Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
BP2961
EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
SK | Návod
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
1
2
3
4
WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
ENInstruction manual
SAFETY
By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
The appliance must be placed on a stable, level
surface.
The user must not leave the device unattended
while it is connected to the supply.
This appliance is only to be used for household
purposes and only for the purpose it is made
for.
This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the
appliance. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children unless older than 8 and
supervised.
To protect yourself against an electric shock, do
not immerse the cord, plug or appliance in the
water or any other liquid.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
The temperature of accessible surfaces may be
high when the appliance is operating.
The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or a separate
remote-control system.
Only use the appropriate connector for this
device.
The appliance is to be connected to a socket-
outlet having an earthed contact (for class I
appliances).
Surface are liable to get hot during use.
PARTS DESCRIPTION
1. On/Off switch
2. Temperature control
3. Baking plate
4. Spatulas
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
Place the appliance on a stable surface and make sure there is 10 cm.
free of space around the appliance.
NOTE: It is normal that strange odor comes out from the unit for the first
use. This will cause after a short while.
USE
Connectthepower cable tothe socket.(Note: Make surethe indicated
voltage on the devicematchesthe localvoltage beforeconnecting the
device.Voltage220V-240V50Hz)
Pre-heat your appliance on the highest level for 10 minutes before using
it.
The heating plate should be rubbed in with some food oil.
Place a small quantity of the prepared paste on the heating plate and
distribute these evenly with the help of the paste spatula. Rub the edge
of the baking surface occasionally with a moistened cloth so the crepes
can be removed more easily after baking.
After about 45 seconds use the spatula to turn the crepe. The correct
baking time depends on the dough mixture and the desired browning of
the Crepes.
Note: Never use metal articles for distributing the paste and/or for
turning or taking the Crepes, since it could damage the non-adhesive
coating of the heating plate.
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool
down.
Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a
soft cloth.
Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no
moisture, oil or grease enters the cooling slots.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of
electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
instruction manual and packaging puts your attention to this important
issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling
of used domestic appliances you contribute an important push to the
protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!
NLInstruction manual
VEILIGHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
Verplaats het apparaat nooit door aan het
snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
nergens in verstrikt kan raken.
Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
staan.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
Gebruik uitsluitend de juiste connector voor dit
apparaat.
Het apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).
Het oppervlak kan heet worden tijdens
gebruik.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Aan/uitschakelaar
2. Temperatuurregelknop
3. Bakplaat
4. Spatels
VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak. Zorg ervoor dat er 10 cm
vrije ruimte rondom het apparaat is.
LET OP: Het is normaal dat bij het eerste gebruik een vreemde geur uit
het apparaat komt. Dit zal na een korte tijd voorbij zijn.
GEBRUIK
Sluit het netsnoer aan op het stopcontact.(Let op: Zorg er voor het
aansluiten van het apparaat voor dat het op het apparaat aangegeven
voltage overeenkomt met de plaatselijke
netspanning.Voltage220V-240V50Hz)
Zorg ervoor dat het apparaat ongeveer 10 minuten wordt voorverwarmd.
Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
Plaats een klein beetje deeg op de bakplaat en verdeel dit gelijkmatig
met behulp van de deegspatel. Wrijf de rand van het bakoppervlak zo nu
en dan in met een vochtige doek. De crêpes kunnen dan na het bakken
gemakkelijker van het bakoppervlak worden verwijderd.
Gebruik na ongeveer 45 seconden de spatel om de crêpe om te
draaien. De juiste baktijd hangt af van de deegmix en de gewenste kleur
van de crêpes.
Let op: Gebruik nooit metalen objecten voor het verdelen van het deeg
en/of voor het omdraaien of verwijderen van de crêpes, want dit kan de
antiaanbaklaag van de warmteplaat beschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
Reinig de buitenkant uitsluitend met een licht vochtige doek. Zorg ervoor
dat er geen vocht, olie of vet via de koelspleten naar binnen sijpelt.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit
beschadigt het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale
huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt
voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden
aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en
op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte
materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte
huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het
inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!
FRInstruction manual
SÉCURITÉ
Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.
La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
Utilisez uniquement le connecteur approprié
pour cet appareil
Branchez l'appareil sur une prise électrique
munie d'une connexion à la terre (pour les
appareils de catégorie I).
La surface peut devenir chaude à l'usage.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Avant la première utilisation de votre appareil, essuyez toutes les pièces
amovibles avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de produits abrasifs.
