Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
1
FMT300BT User Manual
Before using the device please read this user manual accurately.
Accessories: FMT300BT, Remote control for the steering wheel, Remote control for
manual mode, Audio cable 3.5 to 2.5 jack, Earphones, Fuse, User Manual
FMT300BT Feature
1. MP3 FM-Transmitter and Bluetooth hands-free talking for the car, compatible
with nearly all Bluetooth mobile phones.
2. CVC-technology for clearly speaking (restrain noise & echo).
3. Excellent sound quality with full Duplex Communication.
4. Priority: Bluetooth call Bluetooth music Line-in SD / USB.
5. Plays music from mobile phone via Bluetooth.
6. Mute function (music) for enjoyable speaking comfort.
7. Re-dial function* & voice-dial function* (* depend on mobile phone functions).
8. Automatically bluetooth connection (after first adjustment).
9. Equalizer-mode & Repeat-mode.
10. Function for folder and file selection.
11. Steering wheel remote control – and hand remote control.
12. Flexible, rotatable axis of device easily operated.
Technical Parameters
Bluetooth interface: Version 2.1, Class 2
Bluetooth frequency range: 2.402 ~ 2.480 GHz
Supported Bluetooth profiles: HSHF, Headset, A2DP
FM-transmitting frequency: 88.1 ~ 107.9 MHz
Operating voltage range: DC 12V ~ 24V (car cigarette lighter socket)
Charger output range: 5V DC, 1.5A
Microphone: Integrated with noise elimination
Supported memory format: SD / SDHC / MMC / USB
Display: LCD display with blue light
Supported Audio In / Audio Out: 2,5 mm
DSP
(Digital Signal Processing)
technology: Echo elimination
Background noise reduction
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx FMT300BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx FMT300BT in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,39 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info