Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
Safety precautions
This DECT cordless telephone is designed for transmitting voice calls over the analogue
telephone network. Any other use whatsoever is not permitted and is regarded as in violation
of the provisions. The user manual with safety precautions is a part of the product package
and must be passed on to the new owner on reselling.
Caution: Warning/danger statement, follow safety precautions!
Please note that the ringer for incoming calls as well as signal tones are emitted on
the handset loudspeaker. Do not therefore hold the handset close to your ear while
one of these functions is on, otherwise your hearing may be affected.
Use only the supplied rechargeable batteries: NiMH AAA 800 mAh Model
No. GP80AAAHC.
Rechargeable batteries
Use only mains adapters 6V 600 mA SSA-5W-05 EU 060060F for the base station
or charging unit! (supplied). Using other rechargeable batteries or non-rechargeable
batteries/primary cells can be dangerous and cause malfunctions in or damage to the
telephone. To insert the batteries, please follow the instructions in the chapter entitled
“Setting up the handsets”.
Please note:
Do not immerse batteries in water or throw in the fire.
Rechargeable batteries can become warm while recharging. This is normal and not dangerous.
Do not use any other type of charging unit since this may damage the batteries.
Before using the telephone, wearers of hearing aids should note that radio signals can
be picked up by the hearing aid and cause an unpleasant buzzing noise.
Do not use your DECT cordless telephone in environments at risk from explosion (e.g. paint-
works, petrol stations etc.)
Do not position the base station or charging station in bathrooms or showers.
The radio signals may influence the working of medical equipment.
In the event of a power cut or if the batteries are discharged, your DECT cordless telephone
will not function!
The handset must not be charged up without batteries or the battery cover in place.
Do not touch open contacts!
Disposal
Please dispose of batteries, base station, handset, charging unit and mains units in an
ecological manner. Do not dispose of them in domestic waste.
2Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Swissvoice Avena 748 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Swissvoice Avena 748 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info