Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
manual / guaranteecard
MEASURING TIME WITH THE CHRONOGRAPH
Adjusting the date
Adjusting the date
Pull out the crown to the 1st
position. Turn the crown to the
left to set the date.
After the date has been set, push
the crown back to the normal
position.
CAUTION: IF THE CROWN IS NOT PRESSED
IN PROPERLY, THE WATCH IS NO LONGER
WATERPROOF AND THE MOVEMENT CAN
BE SERIOUSLY DAMAGED!
Using the chronograph
The chronograph is able to
measure and display the time in
1/1 second united up to an maxi-
mum of 1 hour. The chronograph
can be started and stopped
each time button A is pressed.
Pressing button B resets the
chronograph. All hands return to
their (0) position.
If the chronograph second hand
does not return to the (0) position
after the chronograph has been
reset or after replacing the bat-
tery, you should do the
following: Pull out the crown to
the 2nd position. Press button A
to set the chronograph second
hand to the (0) position.
The chronograph hands can be
advanced rapidly by continuously
pressing button A or B. Once the
chronograph second hand has
returned to the (0) position, push
the crown back to the normal
position.
ADJUSTING THE DATEADJUSTING THE DATE
Guaranteecard_Pilot.indd 1 04-02-13 14:07
manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw TW Steel Pilot bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van TW Steel Pilot in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info