Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
HT-AF5/HT-AS5 (GB/FR/ES/DE) 4-166-573-11(1)
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-166-573-11 (1)
HT-AF5/HT-AS5
Quick Setup Guide/Guide d’installation rapide/
Guía de instalación rápida/Kurzanleitung
1
Assembling the speakers/Assemblage des enceintes/
Montaje de los altavoces/Zusammenbauen der Lautsprecher
1
HT-AF5 only/HT-AF5 uniquement/HT-AF5 solamente/Nur HT-AF5
Spread a cloth on the fl oor to avoid damaging the speaker when
you attach the base to the speaker.
Thread the speaker cord through the top hole at the base.
Turn the speaker upside down.
Place the base at the bottom of the speaker.
Secure the base with three screws.
1
2
3
4
English
Extienda un mantel en el suelo para evitar dañar el altavoz al
colocar la base en el altavoz.
Pase el cable del altavoz por el orifi cio superior de la base.
Gire el altavoz boca abajo.
Coloque la base en la parte inferior del altavoz.
Fije la base con tres tornillos.
1
2
3
4
Español
Legen Sie ein Tuch auf den Boden, um zu verhindern, dass
die Lautsprecher beim Anbringen der Bodenplatte an den
Lautsprecher beschädigt werden.
Ziehen Sie das Lautsprecherkabel durch das obere Loch auf der
Bodenplatte.
Drehen Sie den Lautsprecher um.
Legen Sie die Bodenplatte auf die Unterseite des Lautsprechers.
Befestigen Sie die Bodenplatte mit drei Schrauben.
1
2
3
4
Deutsch
Recouvrez le sol d’un linge pour éviter d’endommager l’enceinte
lorsque vous fi xez la base à l’enceinte.
Faites passer le cordon d’enceinte à travers l’orifi ce supérieur de
la base.
Retournez l’enceinte.
Placez la base en dessous de l’enceinte.
Fixez la base avec trois vis.
1
2
3
4
Français
2
Setting up the speakers/Confi guration des enceintes/
Ajuste de los altavoces/Einstellen der Lautsprecher
HT-AF5 only/HT-AF5 uniquement/
HT-AF5 solamente/Nur HT-AF5
HT-AS5 only/HT-AS5 uniquement/
HT-AS5 solamente/Nur HT-AS5
Connect the speaker cords by matching the colour of the SPEAKERS jack of the subwoofer./
Reliez les cordons d’enceinte en respectant la couleur de la prise des SPEAKERS du caisson de graves./
Conecte los cables de altavoz haciendo coincidir el color de la toma SPEAKERS del altavoz de graves./
Schließen Sie die Lautsprecherkabel so an, dass die Farbe der SPEAKERS-Buchse des Subwoofers mit der
des Kabels übereinstimmt.
Front speaker (left)/Enceinte avant (gauche)/
Altavoz frontal (izquierdo)/Frontlautsprecher
(links)
Front speaker (right)/Enceinte avant (droit)/
Altavoz frontal (derecho)/Frontlautsprecher
(rechts)
Center speaker/Enceinte centrale/
Altavoz central/Centerlautsprecher
Surround speaker (left)/Enceinte surround
(gauche)/Altavoz de sonido envolvente
(izquierdo)/Surroundlautsprecher (links)
Surround speaker (right)/Enceinte surround
(droit)/Altavoz de sonido envolvente (derecho)/
Surroundlautsprecher (rechts)
Subwoofer/Caisson de graves/Altavoz de graves/
Subwoofer
A
B
C
D
E
F
2
4
3
(1)
Speaker cord/Cordon d’enceinte/
Cable de altavoz/Lautsprecherkabel
Top of the base/Dessus de la
base/Parte superior de la base/
Oberseite der Bodenplatte
Speaker/
Enceinte/
Altavoz/
Lautsprecher
Speaker cord/
Cordon d’enceinte/
Cable de altavoz/
Lautsprecherkabel
Speaker/
Enceinte/
Altavoz/
Lautsprecher
Speaker/
Enceinte/
Altavoz/
Lautsprecher
Base/
Base/
Base/
Bodenplatte
Speaker/
Enceinte/
Altavoz/
Lautsprecher
Screws/
Vis/
Tornillos/
Schrauben
Bottom of the base/
Dessous de la base/
Parte inferior de la base/
Unterseite der Bodenplatte
B
C
RT
Colour tube/
Tube de couleur/
Tubo de color/
Farbiger Draht
Connect the speaker cords to the speaker/
Raccordez les cordons d’enceinte à l’enceinte/
Conecte los cables del altavoz al altavoz/
Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den
Lautsprecher an.
D
AE
Rear of the speaker/
Arrière de l’enceinte/
Parte trasera del altavoz/
Rückseite des Lautsprechers
Colour tube/
Tube de couleur/
Tubo de color/
Farbiger Draht
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony HT-AS5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony HT-AS5 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info