Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
MusicMan Wireless Soundstation BT-X1
User Manual
Please find the Declaration of Conformity for this device under following internet-link:
www.technaxx.de/konformitätserklärung/musicman_wireless_soundstation_bt-x1
Features
Mobile Bluetooth stereo speaker system with handsfree function, built-in MP3
player and FM radio, LCD display, AUX entrance to connect more audio devices,
built-in TF MicroSD card slot / USB slot / docking station for iPod and iPhone.
Connection with all Bluetooth enabled devices (mobile phones, Tablet PC, etc.)
Aluminium for lightweight but very durable housing in different metallic colours.
Lithium ion battery built-in/rechargeable/replaceable (playing/charging: 3–4 hrs/3–5
hrs), PC-USB, AC adapter*
Calendar, clock and alarm function
This compact travel speaker system is ideal for use at office, at home, in your
leisure time. Enjoy music any time any where.
Package Contents: MusicMan wireless Soundstation BT-X1, USB Power/Audio
cable, User manual
Preparation before use
Make sure the battery has sufficient power or insert DC 5V power as an external
power supply (the device requires a minimum supply current of >1A).
Use the USB cable to get power supply and external audio source.
Connect the device with an external 5V power supply. The battery charges
automatically. When the battery is fully charged the chart shows “full”.
Power button On/Off: to turn the speaker ON or OFF
: Play / Pause / Continue playing
VOL+/VOL–: Press for volume adjustment
: Press short to move left/right, or choose last/next song
MENU: Press short to enter sub-MENU or confirm
Note: Unless otherwise specified, “press” in this manual means “short press”.
Time: Turn on to enter MENU. Insert card/USB to enter MUSIC play. Insert audio
cable to choose Line-In play.
Less than 2 seconds
More than 3 seconds
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Technaxx BT-X1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Technaxx BT-X1 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 0,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info