Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
HT-CT390 4-586-112-41(1)
Beknopte gids
Guida di avvio
Sound Bar
HT-CT390
Bar Speaker
Diffusore
soundbar
Subwoofer
Subwoofer
Bijgeleverde accessoires
Accessori in dotazione
Afstandsbediening (1)
Telecomando (1)
R03 (AAA-formaat) batterijen (2)
Pile R03 (formato AAA) (2)
Optisch digitale kabel (1)
Cavo digitale ottico (1)
Muurbeugels (2) en
schroeven (2)
Staffe di montaggio a parete
(2) e viti (2)
Luidsprekerkussentjes voor de subwoofer (4)
Zie de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing voor het horizontaal plaatsen
van de subwoofer.
Cuscinetti dei diffusori per il subwoofer (4)
Consultare le Istruzioni per l’uso in dotazione sull'installazione
orizzontale del subwoofer.
De Bar Speaker aan een muur ophangen
Zie de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing.
Per il montaggio del diffusore soundbar su una parete
Consultare le Istruzioni per l’uso in dotazione.
4
Het systeem inschakelen
Accensione del sistema

Sluit het netsnoer aan.

Druk op
(stroom).
Het display op het bovenpaneel licht op.
De draadloze verbinding tussen de Bar Speaker en subwoofer is gemaakt zodra de
stroomaanduiding van de subwoofer groen kleurt. Er is geen draadloze transmissie
gemaakt indien de aanduiding niet oplicht. Zie "Geen geluid via de subwoofer." in
"Problemen oplossen" in de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing.

Collegare i cavi di alimentazione CA.

Premere
(alimentazione).
Il display del pannello superiore si illumina.
Quando l’indicatore di alimentazione del subwoofer diventa verde, la connessione
wireless del diffusore soundbar e del subwoofer è completata. Se non si accende, la
trasmissione wireless non è attivata. Consultare “Dal subwoofer non viene emesso alcun
suono. di “Guida alla soluzione dei problemi” nelle Istruzioni per l’uso in dotazione.
5
Geluid beluisteren
Ascolto dell’audio
INPUT
+/–
SW
+/–
Druk herhaaldelijk op INPUT totdat het gewenste apparaat op het display op het
bovenpaneel wordt getoond. Druk vervolgens herhaaldelijk op
+/– om het
volume van het systeem in te stellen en druk herhaaldelijk op SW
+/– voor het
regelen van het volume van de subwoofer.
Premere ripetutamente INPUT finché il dispositivo desiderato non appare nel
display del pannello superiore. Quindi, premere ripetutamente
+/– per regolare
il volume del sistema e premere ripetutamente SW
+/– per regolare il volume
del subwoofer.
Het instellen is nu klaar!
Geniet!
Zie de bijgeleverde Gebruiksaanwijzing voor de geluidsmodus en andere
functies.
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Configurazione
completata! Divertiti!
Consultare le Istruzioni per l’uso in dotazione sul modo audio e altre
funzioni.
© 2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
1
Verbinden met een televisie
Collegamento con un televisore
Is de HDMI-ingangsaansluiting van uw televisie met "ARC" gemarkeerd?
Il jack di ingresso HDMI sul televisore presenta l’etichetta ARC”?
NEE/NO
Optisch digitale kabel (bijgeleverd)
Cavo digitale ottico (in dotazione)
High Speed
HDMI-kabel (niet
bijgeleverd)
Cavo HDMI ad
alta velocità (non
in dotazione)
JA/SÌ
High Speed HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
Cavo HDMI ad alta velocità (non in
dotazione)
Opmerking
Verzeker dat de HDMI-kabel goed is ingestoken.
Nota
Assicurarsi che il cavo HDMI sia inserito saldamente.
2
De afstandsbediening instellen
Configurazione del telecomando
3
De televisie inschakelen
Accensione del televisore
Stroom
Alimentazione
Ingang
Ingresso
Verander de ingang van de televisie naar de ingang waarmee de Bar Speaker is
verbonden.
Cambiare l’ingresso del televisore su quello in cui è collegato il diffusore soundbar.
NL
IT
PL
4-586-112-41(1)
Luisteren naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat
Ascoltare musica da un dispositivo BLUETOOTH
Koppelen van een BLUETOOTH-apparaat
Quando si associa un dispositivo
BLUETOOTH
INPUT
Blauwe LED-aanduiding/Indicatore LED blu
PAIRING
BLUETOOTH-apparaat
Dispositivo BLUETOOTH
Het systeem aan een BLUETOOTH-apparaat koppelen (Koppelen)

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 meter van de Bar
Speaker.

