Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/127
Pagina verder
Top
1st cover4th cover
Top
1st cover4th cover
DL650A
OWNER’S MANUAL
99011-27G62-03ADL650A
Part No. 99011-27G62-03A
July, 2008 EN
TK
5 mm5 mmNo.646 DL650A 99011-27G62-03A 2/1No.646 DL650A 99011-27G62-03A 2/1 DIC184(TDP006) DIC157
This owner’s manual contains
important safety information.
Please read it carefully.
WARNING
Failure to follow these safety
precautions may increase your
risk of injury:
Wear a helmet, eye protec-
tion, and bright protective
clothing.
Don’t ride after consuming
alcohol or other drugs.
Slow down on slippery sur-
faces, unfamiliar terrain, or
when visibility is reduced.
Read owner’s manual care-
fully.
K9
Printed in Japan
300 TAKATSUKA, MINAMI, HAMAMATSU, JAPAN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Suzuki DL 650 V-Strom 2008 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Suzuki DL 650 V-Strom 2008 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info