Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
– I –
Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für ein Faxgerät entschieden, das den Gebrauch von zusätzlichen Geräten, insbesondere
schnurlosen Telefonen, ermöglicht. Zusätzlich ist Ihr Gerät mit Funktionen ausgestattet, durch die Ihnen die
Installation sowie die Handhabung sehr vereinfacht werden. Nachstehend finden Sie einige der wichtigsten
Funktionen Ihres Faxgerätes.
VERSENDEN UND EMPFANGEN VON FAXNACHRICHTEN
Zum Versenden von mehrseitigen Faxen können Sie eine Seite nach der anderen in den Dokumenteneinzug
einlegen.
VERWENDUNG VON WEITEREN (SCHNURLOSEN)TELEFONEN
Ihr Gerät bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit des Einsatzes zusätzlicher Geräte, wie z.B. Telefone,
schnurlose Telefone, externe Anrufbeantworter oder auch jedes andere moderne
Telekommunikationsgerät, das auf das standardisierte Telefonnetz zugelassen ist.
INSTALLATION/HILFE-TASTE
Um die verschiedensten Funktionen und Eigenschaften Ihres Faxgerätes nutzen zu können, befindet sich
auf Ihrem Gerät eine „INSTALLATION/HILFE- Taste“. Wenn Sie diese Taste kurz drücken, erhalten Sie eine
ausgedruckte Beschreibung aller wichtigen Funktionen.
EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION – EASY INSTALL
Zudem hilft Ihnen die INSTALLATION/HILFE-Taste bei der Installation Ihres Faxgerätes. Sobald Sie die
INSTALLATION/HILFE-Taste länger als zwei Sekunden drücken, wird von Ihrem Faxgerät eine Seite
ausgedruckt, die Ihnen zusammen mit dem Display bei der Installation Ihres Gerätes behilflich ist.
Verwenden Sie zur Erstinstallation Ihres Gerätes bitte das Ihrer
Verpackung beigelege Blatt EASY INSTALL.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telekom T-Fax 305 P bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telekom T-Fax 305 P in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info