Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
41
nebo roztavení jiných kovových předmětů. Kleště
ukládejte výhradně na příslušné držáky.
4- POUZE PRO 12- nebo 24-VOLTOVÉ SYSTÉMY!
Používejte jej pouze na plavidlech a vozidlech s 12-
nebo 24-voltovou elektroinstalací. Zvolte (je-li tomu
zařízení uzpůsobeno) správnou hodnotu napětí mezi
12V a 24V, v závislosti na akumulátoru vozidla, které
má být nastartováno.
5- POUŽÍVEJTE POUZE V NOUZOVÉ SITUACI:
Nepoužívejte startovací zařízení místo akumulátoru
vozidla. Používejte je výhradně pro jeho nastartování.
6- Nepracujte sami. V případě nehody vám váš
pomocník může poskytnout pomoc.
7-
Vyhněte se zásahu elektrickým proudem.
Buďte mimořádně pozorní při aplikaci kleští
na neizolované vodiče nebo přípojnice.
Během zkoušení napětí zabraňte styku částí těla
s povrchy, jako jsou potrubí, radiátory nebo kovové
skříně.
8- Udržujte pracovní prostor v čistém stavu. Přeplněné
prostory se mohou stát zdrojem ublížení na zdraví.
9- Zabraňte poškození startovacího zařízení. Zařízení
používejte výhradně způsobem uvedeným v tomto
návodu.
10- Dodržujte pokyny týkající se pracovního prostoru.
Nepoužívejte ve vlhkých nebo mokrých prostorách.
Nevystavujte dešti. Pracujte v dobře osvětlených
prostorách.
11- Nevystavujte zařízení působení přímého slunečního
světla, zdrojům přímého tepla nebo vlhkosti.
12-
Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti:
Nikdyjim nesmí býtpovolenpřístup do
pracovních prostor ani zacházení se
stroji,nástrojineboprodlužovacímikabely.
13- Když nepoužíváte startovací zařízení, uložte jej na
suché místo, abyste předešli tvorbě rzi. Pokaždé
uskladněte startovací zařízení v prostoru zamknutém
na klíč a mimo dosah dětí.
14-
Používejte vhodný oděv.
Nepoužívejte široké kusy oděvu
nebošperky,kterébymohlybýt
zachyceny pohybujícími se součástmi. Během
prací se doporučuje používat ochranný,
elektricky izolovaný oděv a také ochrannou
protiskluzovouobuv.Vpřípadědlouhýchvlasů
jetřebapoužítochranoupokrývkuhlavy.
15- Opravy musí být provedeny výhradně
specializovaným personálem, protože v opačném
případě by se mohla vyskytnout výrazná nebezpečí
pro uživatele.
16- Výměna součástí a příslušenství. Při provádění
údržby používejte pouze identické náhradní díly.
Použití jakéhokoli jiného dílu způsobí zrušení
platnosti záruky.
17- Neustále udržujte vhodnou stabilní polohu a stabilní
opěrné body.
Nepřesouvejte se nad elektrické kabely nebo
struktury.
18- Důkladně provádějte předepsanou údržbu
startovacího zařízení. Pravidelně kontrolujte kabely
a v případě zjištění poškození nechte provést opravu
autorizovanému technikovi.
19- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození součástí
zařízení. Před použitím tohoto startovacího zařízení
pozorně zkontrolujte všechny součásti, které se zdají
být poškozené, abyste mohli určit, zda jsou schopny
správně fungovat. Zkontrolujte správné upevnění
kabelů na startovacím zařízení. Doporučuje se
nechat opravit nebo vyměnit poškozené součásti
kvalikovaným technikem. Nepoužívejte startovací
zařízení v případě, že kterýkoli vypínač nefunguje
správně v polohách ZAP. / VYP. (ON / OFF).
ČINNOST
UPOZORNĚNÍ: Zásah elektrickým
proudem může způsobit ublížení na zdraví nebo i
smrt. Nedotýkejte se odizolovaných elektrických
vodičů.
Startovací zařízení bylo navrženo pro použití na vozidlech
a plavidlech. Umožní vám obejít se bez dalšího vozidla
nebo napájecí zásuvky 230V~.
Dále je možné použít toto startovací zařízení jako
přenosný zdroj energie s napětím 12V= ve vzdálených
oblastech a v nouzových stavech.
Použitístartovacíhozařízení:
UPOZORNĚNÍ: Vykonejtejednotlivé operace
dlepokynů apřísně dodržujtenížeuvedený
postup!
- Ujistěte se, že je startovací zařízení vypnuté: Vypínač
na obr.C se musí nacházet v poloze VYP. (OFF).
- Ujistěte se, že je vozidlo nebo plavidlo, které být
nastartováno, vypnuté (vypínač nebo klíč zapalování
v poloze VYP.).
- Připojte nejdříve červené kleště (+) ke kladnému pólu,
který se nachází na akumulátoru vozidla.
- Poté připojte černé kleště (-) k nepohyblivé kovové
součásti motoru; nepřipojujte kleště k záporné svorce
akumulátoru.
UPOZORNĚNÍ:NEBEZPEČÍ!
Symboly uvedené na tomto místě
upozorňují na to, že rozsvícení
ČERVENÉKONTROLKY(obr.A-1)a
přítomnost akustického signálu
poukazují na „NEBEZPEČÍ
ZPŮSOBENÉ ZAMĚNĚNOU
POLARITOU!“.
Vžádném případěnezapínejte vypínačstartovacího
zařízeníaodmontujtekabely!
Předrealizacíprávěpopsanýchzapojenízkontrolujte
správnoupolarituakumulátoruvozidlaastartovacího
zařízení.
- V případě absence akustické signalizace a při zhasnuté
červené kontrolce přepněte vypínač startovacího
zařízení (obr. C) na 12V nebo 24V (je-li přítomen) při
dodržení správného napětí startovaného vozidla.
- Přepněte vypínač zapalování vozidla nebo plavidla do
polohy ZAP. (ON). Vyčkejte přibližně jednu minutu.
Přepněte vypínač vozidla do startovací polohy na
dobu nepřevyšující 3÷4 sekundy. Když nedojde
k nastartování auta nebo plavidla, před dalším
pokusem o nastartování vyčkejte nejméně 3 minuty.
Upozornění: Pokaždé zabraňte vzájemnému
stykučernýchačervenýchkleštínebotomu,
abysedotklyspolečnéhovodiče.
Zatímco je motor v činnosti, důkladně dodržujte
následující postup:
1. Vypněte startovací zařízení: Vypínač do polohy VYP.
(OFF).
2. Odpojte černé kleště (záporný pól) od vozidla.
3. Odpojte červené kleště (kladný pól) od vozidla.
4. Uložte kleště do příslušného uložení.
Doporučuje se dobít startovací zařízení, jakmile to bude
možné.
Použití startovacího zařízení v úloze napájecího
zařízení:
41

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • prostart 2824 laad niet op dit apparaat is nog geen 3 jaar oud heeft nieuw lader besteld en aangesloten gaat gelijk groen lampje branden trek er de stekker uit om te kijken of die vol is geen reactie nu vraag ik zirt er toevallig een zekeringetje tussen wat eventueel kapot kan zijn ? is er een tekening van het apparaat ? Gesteld op 3-1-2022 om 15:59

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hij laad niet op nieuwe oplader ook niet zit er ergens een zekering verstopt apparaat is nog geen 3 jaar oud en slechts 4 a 6 keer gebruikt Gesteld op 3-1-2022 om 15:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telwin PRO START 2824 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telwin PRO START 2824 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info