Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
EN TF525 Digital Audio Baby Monitor
FR Moniteur Audio Numérique
NL Digitale Geluidsmonitor
DE Digitales Babyphone
ES Monitor de Audio Digital
IT Monitor Audio Digitale
PT Monitor Digital de Áudio
PL
Cyfrowy Monitor Dźwięku
CZ
Digitální Audio Chůvička
HU Digitális Audio Monitor
SK Digitálny Audio Monitor
GR Ψηφιακή Συσκευή Ηχητικήσ
Παρακολούθησησ
RU Цифровой Aудиомонитор
HB
TR Dijital Ses İzleyicisi
EN Instructions • FR Notice d'utilisation • NL Instructies • DE Gebrauchsanleitung • ES Instrucciones
IT Istruzioni • PT Instruções • PL Instrukcja obsługi • CZ Instrukce • HU Felhasználói útmutató
SK Inštrukcie • GR Οδηγίεσ • RU Инструкция • HB • TR Talimatlar
ילטיגידעמשרוטינומ
שומישתוארוה
TE/M15 Internal (AH)
11/13
Ref. No. Y7574
Made in China
Fabriqué en Chine
ידיתעשומישלרצומהלע עדימהלכ תארומש.
EN Please retain for future reference
FR Prière de conserver à titre d’information
NL Bewaren ter informatie aub
DE Bitte aufbewahren
ES Conservar para futuras consultas
IT Conservare per futura referenza
PT Por favor guarde para futura referência
PL
Proszę zachować do przyszłego wglądu
CZ Uchovejte, prosím, pro budoucí potřebu
HU Kérjük tartsa meg jövőbeni hivatkozás céljából
SK Ponechajte si prosím pre budúcnosť
GR Παρακαλώ κρατήστε τισ για μελλοντική αναφορά
RU Пожалуйста, сохраните для дальнейшего использования
HB
TR Lütfen daha sonra başvurmak üzere saklayın
© TOMY
Oak Brook, Illinois 60523, USA
All rights reserved.
TOMY Europe
(TOMY Europe is the trading name of TOMY UK Co., Ltd)
Hembury House, Exeter, EX2 5AZ, UK
TOMY International
Oak Brook, Illinois 60523, USA
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tomy TF 525 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tomy TF 525 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 10,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info