Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
AC-V700A är modellbeteckningen för AC-V700 med anslutningskablar.
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till nätadaptern och
dess användning. Spara bruksanvisningen.
Nätadaptern/batteriladdaren AC-V700 kan användas enligt följande:
laddning av ett laddningsbart litiumjonbatteri. Batterier av Ni-Cd/Ni-
MH-typ kan inte laddas.
Det laddningsbara batteriet InfoLITHIUM möjliggör följande funktioner:
– snabbladdning
– visning av återstående laddningstid
nätdrift av en videoprodukt (efter anslutning av medföljande
anslutningskabel). Det kan dock hända att den medföljande
anslutningskabeln inte kan användas till vissa videoprodukter.
Kontrollera först videoprodukten ifråga.
Vad är InfoLITHIUM
InfoLITHIUM är ett laddningsbart litiumjonbatteri som kan utbyta data
med en kompatibel videoutrustning om dess batteriförbrukning. Sony
rekommenderar att det laddningsbara batteriet InfoLITHIUM används
tillsammans med videoutrustning märkt med etiketten .
InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
VARNING!
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för
brand eller elstötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt
underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
Nätkabeln får endast bytas ut av en reparatör/verkstad som godkänts
av Sony.
Att observera
Angående återstående batteridriftstid
Under pågående laddning av ett laddningsbart batteri visas återstående
batteridriftstid för kameraspelaren o.s.v. i teckenfönstret på denna
nätadapter, förutsatt att:
ett laddningsbart batteri av typ InfoLITHIUM används,
videoprodukten bär märket .
Kontrollera att det laddningsbara batteriet är märkt med märket
.
Vi hänvisar till videoprodukt bruksanvisning angående videoproduktens
kompatibiliter med litiumjonbatteriet InfoLITHIUM.
Den återstående batteridriftstiden visas inte i nätadapterns
teckenfönster vid laddning av någon av följande modeller, trots att
modellerna är kompatibla med litiumjonbatteriet InfoLITHIUM.
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD-TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
Den återstående batteridriftstid som visas i teckenfönstret under pågående laddning
gäller för drift av den videoprodukt som batteriet senast var monterat på, förutsatt att
videoprodukten bär märket
.
Angående laddning
Använd endast batterier av litiumjon-typ. Denna enhet kan inte användas
för att ladda batterier av Ni-Cd/Ni-MH-typ.
Montera batteriet ordentligt och på korrekt sätt på nätadaptern.
Under pågående laddning måste nätadaptern ligga på ett plant underlag,
som inte utsätts för vibrationer.
Angående laddningstemperatur
Tillåten laddningstemperatur är från 0°C till +40°C. Vi rekommenderar
emellertid temperaturområdet +10°C till +30°C för att tillförsäkra
längsta möjliga brukstid vid batteridrift.
Övrigt
Namnplåten, som anger märkspänningen, strömförsbrukningen o.s.v.,
finns på undersidan.
• Nätadaptern förbrukar en försumbar mängd ström så länge den är
ansluten till ett nätuttag.
• Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när nätadaptern inte ska användas
under en längre tid. Håll alltid i kontakten för att koppla loss nätkabeln
från nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
Anslut enheten till ett lättåtkomligt vägguttag. På det sättet kan du snabbt
stänga av strömmen genom att koppla bort nätkabeln från vägguttaget
om något fel skulle uppstå medan du använder enheten.
Använd inte nätadaptern om nätkabeln skadats eller efter att adaptern
tappats och skadats.
Var noga med att inte något metallföremål kommer i kontakt med
metalldelarna på nätadaptern eller anslutningsplåten. Det kan resultera i
skador på grund av kortslutning.
Se till att metallkontakterna alltid är rena.
Ta inte isär, och bygg inte heller om, nätadaptern.
Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar. Tappa inte heller den.
Nätadaptern blir varm när den används. Det är helt normalt.
Använd inte nätadaptern i närheten av en AM-radiomottagare för att
undvika störningar vid radiomottagning.
Placera inte nätadaptern på en plats, där den utsätts för:
— värme eller kyla,
— damm eller smuts,
— fukt,
— vibrationer.
Rådfråga affären där nätadaptern köptes, eller Sonys representant, om du
skulle råka ut för svårigheter.
Tekniska data
Strömförsörjning 100 - 240 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning 25 W
Vid laddning:
35 VA (100 V nätspänning), 46 VA (240 V
nätspänning)
Vid nätdrift av en videoprodukt:
39 VA (100 V nätspänning), 50 VA (240 V
nätspänning)
Utspänning DC OUT:
8,4 V, 2,0 A vid nätdrift
Batteriets laddningsuttag:
8,4 V, 1,4 A vid laddning
Tillämpning Sonys laddningsbara litiumjonbatterier NP-
F100/F200/F300/F330/F530/F550/F730/
F730H/F750/F930/F950/F960
Arbetstemperatur Från 0°C till +40°C
Förvaringstemperatur Från –20°C till +60°C
Dimensioner Ca. 127 × 55 × 95 mm (b/h/d)
Vikt Ca. 255 gram
Medföljande tillbehör Anslutningskabel DK-415 (1), DK-215 (1)
Nätkabel (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Använd vid behov en stickkontaktadapter (tillval), beroende på nätuttagets
utformning.
