Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/139
Pagina verder
De telefoon aansluiten met een ander Bluetooth™-apparaat
1
Als u een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat dat vereist dat uw
apparaat eerst koppelt vóór het verbinden, volgt u de relevante stappen om uw
apparaat te koppelen met dat apparaat.
2
Tik op het Startscherm op .
3
Ga naar en tik op Instellingen > Bluetooth.
4
Tik op het Bluetooth™-apparaat waarmee u uw apparaat wilt verbinden.
De koppeling van een Bluetooth™-apparaat opheffen
1
Tik op het Startscherm op .
2
Ga naar en tik op Instellingen > Bluetooth.
3
Tik onder Gekoppelde apparaten op naast de naam van het apparaat
waarvan u de koppeling wilt opheffen.
4
Tik op Koppeling ongedaan maken.
Items verzenden en ontvangen via Bluetooth™-technologie
Items delen met andere Bluetooth™-compatibele apparaten zoals telefoons of
computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth™-
functie, zoals:
Foto's en video's
Muziek en andere audiobestanden
Contacten
Webpagina's
Items verzenden via Bluetooth™
1
Ontvangend apparaat: Controleer of op de Bluetooth™-functie is ingeschakeld
en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth™-apparaten.
2
Verzendend apparaat: Open de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden
en ga naar het item.
3
Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u bijvoorbeeld
het item aangeraakt houden, het item openen of op de drukken. Er zijn mogelijk
andere manieren om een item te verzenden.
4
Selecteer Delen of Verz..
5
Selecteer Bluetooth.
6
Schakel Bluetooth™ in als u hierom wordt gevraagd.
7
Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
8
Ontvangend apparaat: Accepteer de verbinding indien dit wordt gevraagd.
9
Verzendend apparaat: Bevestig de overdracht naar het ontvangend apparaat
indien dit wordt gevraagd.
10
Ontvangend apparaat: Accepteer het inkomende item.
Voor het ontvangen van items via Bluetooth™
1
Zorg dat de Bluetooth™-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere
Bluetooth™-apparaten.
2
Het verzendapparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw
apparaat.
3
Voer, als u hierom wordt gevraagd, dezelfde toegangscode in op beide apparaten
of bevestig de voorgestelde toegangscode.
4
Wanneer u een melding krijgt van een inkomend bestand op uw apparaat, sleept
u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te
accepteren.
5
Tik op Accepteren om de bestandsoverdracht te starten.
6
Sleep de statusbalk omlaag om de voortgang van de overdracht te bekijken.
7
Sleep de statusbalk omlaag en tik op de betreffende melding om een ontvangen
item te openen.
Bestanden weergeven die u via Bluetooth™ hebt ontvangen
1
Tik op het Startscherm op
.
2
Ga naar en tik op Instellingen > Bluetooth.
3
Druk op en selecteer Ontvangen bestanden tonen.
109
Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.
109

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony Xperia V LT25i bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony Xperia V LT25i in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony Xperia V LT25i

Sony Xperia V LT25i Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 145 pagina's

Sony Xperia V LT25i Gebruiksaanwijzing - English - 137 pagina's

Sony Xperia V LT25i Gebruiksaanwijzing - Français - 122 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info