Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
HT-AF5/HT-AS5 (GB/FR/ES/DE) 4-166-573-11(1)
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-166-573-21 (1)
HT-AF5/HT-AS5
Beknopte installatiegids/Snabbstartguide/
Guida di impostazione rapida/Podręcznik szybkiej
konfiguracji
1
Opstellen van de luidsprekers/Montera högtalarna/
Assemblaggio dei diffusori/Montaż głośników
1
Alleen HT-AF5/Endast HT-AF5/Solo HT-AF5/Tylko HT-AF5
Spreid een doek uit over de vloer om schade aan de luidspreker te
vermijden wanneer u de basis aan de luidspreker bevestigt.
Duw de luidsprekerkabel door het bovenste gat aan de basis.
Keer de luidspreker om.
Plaats de basis aan de onderkant van de luidspreker.
Maak de basis vast met drie schroeven.
1
2
3
4
Nederlands
Stendere un panno sul pavimento per evitare di danneggiare il
diffusore mentre lo si collega alla base del diffusore stesso.
Far passare il cavo del diffusore attraverso il foro superiore della
base.
Capovolgere il diffusore.
Posizionare la base sulla parte inferiore del diffusore.
Fissare la base con tre viti.
1
2
3
4
Italiano
Aby uniknąć uszkodzenia głośnika podczas mocowania
podstawy, rozłóż na podłodze tkaninę.
Przewlecz przewód głośnika przez górny otwór podstawy.
Obróć głośnik do góry nogami.
Umieść podstawę na spodzie głośnika.
Przytwierdź podstawę przy użyciu trzech wkrętów.
1
2
3
4
Polski
Lägg en duk på golvet för att förhindra skador på högtalaren när
du fäster grunddelen vid högtalaren.
Dra högtalarkabeln genom det översta hålet i grunddelen.
Vänd högtalaren upp-och-ned.
Placera grunddelen vid högtalarens underdel.
Fäst grunddelen med tre skruvar.
1
2
3
4
Svenska
2
Opstellen van de luidsprekers/Installera högtalarna/
Impostazione dei diffusori/Konfigurowanie głośników
Alleen HT-AF5/Endast HT-AF5/
Solo HT-AF5/Tylko HT-AF5
Alleen HT-AS5/Endast HT-AS5/
Solo HT-AS5/Tylko HT-AS5
Verbind de luidsprekerkabels en zorg ervoor dat de kleuren van de SPEAKERS overeenkomen met de
aansluiting van de subwoofer./
Anslut högtalarkablarna genom att matcha färger med SPEAKERS-kontakten (högtalare) på subwoofern./
Collegare i cavi del diffusore facendoli corrispondere al colore del jack SPEAKERS del subwoofer./
Podłącz przewody głośnikowe, dopasowując kolory gniazda SPEAKERS w subwooferze.
Voorluidspreker (links)/Främre högtalare (vänster)/
Diffusore anteriore (sinistro)/Głośnik przedni (lewy)
Voorluidspreker (rechts)/Främre högtalare (höger)/
Diffusore anteriore (destro)/Głośnik przedni (prawy)
Middenluidspreker/Centerhögtalare/
Diffusore centrale/
Głośnik centralny
Surroundluidspreker (links)/Surroundhögtalare (vänster)/
Diffusore surround (sinistro)/Głośnik przestrzenny
(lewy)
Surroundluidspreker (rechts)/Surroundhögtalare (höger)/
Diffusore surround (destro)/Głośnik przestrzenny
(prawy)
Subwoofer/Subwoofer/Subwoofer/Subwoofer
A
B
C
D
E
F
2
4
3
(1)
Achterkant van de luidspreker/
Högtalarens baksida/
Parte posteriore del diffusore/
Tył głośnika
Luidsprekerkabel/Högtalarkabel/
Cavo del diffusore/Przewód głośnika
Bovenkant van de basis/
Grunddelens ovansida/Base
superiore/Górna część podstawy
Luidspreker/
Högtalare/
Diffusore/
Głośnik
Luidsprekerkabel/
Högtalarkabel/
Cavo del diffusore/
Przewód głośnika
Luidspreker/
Högtalare/
Diffusore/
Głośnik
Luidspreker/
Högtalare/
Diffusore/
Głośnik
Basis/
Grunddel/
Base/
Podstawa
Luidspreker/
Högtalare/
Diffusore/
Głośnik
Schroeven/
Skruvar/
Viti/
Wkręty
Onderkant van de basis/
Grunddelens undersida/
Base inferiore/Dolna część
podstawy
B
C
Gekleurd omhulsel/
Färgmärkning/
Cilindro colorato/
Kolorowa opaska
RT
Gekleurd omhulsel/
Färgmärkning/
Cilindro colorato/
Kolorowa opaska
Verbind de luidsprekerkabels met de luidspreker/
Anslut högtalarkablarna till högtalaren/
Collegare i cavi del diffusore al diffusore/
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika
D
A
E
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony HT-AS5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony HT-AS5 in de taal/talen: Italiano, Nederlands, Polski, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info