Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
MusicMan
®
GIANT
The Declaration of Conformity for this device is under the Internet link:
www.technaxx.de/ (in bottom bar “Konformitätserklärung”)
Before using the device the first time, read the user manual carefully.
Features
Mobile stereo speaker system with MP3 function & radio
4 High quality speakers (14W) with protection grille for the speaker cones
Slot for SD / MicroSD card and USB stick (up to 32GB)
Line-IN for connection of smartphones, MP3 player and more
Playing time up to 10 hours (medium volume)
Built-in rechargeable 4000mAh Li-Ion battery
Ultra clear LCD display (32 x 22mm)
Functions: Equalizer, Folder, Random play, Calendar, Alarm clock
Stereo FM radio with built-in telescopic antenna
Very durable aluminium housing in 5 metallic colours
Easiest handling, Excellent sound quality
Shoulder strap to fix on device
ON / OFF power button: To turn the device ON or OFF.
VOL+/VOL–: Press for volume adjustment.
: Press short to move left / right, or choose last / next song.
MENU: Press short to enter sub-menu or confirm.
LOUDSPEAKERS: Press long the MENU button to turn the speakers ON or OFF.
Action
Basic operations
Press short Key pressing time less than 2 seconds
Press long Key pressing time longer than 3 seconds
Hold Press key and keep key pressed
Note: Unless otherwise specified, “press” in this manual means “short press”.
Time: Turn on to enter MENU. Insert card / USB to enter MUSIC play. Insert audio
cable to choose Line-In play.
Main Interface (4 applications):
Press and to select the application.
Press the MENU key to enter.
Insert card/USB to enter MUSIC play.
Insert Line-In cable to enter Line-In play.
Calendar, Music, FM, System Settings
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx MusicMan GIANT Soundstation bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx MusicMan GIANT Soundstation in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info