Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
20NL
Versterker
Uitvoer: Speakeruitgangen
Luidsprekerimpedantie: 4 Ω – 8 Ω
Maximaal uitgangsvermogen: 55 W × 4 (bij 4 Ω)
Algemeen
Stroomvereisten: 12 V DC auto-accu
(negatieve aarde (massa))
Nominaal stroomverbruik: 10 A
Afmetingen:
Circa 178 mm × 100 mm × 141 mm
(7 1/8 inch × 4 inch × 5 5/8 inch) (b/h/d)
Montageafmetingen:
Circa 182 mm × 111 mm × 121 mm
(7 1/4 inch × 4 3/8 inch × 4 7/8 inch) (b/h/d)
Massa: Ca. 0,9 kg
Inhoud van de verpakking:
Hoofdapparaat (1)
Onderdelen voor installatie en aansluitingen
(1 set)
Microfoon (1)
Vraag de dealer om meer informatie.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Auteursrechten
Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's zijn
geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth
SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony
Corporation geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken
en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaren.
Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of
handelsmerk van Microsoft Corporation in de VS en/of
andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of
distributie van deze technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
Apple, iPhone en Lightning zijn handelsmerken van Apple
Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt
gebruikt onder licentie.
DIT PRODUCT WORDT GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN
DE MPEG-4 VISUELE PATENT PORTFOLIOLICENTIE VOOR
PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VOOR
CONSUMENTEN VOOR HET DECODEREN VAN VIDEO IN
OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE STANDAARD
('MPEG-4-VIDEO') DIE IS GECODEERD DOOR EEN
CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN NIET-
COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN
VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERD
VOOR HET AANBIEDEN VAN MPEG-4-VIDEO.
VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE
VERLEEND OF GEÏMPLEMENTEERD.
AANVULLENDE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN
INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN
COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIËRING KAN WORDEN
VERKREGEN VAN MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DIT PRODUCT IS GELICENSEERD UIT HOOFDE VAN DE AVC
PATENT PORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-
COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM
(I) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE
AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO')
EN/OF
(ii) DECODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR
EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN
EEN VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERD
VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO. VOOR AL HET
OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF
GEÏMPLEMENTEERD. AANVULLENDE INFORMATIE IS
VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
DIT PRODUCT WORDT GELICENTIEERD UIT HOOFDE VAN DE
AVC PATENT PORTFOLIOLICENTIE EN VC-1 PATENT
PORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-
COMMERCIEEL GEBRUIK VOOR CONSUMENTEN VOOR HET
DECODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE VC-1
VISUELE STANDAARD ('VC1-VIDEO') DIE IS GECODEERD DOOR
EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN PERSOONLIJKE EN
NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF IS VERKREGEN VAN
EEN VIDEOPROVIDER DIE DOOR MPEG LA IS GELICENTIEERD
VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO EN/OF VC-1-VIDEO.
VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE
VERLEEND OF GEÏMPLEMENTEERD. AANVULLENDE
INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun
respectieve eigenaars.
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info