Posez l’appareil sur une surface stable et veillez à conserver un espace
vide de 10 cm autour de l’appareil.
NB: Il est normal lors de la première utilisation qu’une odeur étrange
émane de l’appareil. Cela s’atténuera après un petit moment.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de
sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!
DEInstruction manual
SICHERHEIT
Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8
Jahren.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
Verwenden Sie für dieses Gerät nur den
passenden Stecker.
Dieses Gerät darf nur mit einer geerdeten
Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden
werden.
Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß
werden.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Ein/Aus-Schalter
2. Temperaturregelung
3. Backblech
4. Spateln
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts alle
abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie
niemals Scheuermittel.
Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche und stellen Sie einen
Freiraum von 10 cm um das Gerät herum sicher.
HINWEIS: Es ist normal, dass das Gerät bei der ersten Verwendung
ungewöhnliche riecht. Dies hört nach kurzer Zeit auf.
VERWENDUNG
Schließen Sie das Netzkabel an der Netzsteckdose an. (Hinweis: Achten
Sie vor dem Anschluss darauf, dass die Nennspannung des Geräts der
Netzspannung entspricht. Spannung220 V-240 V50 Hz.)
Heizen Sie das Gerät vor der Verwendung 10 Minuten vor.
Die Heizplatte muss mit Speiseöl eingerieben werden.
Geben Sie eine kleine Menge des vorbereiteten Teigs auf die Heizplatte
und verteilen Sie diese mithilfe der Spachtel gleichmäßig. Reiben Sie die
Kante der Backoberfläche gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab,
damit die Crepes nach dem Backen leichter entfernt werden können.
Verwenden Sie nach ca. 45 Sekunden die Spachtel, um die Crepe zu
wenden. Die korrekte Backzeit ist abhängig vom Teig und dem
gewünschten Bräunungsgrad der Crepes.
Hinweis: Verwenden Sie zum Verteilen oder Wenden des Teigs niemals
Metallgegenstände, da diese die Antihaftbeschichtung der Heizplatte
beschädigen können.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das
Gerät abgekühlt ist.
Das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem
weichen Tuch abwischen.
Das Äußere des Geräts mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch
abwischen und darauf achten, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in
die Kühlschlitze eindringt.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!
ESInstruction manual
SEGURIDAD
Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
Utilice únicamente el alimentador apropiado
con este dispositivo.
Este aparato debe enchufarse a una toma de
pared conectada a tierra (para aparatos de
clase I).
La superficie puede calentarse durante el uso.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Control de temperatura
3. Placa para hornear
4. Espátulas
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Antes de utilizar el aparato por primera vez, pase un paño húmedo por
todas las piezas desmontables. Nunca utilice productos abrasivos.
Coloque el aparato sobre una superficie estable y asegúrese de que
existan 10 cm de espacio alrededor del aparato.
NOTA: Es normal que se emitan olores al usar por primera vez la
unidad. Cesarán en un breve tiempo.
USO
Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota:
Asegúrese de que la tensión indicada en el aparato coincide con la
tensión local antes de conectar al aparato. Tensión220 V-240 V50 Hz)
Realice un calentamiento previo del aparato al nivel máximo durante 10
minutos antes de utilizarlo.
Deberá frotar la placa de calor con aceite comestible.
Coloque una pequeña cantidad de la pasta preparada sobre la placa de
calor y distribúyala de manera uniforme con ayuda de la espátula. Frote
el borde de la superficie de horneado con un paño húmedo
ocasionalmente para que los crepes se puedan retirar más fácilmente
cuando estén listos.
Tras unos 45 segundos, utilice la espátula para darle la vuelta al crepe.
El tiempo correcto de cocción depende de la mezcla de la masa y el
grado de tostado deseado de los crepes.
Nota: No utilice nunca elementos de metal para distribuir la pasta o para
darle la vuelta a los crepes, ya que podría dañar la capa anti adherente
de la placa de calor.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que el aparato se
enfríe.
Limpie el interior y los bordes del aparato con una toallita de papel o un
paño suave.
Pase un paño ligeramente húmedo por la parte exterior y asegúrese de
que humedad, aceite ni grasa se introducen por las ranuras de
ventilación.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar
el aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El
aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de
su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!
PTInstruction manual
SEGURANÇA
Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tristar BP-2961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tristar BP-2961 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info