INSTALLEERT  De verlichting van de Twinny Load is bestemd voor  een 12V installatie.  De Twinny Load TRADITIONAL F is geschikt voor  het vervoer van twee fietsen. Let op de maximaal  toelaatbare kogeldruk. U kunt deze vinden op het  typeplaatje van de trekhaak van uw auto. Het totale  gewicht van de drager en de fietsen mag niet hoger  zijn dan de maximaal toelaatbare kogeldruk en mag  het gewicht van 75 kg niet overschrijden. Het netto  gewicht van de drager is 9,8 kg. Een normale fiets  weegt circa 17kg. Een maximaal toelaatbare  kogeldruk  van 50 kg is dus al voldoende voor de  Twinny Load met twee fietsen. De drager zal zich na  elke bevestiging op de kogel tijdens de eerste  kilometers gaan “zetten”.  Controleer daarom na de eerste gereden kilometers  de bevestiging en draai indien nodig de T­bout aan.  Voorts wordt gewezen op de wettelijke eisen die  gelden voor het vervoer aan de achterzijde van de  auto.  SERVICE/GARANTIE  Op de drager krijgt u twee jaar garantie, onder de  voorwaarden zoals ze op de bijgevoegde  garantiekaart staan. Zowel voor garantie, service als  aanschaf van onderdelen/accessoires kunt u bij uw  aankoopadres terecht. Wij wensen u veel succes en  rijplezier.  De Twinny Load TRADITIONAL F ÓFelua­groep april 2004 wijzigingen voorbehouden. 37.99.09041­01  1 

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Twinny Load Traditional F Fietsendrager bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Twinny Load Traditional F in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.