Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die
groot genoeg is om electrische schokken te
veroorzaken.
Dit symbool wijst de gebruiker op de
aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en
onderhoudsinstructies voor het apparaat.
Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
Bescherm het apparaat tegen vocht.
Open het apparaat niet. ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning
overeenkomt met het de specificaties op het etiket.
Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer niet afgeknepen
of op een andere manier beschadigd wordt.
Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of SCHUURSPONSJES!
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
Dek de ventilatieopeningen niet af!
Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst
gestoord worden.
Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk
afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken.
Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type
MILIEUBESCHERMING
Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de
levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor
hergebruik van electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of
op de verpakking.
De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te
recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt
u bij aan het bescherming van ons milieu.
Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.
Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op
elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden
onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
WAARSCHUWING
Risico voor een elektrische schok
Niet openen!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Soundmaster NR920 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Soundmaster NR920 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info