Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/88
Pagina verder
XAV-1500
5-004-920-22(1)
AV RECEIVER Operating Instructions GB
Mode d’emploi FR
Bedienungsanleitung DE
Manual de instrucciones ES
Gebruiksaanwijzing NL
Bruksanvisning SE
To cancel the demonstration (Demo) display, see page 6.
For the connection/installation, see page 10.
To use smartphones with “WebLink Apps” installed, visit the Help
Guide on the back cover.
Pour annuler la démonstration (Démo), reportez-vous à la
page 6.
Pour le raccordement/l’installation, reportez-vous à la page 10.
Pour utiliser des smartphones sur lesquels « WebLink Apps » est
installé, visitez le Guide daide au dos de la couverture.
Zum Deaktivieren der Demo-Anzeige (Demo) schlagen Sie bitte
auf Seite 6 nach.
Informationen zum Anschluss und zur Installation finden Sie auf
Seite 10.
Informationen zum Verwenden von Smartphones, auf denen WebLink
Apps“ installiert sind, finden Sie in der Hilfe auf der hinteren Umschlagseite.
Para cancelar la pantalla de demostración (Demostración),
consulte la página 6.
Para la conexión/instalación, consulte la página 10.
Para utilizar teléfonos inteligentes con “WebLink Apps” instalado,
visite la Guía de ayuda que aparece en la contraportada.
Om de demonstratie (Demo) te annuleren, zie pagina 7.
Raadpleeg pagina 10 voor meer informatie over de Verbinding/
installatie.
Voor het gebruik van smartphones waarop "WebLink Apps" geïnstalleerd
is, raadpleegt u de Helpgids die op de achterkant wordt vermeld.
Se sidan 6 för att avbryta demonstrationsvisningen (Demo).
Se sidan 10 för anslutning/installation.
För att använda smarttelefoner som har ”WebLink Apps” installerat,
se Hjälpguiden på det bakre omslaget.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony XAV-1500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony XAV-1500 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Espanol, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 8,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info