Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
21NL
Problemen oplossen
De volgende controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die kunnen optreden met
uw apparaat.
Controleer voordat u de onderstaande controlelijst
doorneemt de procedures voor aansluiting en
gebruik.
Zie 'Aansluiting/installatie' (pagina 25) voor details
over het gebruik van de zekering en het
verwijderen van het apparaat uit het dashboard.
Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad.
Algemeen
Er is geen pieptoon.
Er is een optionele versterker aangesloten en u
gebruikt de ingebouwde versterker niet.
De zekering is doorgebrand.
De eenheid maakt geluid wanneer de stand van
de contactschakelaar wordt gewijzigd.
De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
Het beeld verdwijnt van/verschijnt niet op het
beeldscherm.
De functie monitor uit is geactiveerd (pagina 6).
Tik ergens op het display om het weer in te
schakelen.
Menu-items kunnen niet worden geselecteerd.
Niet-beschikbare menu-items worden grijs
weergegeven.
De USB-functies werken niet zoals het hoort.
Gebruik geen USB-verlengkabel, want dit kan
leiden tot verslechtering van de signaalkwaliteit.
Gebruik een kortere USB-kabel voor het
aansluiten van het USB-apparaat of vervang de
USB-kabel door een nieuwe.
De eenheid kan niet worden bediend.
Houd HOME langer dan 10 seconden ingedrukt
om de eenheid opnieuw op te starten. Met het
oog op uw veiligheid dient u de eenheid niet
opnieuw op te starten terwijl u rijdt.
Bediening van het aanraakscherm
Het aanraakscherm reageert niet goed op uw
aanraking.
Raak één deel van het aanraakscherm tegelijk
aan. Als twee of meer onderdelen tegelijk
worden aangeraakt, reageert het aanraakscherm
niet op de juiste wijze.
Kalibreer het aanraakscherm (pagina 17).
Raak het drukgevoelige scherm stevig aan.
Multi-touch wordt niet herkend.
Op deze eenheid wordt geen multi-touch-
bediening ondersteund.
Radio-ontvangst
De radio-ontvangst is slecht.
Er is ruis te horen.
Sluit de antenne stevig aan.
RDS
PTY toont [PTY not found.].
Het huidige station is geen RDS-station of de
radio-ontvangst is slecht.
Het zoeken begint na een paar seconden
luisteren.
Het station is geen TP-station of heeft een zwak
signaal.
Deactiveer TA (pagina 9).
Er is geen verkeersinformatie.
Activeer TA (pagina 9).
Het station is een TP-station, maar zendt toch
geen verkeersinformatie uit.
Stem af op een ander station.
DAB/DAB+-radio-ontvangst
Er kunnen geen zenders worden ontvangen.
Zie [No Station] (pagina 24) voor meer informatie
als u het DAB-signaal niet kunt ontvangen.
Geen verkeersinformatie.
DAB-aankondigingen uitschakelen (pagina 11).
Verkeersinformatie wordt uitgeschakeld terwijl
DAB-aankondigingen zijn ingeschakeld.
Beeld
Er verschijnt geen beeld/er is beeldruis
zichtbaar.
Er is een verbinding niet goed aangesloten.
Controleer de verbinding tussen deze eenheid en
andere apparatuur en stel de ingang van de
apparatuur in op de bron die overeenkomt met
deze eenheid.
Onjuiste installatie.
Installeer de eenheid onder een hoek van
minder dan 30° in een stevig deel van de auto.
De parkeerkabel (lichtgroen) is niet aangesloten
op de kabel van de handremschakelaar of de
handrem is niet ingeschakeld.
Het beeld past niet op het scherm.
De beeldverhouding is vastgesteld op de
afspeelbron.
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info