Beskrivning av delar och reglage
Vi hänvisar till ill. A.
1 Uttagslock
2 Polfördelning vid laddning
3 Spak för batteriets demontering
4 Likströmsuttag (DC OUT)
5 Styrning
6 Laddningsdindikator CHARGE
7 Lägesomkopplare
8 Väljare för visningssätt (DISPLAY CHANGE)
9 Teckenfönster
I teckenfönstret
q; Indikeringen InfoLITHIUM
Visas när ett laddningsbart batteri av typ InfoLITHIUM är monterat på
nätadaptern.
qa Varningsindikering (WARNING)
qs Anger visning av återstående laddningstid (TIME TO CHG)
qd Tidsindikering i timmar och minuter
qf Anger visning av återstående batteridriftstid (BATTERY LIFE)
qg Anger läget för uppspelning/inspelning (VCR/CAMERA)
qh Anger 100%-laddning (FULL)
qj Mätare för batterikapacitet
Laddning
Vi hänvisar till ill. B.
1 Skjut lägesomkopplaren till läget CHARGE.
2 Anslut nätkabeln till nätadaptern.
3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
Ett pip-ljud hörs och indikeringarna i teckenfönstret visas.
4 Montera batteriet på nätadaptern.
Laddning startar. När visas på mätaren för batterikapacitet och
laddningsindikatorn CHARGE tänds, anger det att normal laddning är
klar. Lämna batteriet påmonterat och fortsätt laddningen tills
laddningsindikatorn CHARGE slocknar för att ladda batteriet till 100%,
vilket ger en något längre driftstid.
Ta loss batteriet från nätdelen. Batteriet kan användas för nätdrift av en
videoprodukt, även om laddningen inte avslutats.
Mätare för batterikapacitet
normal laddning 100%-laddning
Hur batteriet monteras på nätadaptern
Gäller NP-F550 o.s.v. (ill. B-1)
1 Placera batteriet på A.
Passa in kanten med märket v på batteriet till kanten på enhetens
terminallucka.
A fälls ner när batteriet är på plats.
2 Skjut batteriet på plats i pilens riktning.
Tryck batteriet på plats tills luckan är helt stängd.
Gäller NP-F100 o.s.v. (ill. B-2)
1 Skjut batteriet till A längs styrningen.
2 Tryck batteriet nedåt tills du hör ett klickljud.
OBS!
Utsätt inte laddningspolerna för våld. Slå eller knacka inte på batteriet när
du monterar det.
Laddningstid
Den nedanstående tabellen anger laddningstiden vid laddning av ett batteri
som laddats ur helt och hållet.
Ca. minuter vid 100%-laddning av ett batteri som laddats ur helt och
hållet (100%-laddning).
Minuterna inom parentestecken anger ungefärlig laddningstid för normal
laddning (normal laddning).
Vi hänvisar till bruksanvisningen för videoprodukten ifråga angående
batteriets skötsel för att tillförsäkra längsta möjliga brukstid och livslängd.
Laddningstiden kan variera, beroende på batteriets tillstånd och
omgivningstemperaturen vid laddning.
OBS!
• Laddningen avbryts när lägesomkopplaren skjuts till läget VCR/
CAMERA under pågående laddning.
Efter montering av ett fulladdat batteri på nätadaptern, tänds
laddningsindikatorn CHARGE, men slocknar strax därefter.
• Kontrollera att det laddningsbara batteriet monterats på korrekt sätt på
nätadaptern, ifall laddningsindikatorn CHARGE varken lyser eller
blinkar. Batteriet kan inte laddas så länge det inte är korrekt monterat.
När laddningsindikatorn CHARGE blinkar
Laddningsindikatorn CHARGE blinkar och ordet WARNING visas i
teckenfönstret när ett problem uppstått.
Gör då kontrollen enligt nedanstående tabell:
Hur batteriet tas loss
Gäller NP-F550 o.s.v. (ill. B-1)
Skjut batteriet i pilens riktning och lyft det sedan rakt ut.
Gäller NP-F100 o.s.v. (ill. B-2)
Använd demonteringsspaken och ta bort batteriet.
Kontroll av återstående batteridriftstid/
laddningstid
Den återstående batteridriftstiden/laddningstiden kan kontrolleras i
teckenfönstret under pågående laddning. Cirka en minut efter
laddningsstart visas indikeringen BATTERY LIFE för återstående
batteridriftstid i teckenfönstret.
Tryck på DISPLAY CHANGE under pågående laddning.
Med vart tryck på DISPLAY CHANGE ändras visningen i teckenfönstret
enligt följande:
3-072-804-33(1)
AC-V700A
Sony Corporation © 2002 Printed in Japan
AC Adaptor/Charger
Bruksanvisning
Betijeningsvejledning
Käyttöohjeet
Netzsteckeradapter
Steckdose
AC-V700
SERIES
TM
Svenska
OBS!
