Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/211
Pagina verder
LCD Digital Colour TV
Printed in Spain
3-298-243-41(1)
K
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
© 2008 Sony Corporation 3-298-243-41(1)
GB
RU
K
PL
CZ
SK
HU
KDL-52W40xx
KDL-52W42xx
KDL-46W40xx
KDL-46W42xx
KDL-40W40xx
KDL-40W42xx
KDL-32W40xx
KDL-32W42xx
KDL-40E40xx
KDL-32E40xx
KDL-26E40xx
KDL-37V45xx
KDL-37V47xx
KDL-32V45xx
KDL-32V47xx
KDL-26V45xx
KDL-26V47xx
LCD Digital Colour TV
Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na obsluhu
Kezelési utasítás
000COV_10,4mm(411)m.indd 1000COV_10,4mm(411)m.indd 1 27/03/2008 18:34:2327/03/2008 18:34:23
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony KDL-40W40XX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony KDL-40W40XX in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 41,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info