Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
Mini MusicMan Wireless Soundstation BT-X2
User Manual
Please find the Declaration of Conformity for this device under following internet-link:
www.technaxx.de//konformitätserklärung/mini_musicman_wireless_soundstation_bt_x2
Portable Bluetooth mni speaker system with wireless audio transfer; for CD/DVD, iPhone,
iPad, iPod, Mobile phones, Tablet PC, PC/Notebook
Connection with all Bluetooth enabled devices (mobile phones, Tablet PC, etc.)
AUX entrance for connection of other audio devices
Durable aluminium housing, available in 5 metallic colours
Built-in rechargeable lithium ion battery 600mAh, USB power cable
Ideal for traveling, easy installation, brilliant sound quality
Key functions
Lights
RED Charging Light: (1) it lights up while charging, (2) it goes off when battery is
completely charged.
BLUE Working Light Bluetooth Mode: indicate light is BLUE (1) while BT is connected
light blinks quickly, (2) when connection is ready light blinks 3x in interval, (3) when light is
off = device is not in the Bluetooth mode.
Cleaning: Protect the device from contamination and pollution. Only clean the device with soft cloth or drapery, avoid using rough or
coarse-grained materials. Do NOT use solvents or other aggressive cleaner. Wipe the device after cleaning accurately. Important Notice:
Should battery fluid leak from a battery, wipe the battery-case with a soft cloth dry and put in a new battery!
Key Function
Play / Pause / Stop
VOL –
Volume down
VOL +
Volume up
One back / Last music
Next one / Next music
Press VOL+ to increase
volume, press VOL to
decrease volume.
It also is possible to insert
another sound source by Line-IN.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx BT-X2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx BT-X2 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info