Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/33
Pagina verder
English - 38 -
Safety Precautions
Please read these instructions fully
before installing or operating.
Preparation
Place the device on a solid even surface. For
ventilation, leave a free space of at least 10 cm
all around the set. To prevent any fault and unsafe
situations, do not place any objects on top of
the set. Use this device in moderate climates.
Operation temperature and operation humidity:
5ºC up to 45ºC, 85% rel. humidity max. (not blocking
ventilation openings).
Intended Use
This device is used to receive and display TV
programmmes.The different connection options
make an additional expansion of the reception and
display. This device is only suitable for the operation
in dry interiors. This appliance is intended solely
for private domestic use and may not be used for
industrial and commercial purposes. We exclude
liability in principle, if the device is not used as
intended, or unauthorized modications have been
made. To operate your LED TV in extreme ambient
conditions may cause the damage of the device.
WARNING: Never let people (including
children) with physical, sensory or mental
abilities or lack of experience and / or knowledge
unsupervised use electrical device!
Children may not recognize dangers right!
The swallowing of batteries can be fatal. Keep
batteries always out of reach of small children.
If a battery is swallowed, immediately seek
medical attention. Keep the packaging lms out
of reach of children. Risk of suffocation.
Power source
The TV should be operated only from a 220-240 V
AC, 50 Hz outlet.
Warning: Do not leave your TV in standby or
operating mode when you leave your house.
Positioning the TV
For ventilation, please leave a clear space of at least
10cm all around the TV.
Do not block the ventilation openings.
Do not place the TV on sloping or unstable surfaces,
the TV may tip over.
To prevent damage to the TV, do not place any
objects on top of the TV.
Only use the TV in moderate climates.
Contents
Safety Precautions ............................................... 38
Environmental Information ................................... 39
TV - Features ....................................................... 41
Viewing the TV .................................................... 41
TV Control buttons & Operation ........................... 41
Accessories included ............................................ 41
Viewing remote control ........................................ 42
Installing the Batteries to the Remote................... 44
Connect Power & Antenna/Cable/Satellite ........... 44
Switching On/Off ................................................... 44
First Time Installation............................................ 44
Using the Channel List ......................................... 46
Media Playback via USB Input ............................. 46
Changing Image Size: Picture Formats ................ 47
Custom Boot Up Logo .......................................... 47
Quick Menu .......................................................... 47
CEC and CEC RC Passthrough ........................... 47
Menu Features and Functions .............................. 48
Menu Features and Functions .............................. 49
Menu Features and Functions .............................. 50
Menu Features and Functions .............................. 51
Electronic Programme Guide (EPG) .................... 52
Connectivity Functions ......................................... 55
Teletext ................................................................. 62
Using SatcoDX Feature ........................................ 62
Software Upgrade................................................. 62
Troubleshooting & Tips ......................................... 63
Internet Connection Not Available / DLNA Mode Not
Operating .............................................................. 63
Invalid Domain ..................................................... 63
Appendix A: PC Typical Display Modes ............... 64
Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility .... 64
Appendix C: Supported File Formats for USB Media
Browser ................................................................ 65
Appendix D: Supported DVI Resolutions .............. 66
Specications .............................................................67
Licence Notications............................................. 67
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Ik krijg op mijn nieuwe tv voor bijna alle kanalen de melding "Zender is gecodeerd";dus geen beeld.
    Wat kan ik hieraan doen?(een paar gaan wel:oa.Ketnet - CNN - Actua-tv - al de andere niet)
    Bedankt voor de hulp. Gesteld op 2-3-2016 om 16:42

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Telefunken D32H278A3CW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Telefunken D32H278A3CW in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,02 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Telefunken D32H278A3CW

Telefunken D32H278A3CW Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 25 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info