Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Quick Setup Guide
Start Install Driver
Install Software
Boot up Windows
Software Updates auf unserer Webseite
Sie erhalten den aktuellsten Treiber und die neuste Software kostenfrei von
unserer Webseite. Damit sind Sie immer auf dem neuesten Stand.
www.terratec.de/130652
Unter der oben genannten Adresse finden Sie neben den aktuellen Treiber
und Softwareversionen auch weitere Informationen wie FAQ‘s, Handbücher,
Praxistipps und unsere Hotlinenummer.
Software updates on our website
You get the latest drivers and the newest software free of charge from our
website. So you are always up to date.
www.terratec.de/130652
At the above address you will find the latest drivers and software versions,
other information such as FAQs, guides, practical tips and our hotline
number.
Schnellstart-Anleitung für die Installation unter
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
1) Schalten Sie Ihren PC ein und warten Sie bis Windows vollständig
geladen ist.
2) Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD/DVD Laufwerk.
3) Sollte der Autostarter deaktiviert sein und die CD nicht selbst-
ständig starten, wechseln Sie bitte im Windows Explorer auf das
CD/DVD-Laufwerk und starten dann die CD durch einen Doppelklick
auf „Autorun.exe“.
4) Installieren Sie nun den Treiber. Möglicherweise erscheint eine
Meldung, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft
werden konnte. Diesen Hinweis können Sie ruhigen Gewissens
ignorieren und mit einem Klick auf “Treibersoftware trotzdem
installieren” fortfahren.
5) Schließen Sie den GRABBY PRO an einen freien USB Anschluss an.
6) Fahren Sie anschließend mit der Installation der MAGIX Videoschnitt-
Software fort. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bild-
schirm.
Quick start guide for the installation on Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 and Windows 8
1) Switch your PC on and wait until Windows is fully loaded.
2) Insert the installation CD into your CD/DVD drive.
3) If the systems Autostarter is disabled and /or the CD does
not start automatically, please open the CD/DVD drive with the
Windows Explorer and initate the CD by making a double-click on
the “Autorun.exe” file on the CD.
4) Now install the drivers. A message may appear that the publisher
of the driver software could not be verified. You can ignore this
message safely and continue by clicking on “Install this driver
software anyway”.
5) Connect the GRABBY PRO to a free USB port.
6) Now continue with the installation of the MAGIX video editing
software. To do this, follow the instructions on the screen.
Connect Video-Grabber
Insert CD
TT601839
GRABBY PRO
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Terratec GRABBY PRO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Terratec GRABBY PRO in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info