Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Sony BDV-EF420/EF220 [NL,IT,PL] 4-418-867-61 (1)
14
NL
Verhelpen van storingen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit systeem,
probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de
onderstaande lijst.
Raadpleeg ook de Gebruiksaanwijzing op de volgende website:
http://support.sony-europe.com/
Het toestel wordt niet ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer goed aangesloten is op het
stopcontact.
Het systeem werkt niet zoals het hoort.
Koppel het netsnoer los van het stopcontact en sluit het
enkele minuten later weer aan.
Het systeem voert het geluid van een tv-programma niet uit
wanneer het is aangesloten op een settopbox.
Controleer de aansluitingen.
Selecteer de correcte ingang voor het systeem waarop de
settopbox aangesloten is.
Een disc wordt niet afgespeeld.
De regiocode van de disc komt niet overeen met die van het
systeem.
Er is vocht gecondenseerd op de lenzen in het hoofdtoestel.
Verwijder de disc en laat het hoofdtoestel ongeveer een half
uur aan staan.
De disc is niet gefinaliseerd.
Stroomverbruik beperken tot minder dan
0,3 W in de stand-bystand
Druk op HOME en druk vervolgens op /// om [Instellen]
in [Systeeminstellingen] te selecteren. Ga na of de volgende
instellingen werden doorgevoerd:
ˎ
[Controle voor HDMI] bij [HDMI-instellingen] is ingesteld op
[Uit].
ˎ
[Snel starten] is ingesteld op [Uit].
IT
Risoluzione dei problemi
Se durante l’utilizzo del sistema si verifica una delle situazioni
descritte di seguito, consultare questa guida alla risoluzione dei
problemi prima di richiedere la riparazione.
Consultare anche le Istruzioni per l’uso al seguente sito Web:
http://support.sony-europe.com/
Il sistema non si accende.
Verificare che il cavo di alimentazione CA sia correttamente
collegato alla presa a muro.
Il sistema non funziona normalmente.
Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro,
quindi ricollegarlo dopo qualche minuto.
Quando è collegato a un decoder, il sistema non riproduce
l’audio del programma televisivo.
Verificare i collegamenti.
Selezionare l’ingresso corretto del sistema al quale è collegato
il decoder.
La riproduzione del disco non si avvia.
Il codice di zona del disco non corrisponde a quello del
sistema.
Si è formata della condensa sulle lenti all’interno dell’unità
principale. Rimuovere il disco e lasciare l’unità principale
accesa per circa mezz’ora.
Il disco non è finalizzato correttamente.
Riduzione del consumo energetico a meno di
0,3 W in modali standby
Premere HOME, quindi premere /// per selezionare
[Impostaz.] in [Impostazioni sistema]. Verificare che siano state
configurate le seguenti impostazioni:
ˎ
[Controllo per HDMI] in [Impostazioni HDMI] è impostato su
[Off].
ˎ
[Modo di avvio rapido] è impostato su [Off].
PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas używania zestawu wystąpią opisane poniżej
problemy, przed przekazaniem urządzenia do serwisu skorzystaj z
poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Zapoznaj się także z Instrukcją obsługi dostępną na następującej
witrynie:
http://support.sony-europe.com/
Zasilanie nie włącza się.
Sprawdź, czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do
gniazda ściennego.
Zestaw nie działa prawidłowo.
Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie
podłącz go ponownie po kilku minutach.
Po podłączeniu dekodera telewizji kablowej system nie
przesyła dźwięku.
Sprawdź połączenia.
Wybierz poprawne wejście w urządzeniu, do którego
podłączono dekoder.
Nie można odtworzyć płyty.
Kod regionu zapisany na płycie nie jest odpowiedni dla
danego zestawu.
Doszło do kondensacji wilgoci na soczewkach wewnątrz
jednostki głównej. Wyjmij płytę i pozostaw jednostkę główną
włączoną przez ok. pół godziny.
Płyta nie została prawidłowo zamknięta.
Zmniejszanie zużycia zasilania do mniej niż
0,3 W w trybie czuwania
Naciśnij przycisk HOME, a następnie naciskając przyciski ///,
w menu [Nastawienia systemu] wybierz polecenie [Konfiguracja].
Sprawdź, czy zostały wprowadzone następujące ustawienia:
ˎ
Ustawienie [Sterowanie przez HDMI] w opcji [Ustawienia HDMI]
ma wartość [Wyłącz].
ˎ
Ustawienie [Tryb szybkiego startu] ma wartość [Wyłącz].
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony BDV-EF220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony BDV-EF220 in de taal/talen: Italiano, Nederlands, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 1,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info