Druk op PAIRING op de Bar Speaker.
De blauwe LED-aanduiding op de Bar Speaker knippert snel ( ) tijdens het BLUETOOTH-
koppelen.
Activeer de BLUETOOTH-functie en selecteer vervolgens "HT-CT390" na het zoeken
met het BLUETOOTH-apparaat.
Voer deze stap binnen 5 minuten uit daar de functie voor het koppelen anders wordt
geannuleerd. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is gemaakt, zal de blauwe LED-aanduiding
oplichten ( ). Als een wachtwoord vereist is op het BLUETOOTH-apparaat, voer dan "0000".
Luisteren naar muziek van het gekoppelde apparaat

Schakel de BLUETOOTH-functie van het gekoppelde apparaat in.
Druk herhaaldelijk op INPUT om "BT" te selecteren.
Het systeem maakt automatisch weer een verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waar
het meest recentelijk mee was verbonden. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is gemaakt,
zal de blauwe LED-aanduiding oplichten ( ).
Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.
Met deze toets kunt u het volume aanpassen.
Per associare il sistema ad un dispositivo BLUETOOTH (associazione)

Collocare il dispositivo BLUETOOTH a non più di 1 metro di distanza dal diffusore
soundbar.

Premere PAIRING sul diffusore soundbar.
L’indicatore LED di colore blu sul diffusore soundbar lampeggia velocemente ( ) durante
l’associazione BLUETOOTH.
Attivare la funzione BLUETOOTH, quindi selezionare “HT-CT390” dopo averla cercata
nel dispositivo BLUETOOTH.
Questo passo deve essere eseguito entro 5 minuti, altrimenti il modo di associazione potrebbe
essere annullato. Quando la connessione BLUETOOTH è stabilita, l’indicatore LED di colore blu
si illumina ( ). Se viene richiesto un codice di accesso sul dispositivo BLUETOOTH, immettere
“0000”.
Per ascoltare musica da un dispositivo associato

Attivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo associato.
Premere più volte INPUT per selezionare “BT”.
Il sistema si riconnette automaticamente al dispositivo BLUETOOTH a cui era connesso più
recentemente. Quando la connessione BLUETOOTH è stabilita, l’indicatore LED di colore blu si
illumina ( ).
Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.
Regolare il volume.
Bij het verbinden met één druk op de
knop (NFC)
Quando si utilizza il collegamento One-
touch (NFC)
Blauwe LED-aanduiding/Indicatore LED blu

Houd het externe apparaat bij de N-Mark op de Bar Speaker totdat het externe
apparaat trilt.
Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is gemaakt, zal de blauwe LED-aanduiding op de Bar
Speaker oplichten ( ).
Start het afspelen van een audiobron op het externe apparaat.
• Compatibele externe apparaten
Externe apparaten met ingebouwde NFC-functie
(OS: Android™ 2.3.3 of later, exclusief Android 3.x)

Tenere il dispositivo remoto vicino al contrassegno N-Mark sul diffusore soundbar
finché il dispositivo remoto non vibra.
Quando la connessione BLUETOOTH è stabilita, l’indicatore LED di colore blu sul diffusore
soundbar si illumina ( ).
Avviare la riproduzione della sorgente audio sul dispositivo remoto.
• Dispositivi remoti compatibili
Dispositivi remoti con una funzione NFC incorporata
(SO: Android™ 2.3.3 o versioni successive, escluso Android 3.x)
SongPal
Een speciale app voor dit model is verkrijgbaar via zowel Google Play™
als App Store.
Zoek "SongPal", download de gratis app en kom meer te weten over de gemakkelijke functies.
Da Google Play™ e App Store è possibile scaricare un’applicazione
specifica per questo modello.
Cercare “SongPal” e scaricare l’app gratuita per scoprire le sue convenienti funzioni.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony HT-CT390 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony HT-CT390 in de taal/talen: Italiano, Nederlands, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 0,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info