Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
SMOOTHIE MAKER
Handleiding + recepten
Gepatenteerd tweevoudig hakmessysteem
Reinigingsbeker
Veiligheidsknop
Deksel met opening om te drinken
Vloeibare energiekick!
Beste klant!
Keukenapparaten kopen is eigenlijk gewoon een kwestie van vertrouwen en u heeft de SmoothieMaker, een product van WS Invention, gekocht!
Met het revolutionaire systeemontwerp van de SmoothieMaker bespaart u ruimte, gedoe en tijd. Dankzij zijn uitzonderlijke prestatie en unieke functie kan
u in enkele seconden tijd smoothies bereiden.
De motor van de SmoothieMaker werkt zacht en biedt precies de juiste snelheid voor een snel en eenvoudig werkproces. Bovendien bevat het apparaat
een nieuw ontwerp, namelijk een tweevoudig hakmessysteem. Hierdoor beschikt het over een turbofunctie die zowel voedsel als ijs mengt en vermaalt.
Snelle bereiding van verse smoothies, romige desserts, kruidige sauzen en pikante dipsauzen!
Belangrijk:
Alvorens u de SmoothieMaker gebruikt, dient u deze handleiding aandachtig te lezen en te bewaren voor toekomstige referentie.
Schakel de mixer nooit uit door aan de mengbokaal te draaien. Druk op de veiligheidsknop en draai het apparaat vervolgens van de verticale positie naar
een positie waarbij de bokaal naar beneden gericht is (uit).
Schakel de SmoothieMaker steeds uit alvorens u het hulpstuk demonteert.
(draaien zodat het naar beneden gericht is).
Trek het apparaat na gebruik uit het stopcontact.
Verwijder de bokaal pas wanneer alle verwijderbare delen niet meer bewegen.
Houd rekening met de tips en recepten in deze handleiding evenals met de hoeveelheden van de ingrediënten die moeten worden gebruikt en de nodige
verwerkingstijd.
Reinig de SmoothieMaker alvorens u hem voor de eerste keer gebruikt, draag daarbij vooral zorg voor de onderdelen die in contact komen met voedsel.
Als er warme ingrediënten worden toegevoegd aan de SmoothieMaker voor vermenging, dan mag de temperatuur daarvan niet hoger zijn dan 85°C.
De SmoothieMaker kan veilig gebruikt worden zolang de instructies in de handleiding worden nageleefd.
Veiligheidsvergrendeling
De SmoothieMaker werd zo ontworpen dat u hem enkel kan aanschakelen wanneer de mengbokaal aangesloten is op het messenblok en er op de juiste
wijze is ingeschroefd.
Gevaar:
Dompel het motorblok van de SmoothieMaker nooit onder in water of andere vloeistof.
Spoel hem nooit af onder de kraan. Gebruik een vochtige, zachte doek om het motorblok te reinigen nadat u het apparaat uit het stopcontact getrokken
heeft.
Controleer of het voltage dat wordt vermeld op het apparaat overeenstemt met het lokale netvoltage alvorens u de SmoothieMaker gebruikt.
Als de netkabel, het netstopcontact of andere onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, wordt gebruik van het apparaat niet aangeraden. Laat in dat
geval enkel een bevoegde reparateur een vervangingskabel voorzien (vervangstuk).
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
Wees altijd voorzichtig met het hakmessenblok. Wees bijzonder aandachtig bij het reinigen van de messen aangezien de snijkanten erg scherp zijn.
Laat de SmoothieMaker niet gedurende lange tijd werken.
De normale verwerkingstijd is max. 10 - 20 seconden.
Snij vaste ingrediënten in kleinere stukken voor gelijke resultaten.
De SmoothieMaker werkt alleen als de mixbokaal (of de reinigingsbeker) juist is aangesloten op het messenblok.
Zodra alle onderdelen juist zijn aangesloten, kan de SmoothieMaker aangeschakeld worden door hem over de draaikoppeling te draaien.
Laat de SmoothieMaker na gebruik afkoelen tot kamertemperatuur.
Open nooit de bokaal terwijl de messen nog draaien.
Voor het mixen van soepjes kunt u beste gekookte ingrediënten gebruiken.
Vul voor het verwerken van warme vloeistoffen of ingrediënten die gemakkelijk schuimen (bv. melk) de mixbokaal niet hoger dan 3/4.
Het hakmessenblok reinigen
Reinig na gebruik van de SmoothieMaker het messenblok door middel van de meegeleverde reinigingsbeker. Vul deze reinigingsbeker gewoon met een
beetje water en één druppel afwasmiddel en reinig het.
De SmoothieMaker reinigen
Trek de SmoothieMaker steeds uit het stopcontact alvorens u hem met een vochtige, zachte doek reinigt.
Probleemoplossing
Ik kan het apparaat niet aanschakelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen juist gemonteerd zijn.
Het apparaat stopt plotseling. De mixbokaal is losgekomen. Sluit de bokaal goed. Het apparaat begint nu opnieuw te werken.
De bokaal is te vol. Schakel het apparaat uit en trek het uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur. Sluit het opnieuw aan op het
stopcontact en schakel het apparaat opnieuw aan. Gebruik kleinere porties.
Functie (zie afbeelding rechts))
Leg de te verwerken ingrediënten in de Smoothie bokaal.
Plaats de bokaal in de SmoothieMaker.
De markeringen op de bokaal en de behuizing tonen de juiste positie om de bokaal te plaatsen en te vergrendelen.
Zorg ervoor dat de bokaal juist vergrendeld is, anders werkt het apparaat niet om veiligheidsredenen.
Duw de bokaal nu omhoog met het motorblok – het apparaat begint nu te werken.
Druk na ongeveer 10 – 20 seconden op de veiligheidsknop aan de linkerkant van het apparaat en schakel de SmoothieMaker uit door de bokaal opnieuw
naar beneden te duwen.
Wacht enkele seconden tot de vloeistof in de bokaal naar de bodem gezakt is en verwijder de bokaal dan van het apparaat – geniet ervan.
TEK TVSHOP
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Tek TvShop SMOOTHIE MAKER bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Tek TvShop SMOOTHIE MAKER in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info