Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
About SRC-600
Have you ever imagined universal remote control looks like a cell phone? An innovative SRC-600 is no more
another of your controlling appliance, but has become an unique art deco in your home. Even more, the
incredible fast and powerful learning capability will definitely turn over your impression on setting up a
universal remote. No more hassle or confusion. What you need to do is just follow its user-friendly interface
and intuitive smart guide. Your dream of easy controlling everything in one hand has been brought in front of
you.
Introduction
Features:
z 6 in 1- SRC-600 can integrate max. 6 different devices.
z Powerful Learning- SRC-600 has built in the most advanced Learning software which can learn variety
of tricky codes.
z Brilliant LED backlight- The backlight will light up not only for visible purpose but also as an indicator
during operation.
z Button beeps- The beep offers a sense of confirmation when operating the remote, it can be disabled if
necessary.
z Flash Memory- Data will be saved automatically when changing the batteries or even the batteries run
out of the power.
z Power saving- SRC-600 will enter Power saving mode the device logo light turns into semi-bright; enter
Sleep mode the logo light off.
z Battery low indicator- Low power state will be indicated.
Specification:
z Dimensions (Wx H x D): 55 x 125 x 18 mm
z Weight (without batteries): 2.26 oz (64 g)
z Rubber Keys: 17 keys workable per device
z IR Distance: 8 - 10 meters
z Carry Frequency: 20-455KHz, up to 380 bits long
z Flash Memory: 64KB
z Batteries: 2 X AAA Alkaline Batteries (SUM-4)
z Power Consumption
Operation current: 150 mA(max)
Standby current: 15 µA
Unpack the SRC-600
1. SRC-600 Remote Control
2. User manual
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sunwave SRC-600 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sunwave SRC-600 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info