Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Dome-Kamera-Attrappe TX-19 * Schnellanleitung *
The Declaration of Conformity for this device is under the Internet link:
www.technaxx.de/ (in bottom bar “Konformitätserklärung”)
1) Batteriefach-Deckel öffnen.
2) 2x AA Batterien* einlegen (* nicht im Lieferumfang enthalten). Die rote
LED beginnt zu blinken.
3) Batteriefach-Deckel schließen.
4) Die Kamera mit den 2 Schrauben** (2 Dübel**) am vorgesehenen Platz
befestigen (** im Lieferumfang enthalten). Nur für die Innenmontage geeignet!
Hints for Environment Protection: Packages materials are raw materials and can be recycled. Do not disposal old devices into
the domestic waste. Cleaning: Protect the device from contamination and pollution (use a clean drapery). Avoid using rough,
coarse-grained materials/solvents/other aggressive cleaner. Wipe the cleaned device.
Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany
Dome Dummy Camera TX-19 * Quick User Guide *
Die Konformitätserklärung für dieses Gerät ist unter dem Internet-Link:
www.technaxx.de/ (in Leiste unten “Konformitätserklärung”)
1) Open the battery compartment lid.
2) Insert 2x AA batteries* (* not included). The red LED starts to flash.
3) Close the battery compartment lid.
4) Fix the camera with the 2 screws** (2 anchor bolts**) at the intended
place (** included). Only suitable for indoor installation!
Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen.
Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder
Lösungsmittel oder andere aggressive Reiniger verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.
Inverkehrbringer:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland
Dome Fausse Caméra TX-19 * Guide d’utilisation rapide *
Déclaration de Conformité est disponible sur: www.technaxx.de/
(dans la barre du bas, cliquez sur
Konformitätserklärung
).
1) Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
2) Insérez 2x des piles AA* (* non inclus). La LED rouge commence à
clignoter.
3) Fermez le couvercle du compartiment des piles.
4) Fixer la caméra avec les 2 vis** (2 chevilles**) à l’endroit prévu (** inclus).
Seulement pour installation à l’intérieur!
Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne
pas jeter les appareils usagés avec les déchets domestiques. Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution
(nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs.
Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.
Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx TX19 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx TX19 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info