752838

Advertentie

15
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
15NL
Bediening met gebaren
U kunt veelgebruikte handelingen uitvoeren door
met uw vinger te vegen op het ontvangst-/
afspeelgebied.
Opmerking
De hieronder genoemde gebaren zijn niet beschikbaar op
het scherm van Apple CarPlay.
Handeling Functie
Van links naar
rechts vegen
Radio-ontvangst:
vooruit zoeken naar stations.
Video/audio afspelen:
naar het volgende bestand/
nummer gaan.
Van rechts naar
links vegen
Radio-ontvangst:
achteruit zoeken naar stations.
Video/audio afspelen:
naar het vorige bestand/nummer
gaan.
Omhoog vegen
Radio-ontvangst:
opgeslagen zenders ontvangen
(vooruit).
Omlaag vegen
Radio-ontvangst:
opgeslagen zenders ontvangen
(achteruit).
Instellingen
Algemene bediening voor
instellingen
U kunt items instellen in de volgende
instelcategorieën:
Algemene instellingen (Algemeen),
geluidsinstellingen (Geluid), visuele instellingen
(Visueel), BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth)
1Druk op HOME en tik vervolgens op
[Instellingen].
2Tik op een van de instellingscategorieën.
De items die ingesteld kunnen worden,
verschillen afhankelijk van de bron en
instellingen.
3Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag
om het gewenste item te selecteren.
Terugkeren naar het vorige display
Tik op .
Overschakelen naar het afspeelscherm
Tik op .
Algemene instellingen
(Algemeen)
Language
Taal van het display selecteren: [English],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Português], [Русский], [ ], [ ], [ ],
[], [ ].
Demo
De demonstratie activeren: [OFF], [ON].
Datum/tijd
Set Date/Time
Datum en tijd van de klok instellen: [Auto (DAB)],
[Manual].
Datumnotatie
De notatie selecteren: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY],
[YY/MM/DD].
Tijdnotatie
De notatie selecteren: [12-uurs], [24-uurs].
Pieptoon
Het bedieningssignaal inschakelen: [OFF], [ON].
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-AX1005DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-AX1005DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Sony XAV-AX1005DB

Sony XAV-AX1005DB Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl - 156 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info