Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
HANDMATIG ZOEKEN.
Deze functie alleen gebruiken bij het zoeken naar een satelliet die niet in de voorinstellingen
zijn aangegeven of als de ontvangst slecht is bij de vooringestelde satelliet en u wilt het
ontvangstsignaal optimaliseren.
U drukt dan de MENU toets, dan de rechtspijltoets tot in het display de melding
“HANDMATIG ZOEKEN” komt, dan met OK toets bevestigen.Dan kunt u met de pijltoetsen
de antennestand stapsgewijs wijzigen, met de rechts en links toets de antenne rechts of links
laten draaien en met de hoog en laag toetsen de antenne omhoog of omlaag laten bewegen.
U kunt dan de antenne zo bewegen totdat u optimaal beeld op uw TV krijgt.Als u deze positie
wilt opslaan , moet u deze positie bevestigen met de OK toets.Als u dan de antenne weer
inschakelt wordt automatisch deze positie weer gevonden.
ANTENNE LATEN INKLAPPEN.
Door de ON/OFF toets te drukken wordt de antenne ingeklapt en uitgeschakeld.
Niet wegrijden voordat u heeft vastgesteld dat de antenne volledig is ingeklapt en
uitgeschakeld.
DUS ALTIJD VOOR HET WEGRIJDEN CONTROLEREN OF ANTENNE VOLLEDIG IS
INGEKLAPT!
6.Configuratie van het besturingsapparaat
Voor instellen van de zoek-satelliet.
Met ingeschakeld apparaat de MENU-toets drukken, dan de RECHTSPIJL-toets zo vaak
drukken totdat in het display “ZOEKSATELLIET” komt, dan met OK-toets bevestigen, dan
weer de RECHTPIJL-toets zo vaak drukken totdat de gewenste zoeksatelliet in het display
verschijnt, dan weer met de OK-toets bevestigen.
De verschillende satellieten worden verderop in deze handleiding uitgebreider beschreven.
Instellen van de taal.
Met ingeschakeld apparaat de MENU-toets drukken, dan de RECHTSPIJL-toets zo vaak
drukken totdat in het display “INSTELLINGEN” komt, dan met OK-toets bevestigen, dan
weer de RECHTSPIJL-toets zo vaak drukken totdat “TAAL” (“SPRACHE”) in het display
verschijnt, dan weer de OK-toets bevestigen, dan weer de RECHTSPIJL-toets zo vaak
drukken totdat de gewenste taal in het display verschijnt, dan weer met de OK-toets
bevestigen.
Updates van zoeksatellieten.
Als er nieuwe zoeksatellieten komen, kan met de ingebouwde kaartlezer in het
besturingsapparaat de software worden aangepast aan deze nieuwe satellieten, zodat het
systeem deze dan ook aan kan sturen (vinden).
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ten Haaft Oyster Vision bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ten Haaft Oyster Vision in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ten Haaft Oyster Vision

Ten Haaft Oyster Vision Installatiehandleiding - Nederlands - 11 pagina's

Ten Haaft Oyster Vision Installatiehandleiding - Deutsch - 44 pagina's

Ten Haaft Oyster Vision Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 30 pagina's

Ten Haaft Oyster Vision Installatiehandleiding - English, Français - 44 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info