Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
KAPITEL 7-12
INSTALLATION
CONNECTIONS
n Plug the telephone line cord to the connector (1) of the machine and
connect the other end to the wall telephone socket.
n Plug the power supply unit to the connector (2) and the power cord into an
A.C. outlet .
INK RIBBON
n Open the front and the back cover (3, 4).
n Place the ink ribbon kit above its housing under the back cover (5).
n Put it in its housing without removing the adhesive tape.
n Remove the adhesive tape .
n Place the small roll in its housing (6).
n Installing the ribbon gauge.
n Remove gauge housing cover (7):
. slide the cover towards the back,
. remove the gauge mini-card (9) from the support card (8).
n Insert the gauge (9) in the slot (10) of its housing with the chip facing you
and the bevelled corner positioned on top right.
n Replace the gauge housing cover (9).
n Close the back cover (4), then the front cover (3).
2 1
7
10
9
8
7
3
4
5
6
B
CHAP7 2/09/98, 12:4012
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telekom T-Fax 307 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telekom T-Fax 307 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Telekom T-Fax 307

Telekom T-Fax 307 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Telekom T-Fax 307 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 79 pagina's

Telekom T-Fax 307 Snelstart handleiding - Türkiye - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info