Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
1. CONTENTS
1.CONTENTS
1. Contents ........................................................................................................................ 1
2. Control location ............................................................................................................. 3
3. Before riding .................................................................................................................. 4
4. Safe riding ..................................................................................................................... 4
5. Driving ........................................................................................................................... 5
6. Use genuine spare parts ............................................................................................... 5
7. Use of each component ................................................................................................ 6
Gauges .......................................................................................................................... 6
Operation of ignition switch ........................................................................................... 7
Operation of steering handle lock switch ....................................................................... 7
Operation of seat open switch ....................................................................................... 7
Use of buttons ............................................................................................................... 7
Storage box.......................................................................................................................9
Safety helmet hook .........................................................................................................10
Fuel tank cap ................................................................................................................ 10
Brake ............................................................................................................................ 10
8. Important points and cautions for starting engine ........................................................ 11
9. The best way to drive off ............................................................................................. 12
The control of throttle valve handle ............................................................................. 12
Parking method ........................................................................................................... 12
10.Inspection and maintenance before riding ................................................................... 13
Routine inspection ....................................................................................................... 13
Engine oil inspection and change ................................................................................ 13
Fuel inspection.............................................................................................................. 14
Transmission oil inspection and change ....................................................................... 14
Inspection and adjustment of brake free play .............................................................. 15
Disc brake inspection (depending on models) ............................................................. 16
Throttle valve handle clearance adjustment ................................................................ 17
Inspection and maintenance of battery ........................................................................ 17
Tire inspection ............................................................................................................. 18
Steering handle front shock absorbers inspection ....................................................... 18
Checking and changing fuses ..................................................................................... 19
Checking the turn signal lights and horn ..................................................................... 19
Checking the front and rear lights ............................................................................... 19
Checking the brake light .............................................................................................. 19
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sym ORBIT 125 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sym ORBIT 125 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info