Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
4
5
SECTION MAÎTRE
1. AUX SEND Sortie jack qui permet d’envoyer le signal vers un appareil externe.
1. EFF SEND /FT SW (4M4S D) Sortie jack qui permet d’envoyer le signal « EFF » vers un appareil
externe. On peut également l’utiliser via une pédale de coupure pour contrôler le processeur d’effets
intégré.
2. PHONES Sortie jack ¼” (Ø 6.3 mm) standard pour branchement d’écouteurs.
3. CTRL RM Sortie sur deux jacks ¼” (Ø 6.3 mm) qui délivrent le signal de la sortie maître ou un signal
externe sur les haut-parleurs de la pièce d’écoute.
4. REC OUT Sortie stéréo sur prises RCA pour raccordement d’un enregistreur.
5. 2TK IN Entrée stéréo sur prises RCA pour raccordement de lecteurs externes.
6. MAIN (L, R) Ces jacks ¼” symétriques (Ø 6.3 mm, TRS) délivrent le signal de sortie symétrique de
la table de mixage au niveau ligne, pour raccordement à une ampli cation externe. Si vous utilisez des
jacks ¼” « mono » (TS), les sorties deviennent asymétriques.
7. POWER Indicateur du statut de l’alimentation secteur interne (DC).
8. Indicateur de niveau de sortie Cet indicateur de niveau de sortie à 4 LED’s mesure le niveau
de sortie principal (gauche et droit) ou celui de l’entrée externe (simultanément au signal envoyé vers la
sortie écouteurs).
9. contrôle de sortie « MAIN » Ce curseur détermine le niveau de sortie  nal envoyé aux prises de
sortie stéréo.
10. commutateur et indicateur d’alimentation fantôme Ce bouton permet d’activer ou non
l’alimentation fantôme +48V. Cette alimentation sera disponible sur toutes les entrées micro lorsque le
commutateur est enfoncé.
Important: baissez le niveau de tous les potentiomètres de canal au minimum avant d’activer ou de
désactiver ce commutateur. Ne pas débrancher un micro une fois l’alimentation mise en action. Ne pas
activer ce commutateur si vous utilisez un micro dynamique.
11. contrôle de sortie « AUX » Ce potentiomètre détermine le niveau de sortie envoyé à la prise «
AUX SEND ».
12. 2TK TO MIX Le signal d’entrée des prises 2TK peut être mélangé à la sortie principale quand ce
commutateur est activé.
13. 2TK TO CTRL RM Enfoncez ce bouton pour envoyer le signal d’un appareil externe vers la sortie
écouteurs et « control room » ; s’il est coupé, le signal envoyé au casque et à la sortie « control room »
sera celui de la sortie principale stéréo.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Stagg S MIX 4M4S D bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Stagg S MIX 4M4S D in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Stagg S MIX 4M4S D

Stagg S MIX 4M4S D Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Stagg S MIX 4M4S D Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info