Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
17NL
Visuele instellingen (Visueel)
Achtergrond
De achtergrond wijzigen door de gewenste kleur
aan te raken.
Dimmer
Het display dimmen: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] is alleen beschikbaar als de
voedingskabel voor de verlichting is aangesloten
en werkt wanneer de koplampen zijn
ingeschakeld.)
Met [ ] past u de helderheid aan als de dimmer
is geactiveerd: –5 tot +5.
Aanraakscherm aanpassen
De kalibratie van het aanraakscherm aanpassen
als de positie niet overeenkomt met het juiste
item.
BLUETOOTH-instellingen
(Bluetooth)
Bluetooth-verbinding
Het BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON],
[Pairing] (stand-bymodus voor koppeling wordt
geactiveerd).
Info Bluetooth-apparaat
De informatie van het apparaat dat is
aangesloten op de eenheid weergeven.
(alleen beschikbaar wanneer [Bluetooth-
verbinding] is ingesteld op [ON] en een
BLUETOOTH-apparaat is aangesloten
op de eenheid.)
Bluetooth resetten
Alle BLUETOOTH-gerelateerde instellingen
initialiseren, zoals koppelingsgegevens,
oproepgeschiedenis, geschiedenis van
verbonden BLUETOOTH-apparaten, enzovoort.
Aanvullende informatie
De firmware bijwerken
Om de firmware bij te werken, gaat u naar de
ondersteuningswebsite op het achterblad en
volgt u de online instructies.
Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.
Voorzorgsmaatregelen
De elektrische antenne wordt automatisch
uitgeschoven.
Als u de auto met de eenheid verkoopt of van de
hand doet, kunt u alle instellingen terugzetten
naar de fabrieksinstellingen door de procedure
voor het herstellen van de fabrieksinstellingen uit
te voeren (pagina 16).
Mors geen vloeistof op het apparaat.
Opmerkingen over veiligheid
Houd u aan de plaatselijke verkeersregels, wetten
en voorschriften.
Tijdens het rijden
Kijk niet naar en voer geen handelingen uit op
de eenheid. Hierdoor kunt u worden afgeleid en
kunnen ongelukken ontstaan. Parkeer uw auto
op een veilige plaats als u de eenheid wilt
bekijken of bedienen.
Maak geen gebruik van de setupfunctie of een
andere functie waardoor uw aandacht van de
weg kan worden afgeleid.
Kijk wel gewoon achterom tijdens het
achteruitrijden en houd uw omgeving voor de
veiligheid zorgvuldig in de gaten, zelfs als de
achteruitkijkcamera is aangesloten. Vertrouw
niet alleen op de achteruitkijkcamera.
Tijdens de bediening
Steek niet uw handen, vingers of vreemde
voorwerpen in de eenheid, want dit kan leiden
tot letsel of schade aan de eenheid.
Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van
kinderen.
Vergeet niet uw veiligheidsgordel vast te maken
om letsel als gevolg van plotselinge
bewegingen van de auto te voorkomen.
Ongelukken voorkomen
Beelden worden pas weergegeven nadat u de auto
hebt geparkeerd en de handrem hebt geactiveerd.
Als de auto in beweging komt tijdens het afspelen
van een video, wordt de volgende melding
weergegeven en kunt u geen video bekijken.
[Video geblokkeerd voor uw veiligheid.]
Het apparaat niet gebruiken en niet naar het
scherm kijken tijdens het rijden.
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info