Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
4
on the vehicle battery.
- Then connect the black clamp (-) to a non-movable
metal part of the engine; do not connect the clamp to
the negative terminal of the battery.
WARNING:DANGER!
These symbols warn operators that,
if the RED LIGHT comes on (Fig. A-1)
and the buzzer is triggered, this
indicates REVERSE POLARITY,
DANGER!
In these circumstances NEVER
switch on the starter, and remove the cables
immediately!
Make sure the vehicle battery and starter battery
polarities are correct before making the connections
described above.
- If there is no acoustic warning signal and the red light
is OFF, turn starter switch (Fig. C) to 12V or 24V (if
available) according to the voltage required by the
vehicle to be started.
- Turn the ignition switch or key of the vehicle or boat to
ON. Wait for about one minute. Turn the vehicle ignition
to the start position for no more than 3÷4 seconds. If the
vehicle or boat does not start, wait at least 3 minutes
before trying again.
Attention: do not allow the black and red
clamps to come into contact with each other
or to touch a common conductor.
While the engine is running, follow the whole sequence of
instructions below with great care:
1. Switch off the starter: switch to OFF position.
2. Disconnect the black (negative) clamp from the
vehicle.
3. Disconnect the red (positive) clamp from the vehicle.
4. Return the clamps to their housing.
It is highly recommended to recharge the starter as soon
as possible.
Usingthestarterasapowersupply:
- Take the cover off the cigar-lighter type socket (Fig.
A-2).
- Insert the cigar-lighter plug of the device to be powered
into the socket (Fig. A-2).
RECHARGING
Important! To protect the battery and lengthen its
working life, charge it for 12 hours before using it for
thersttime,thenaftereverytimeitisusedand,in
any case, at least every 3 months.
The unit can be recharged using a 230VAC power supply
(using the power supply adapter supplied) or using
a 12VDC power supply. We recommend keeping the
battery fully charged at all times. A low charge level could
shorten the life of the battery. Bear in mind that the time
needed to recharge the battery depends on the number
of times it has been used as a starter. To check whether
the battery needs recharging, press the switch seen in
g.A-3.
The three LED’s seen in Fig. A-4 indicate the charge
status of the battery, with the following meanings:
-
: the battery is very at;
-
: the battery is at;
-
: the battery is fully charged.
The red “Charging” LED (Fig. A-5) will light up when unit
is being charged.
The yellow “Remove Charger” LED (Fig. A-6) will light
up when unit is being charged to indicate that the control
device that protects the adaptor or batter has been
triggered. It is recommended to disconnect the adaptor
jack from the recharger socket.
Recharging using a 230V AC power supply
ATTENTION:Usethesuppliedpowersupply
adapter only!
1- To start with, insert the power supply adaptor plug
(Fig. B-7) into a 230V AC socket.
Then insert the relative output plug (Fig. B-8) into the
charger socket.
2- Check the switch in g.C is in the OFF position.
3- The “Charging” LED comes on and the starter is in
recharge mode. The starter is tted with a control
device to prevent overcharging the battery and
adaptor. Leave the system to recharge for as long as
necessary.
N.B.: to check the battery level disconnect the
adaptorandpressthebuttonseeninFig.A-3:The
LED’s seen in Fig. A-4 indicate the charge status of
the battery, with the meanings indicated above.
Recharging onboard the vehicle using 12VDC power
supply:
ATTENTION:Recharge the batterywhenthe
vehicle is running.
1- Check the switch in g.C is in the OFF position.
2- Insert the cigar-lighter plug of the supplied cable
(Fig. B-10) into the socket onboard the car or boat.
3- Insert the jack (Fig. B-9) of the supplied cable into
the recharger socket on the starter (Fig. A-7).
NOTE: this function is used to keep the charge level of
the starter as high as possible whilst travelling and may
not allow complete recharging.
Pb
DISPOSING OF THE BATTERY
When the starter battery is completely run down it should
be taken to a re-cycling depot. In some countries this is
mandatory. Contact the local special refuse authority for
information on recycling.
WARNING: Do not burn the battery to dispose of it.
This could cause an explosion. Before disposing of the
battery, apply insulating tape to the bare terminals to
prevent shorting. Do not expose the battery to intense
heat or re as this could cause an explosion.
SPECIFICATIONS:
STARTER 12V
Type of battery:
- Rechargeable factory-sealed 12V acid-lead battery.
Battery capacity:
- 34Ah
Output current.
- 1800A peak current;
Copper cables:
- PVC-insulated
Cable length:
- 100cm
Pilot lamp:
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • prostart 2824 laad niet op dit apparaat is nog geen 3 jaar oud heeft nieuw lader besteld en aangesloten gaat gelijk groen lampje branden trek er de stekker uit om te kijken of die vol is geen reactie nu vraag ik zirt er toevallig een zekeringetje tussen wat eventueel kapot kan zijn ? is er een tekening van het apparaat ? Gesteld op 3-1-2022 om 15:59

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hij laad niet op nieuwe oplader ook niet zit er ergens een zekering verstopt apparaat is nog geen 3 jaar oud en slechts 4 a 6 keer gebruikt Gesteld op 3-1-2022 om 15:31

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telwin PRO START 2824 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telwin PRO START 2824 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info