Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
22
Αυ τήησυσκευήμπορείνααποτελέσει κίν
δ υνογιατηνυγείαεάν δεντηρήσετεαυτές
τιςοδηγίεςκαιπροφυλάξειςασφαλείας.
Φυλάξτεαυτότοεγχειρίδιοχρήσης .
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βγάλτε το φις
από την πρίζα αμέσως.
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή
χρήση. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης, ακα-
τάλληλης χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών,
ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη
και η εγγύηση δεν ισχύει. Χρησιμοποιείτε μόνο
τις κάψουλες που παρέχονται. Σε περίπτωση
που πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό
διάστημα, σε διακοπές, κ.λπ., πρέπει να αδειά-
σετε τη συσκευή, να την καθαρίσετε και να την
αποσυνδέσετε από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η
τάπα του δοχείου νερού είναι σωστά τοποθετη-
μένη διαρκώς στο δοχείο εκτός όταν το γεμίζετε
με νερό.
Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι ίδια με
την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
στοιχείων. Συνδέετε τη συσκευή σε ηλεκτρικές
πρίζες με γείωση. Σε περίπτωση λανθασμένης
σύνδεσης, η εγγύηση ακυρώνεται.
Μην τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο κοντά
σε πηγές θερμότητας, αιχμηρά άκρα, κ.λπ. Μην
αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να αιωρείται
(υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε). Ποτέ μην
πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Μην
τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν
έχει υποστεί ζημιά. Για να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος, φροντίστε ώστε οι επισκευές ή/και η
αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας να
πραγματοποιηθεί μόνο από το τμήμα Hotline
NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφά-
νεια (π.χ. ηλεκτρικό μάτι) και μην τη χρησιμο-
ποιείτε ποτέ κοντά σε ακάλυπτη φλόγα.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λει-
τουργεί τέλεια ή εάν υπάρχουν ενδείξείς ότι έχει
υποστεί ζημιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενη-
μερώστε το τμήμα Hotline NESCAFÉ DOLCE
GUSTO.
Για λόγους υγιεινής, γεμίζετε το δοχείο νερού
πάντοτε με φρέσκο πόσιμο νερό. Κλείνετε
πάντοτε την κεφαλή εξαγωγής με την υποδοχή
καψουλών - ποτέ όταν η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν
δεν έχει εισαχθεί η υποδοχή καψουλών. Μην
τραβάτε το μοχλό προς τα πάνω πριν ο διακό-
πτης ON/OFF σταματήσει να αναβοσβήνει.
Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο
εξόδου κατά την ετοιμασία του ροφήματος.
Για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός, μην
αγγίζετε τη βελόνα της κεφαλής. Ποτέ μην
αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν ετοιμάζετε
ένα ρόφημα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
χωρίς πιατάκι συλλογής σταγόνων και σχάρα
συλλογής σταγόνων, εκτός εάν χρησιμοποιείτε
ψηλή κούπα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για να ζεστάνετε νερό. Μη γεμίζετε υπερβολικά
το δοχείο νερού. Φροντίστε ώστε η συσκευή /
το καλώδιο / η υποδοχή καψουλών να βρίσκο-
νται μακριά από παιδιά. Ποτέ μη μεταφέρετε τη
συσκευή από την κεφαλή εξαγωγής.
Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και
μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματά της.
Οποιοσδήποτε χειρισμός, καθαρισμός και
φροντίδα εκτός των συνηθισμένων πρέπει
να πραγματοποιείται από κέντρα after-sales
service εγκεκριμένα από το τμήμα Hotline
NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
Η συσκευή αυτή την δεν προορίζεται για χρήση
από: παιδιά ή άτομα που ενδέχεται να πάσχουν
από νοητική ή/και σωματική δυσλειτουργία -
εκτός εάν κατά το χειρισμό και τη χρήση της
συσκευής βρίσκονται υπό επαρκή εποπτεία. Τα
άτομα που δεν κατανοούν πλήρως ή καθόλου
τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της συσκευής
πρέπει πρώτα να διαβάσουν και να κατανοή-
σουν πλήρως τα περιεχόμενα αυτού του εγχει-
ριδίου χρήσης και, όπου χρειάζεται, να ζητούν
πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και
τη χρήση από το άτομο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
Ηυποδοχήκαψουλώνδιαθέτειδύοσταθε 
ρούςμαγνήτες.
Μην τοποθετείτε την υποδοχή καψουλών
κοντά σε συσκευές και αντικείμενα που μπορεί
να υποστούν ζημιά από το μαγνητισμό, π.χ.
πιστωτικές κάρτες, δισκέτες και άλλες συσκευές
δεδομένων, βιντεοταινίες, οθόνες τηλεοράσεων
και υπολογιστών με καθοδικό σωλήνα, μηχανι-
κά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας και ηχεία.
Ασθενείςμε βηματοδότηήαπινιδωτή:Μην
κρατάτετηνυποδοχήκαψουλώνακριβώς
πάνωαπότοβηματοδότηήτοναπινιδωτή.
Πριν τον καθαρισμό/φροντίδα, αποσυνδέστε
τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να
κρυώσει. Αδειάζετε και καθαρίζετε το πιατάκι
συλλογής σταγόνων και το δοχείο καψουλών
καθημερινά. Ποτέ μην καθαρίζετε με νερό ή
βυθίζετε το φις, το καλώδιο ή τη συσκευή μέσα
σε υγρό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με
τρεχούμενο νερό, μην την καταβρέχετε με μά-
νικα και μην τη βυθίζετε μέσα σε νερό. Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε καθαριστικά για να καθαρίσετε
τη συσκευή.
Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό
σφουγγάρι/βούρτσα. Το δοχείο νερού πρέπει
να καθαρίζεται με βουρτσάκι καθαρισμού για
μπιμπερό.
Μετά την αφαίρεση των αλάτων, ξεπλύνετε το
δοχείο νερού και σκουπίστε τα κατάλοιπα του
διαλύματος αφαίρεσης αλάτων.
Μετά τη χρήση της συσκευής, πρέπει πάντοτε
να αφαιρείτε την κάψουλα και να καθαρίζετε την
κεφαλή σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρι-
σμού. Για τους χρήστες που είναι αλλεργικοί σε
γαλακτοκομικά προϊόντα: Ξεπλύνετε την κεφαλή
σύμφωνα με τη διαδικασία καθαρισμού (βλ. σε-
λίδα 9). Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα
υλικά. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα της
περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση.
Πρώτα η προστασία του περιβάλλοντος!
Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου
ή να ανακυκλωθούν. Αφήστε τη σε ένα σημείο
διακομιδής απορριμμάτων. Η σήμανση της συ-
σκευής αυτής πληροί την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96 ΕΚ που αφορά στα απόβλητα ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE). Η
οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή
και την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων
συσκευών όπως ισχύει σε όλη την ΕΕ.
Πρέπει να θυμάστε ότι η συσκευή καταναλώνει
ρεύμα όταν βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότη-
τας (0,4 W/ώρα).
Προφυλάξειςασφαλείας
22

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info