Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/133
Pagina verder
LCD Digital Colour TV
Printed in Spain
2-894-287-3
3(1)
KDL-46S2510
KDL-40S2510
KDL-32S2510
KDL-32S2530
KDL-46S2530
KDL-40S2530
KDL-32S2520
E
KDL-46S2510
KDL-40S2510
KDL-32S2510
KDL-32S2530
KDL-46S2530
KDL-40S2530
KDL-32S2520
© 2006 Sony Corporation
LCD Digital Colour TV
2-894-287-33(1)
ES
PT
GR
E
Manual de instrucciones
Antes de utilizar el televisor, lea la sección “Información de
seguridad” de este manual.
Conserve este manual para consultarlo en el futuro.
Manual de Instruções
Antes de utilizar o televisor, por favor leia a secção “Informação
sobre segurança” deste manual. Guarde este manual para
futuras consultas.
Οδηγίες Χρήσης
Πριν θέσετε την τηλεραση σε λειτουργία, διαβάστε
την εντητα "Πληροφορίες ασφαλείας" του παρντος
εγχειριδίου.
Φυλάξτε το παρν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.
Información de utilidad para productos Sony
Para informação útil sobre os produtos Sony
Για χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊντα
SONY
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony KDL-32S2520 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony KDL-32S2520 in de taal/talen: Espanôl, Português als bijlage per email.

De handleiding is 23,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info