• Tiderna som visas är ungefärliga tider vid laddning, när den omgivande
temperaturen är från +10˚C till +30˚C. Tiderna i teckenfönstret kan skilja
sig något från verklig, återstående driftstid och laddningstid, beroende på
batteriets skick och under vilka förhållanden det laddas/används.
• I följande situationer kan det hända att tidsindikeringen i teckenfönstret
visas som – – – – (vilket dock inte anger något fel på nätadaptern):
– när den återstående batteridriftstiden är under fem minuter,
när skillnad förekommer mellan visad tid och verklig, återstående
driftstid/laddningstid. Fortsätt ladda batteriet ändå.
• 100%-laddning tar cirka en timme längre än normal laddning. Om
batteriet tas loss under pågående laddning, efter det laddats normalt men
inte till 100%, kan det hända att fel återstående driftstid/laddningstid
visas i teckenfönstret nästa gång batteriet laddas.
• Ladda upp batteriet till 100% om fel återstående driftstid/laddningstid
visas i teckenfönstret, för att återfå korrekt tidsvisning.
• Det kan hända att TIME TO CHG FULL 1h visas i teckenfönstret efter att
ett 100%-laddat batteri monterats på kameraspelaren. Detta anger dock
inte något fel på nätadaptern.
• Det kan hända att BATTERY LIFE och återstående batteridriftstid inte
visas i teckenfönstret, beroende på batteriets skick och yttre
omständigheter.
• Det kan dröja en stund innan tidsindikeringen visas efter att DISPLAY
CHANGE tryckts in för att kontrollera återstående batteridriftstid/
laddningstid.
DISPLAY
CHANGE
DISPLAY
CHANGE
DISPLAY
CHANGE
BATTERY LIFE
m
TIME TO CHG
NORMAL
m
TIME TO CHG
FULL
hm
Återstående batteridriftstid
efter att batteriet som laddas
monterats på en videoprodukt
kompatibel med
litiumjonbatteriet InfoLITHIUM
Tiden visas inte när den återstående
driftstiden är under fem minuter.
Återstående tid tills normal
laddning är klar.
Laddningstiden för normal laddning
visas inte efter att normal laddning är
klar.
Återstående tid tills 100%-
laddning är klar
Laddningstiden för 100%-laddning
visas inte efter att 100%-laddning är
klar.
Batteri Laddningstid
NP-F100 100 (40)
NP-F200 110 (50)
NP-F300 160 (100)
Batteri Laddningstid
NP-F550 115 (55)
NP-F750 170 (110)
NP-F960 245 (185)
Neem a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar voor
reparatie of vervanging van het defecte onderdeel.
Verwijder het batterijpak uit de netspanningsadapter en plaats hetzelfde
batterijpak nogmaals.
Als het CHARGE lampje
weer knippert:
Plaats dan een ander
batterijpak.
Als het CHARGE lampje nu blijft
branden en niet meer knippert:
Als het CHARGE lampje dooft
wanneer de oplaadtijd is verstreken,
is er geen probleem.
Als het CHARGE lampje
weer knippert:
Het probleem ligt bij de
netspanningsadapter.
Als het CHARGE lampje nu blijft
branden en niet meer knippert:
Als het CHARGE lampje dooft
wanneer de oplaadtijd is verstreken,
dan is er iets mis met het eerder
geplaatste batterijpak.
Nätdrift av ansluten videoprodukt
Vi hänvisar till ill. C.
Vi hänvisar till videoproduktens bruksanvisning angående detaljer kring
anslutning.
1 Skjut lägesomkopplaren till läget VCR/CAMERA.
2 Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
3 Anslut anslutningskabeln B till likströmsuttaget DC OUT på
nätadaptern.
4 Anslut anslutningskabeln till videoprodukten.
När anslutningskabeln DK-415 används
(till DCR-TRV130 etc.)
(ill. C-1)
Håll anslutningsplattan C tryckt mot anslutningsfästet och skjut den
nedåt.
För att ta loss anslutningsplattan: håll batterilösgöringsspaken D
intryckt och skjut samtidigt anslutningsplattan uppåt.
När anslutningskabeln DK-215 används
(till DCR-TRV900 etc.) (ill. C-2)
Öppna locket till likströmsintaget och skjut in anslutningskontakten E.
För att koppla loss anslutiningskontakten: dra den utåt.
OBS!
• Strömtillförseln till videoprodukten avbryts när lägesomkopplaren skjuts
till läget CHARGE medan videoprodukten används.
• Det är inte möjligt att ladda ett påmonterat batteri samtidigt som
nätadaptern används till att strömförsörja en videoprodukt.
Placera nätadaptern på längre avstånd från videoprodukten, ifall det
uppstår störningar på videobilden.
1
2
1
2
A
B
2
3
4
11
B
3
2
11
A
WARNING
BATTERY LIFE
TIME TO CHG
NORMAL FULL
hm
VCR/CAMERA
1
3
2
4
0
qa
qs
q
d
6
5
7
8
9
qf
qg
qh
qj
C
A
Ta bort
Ta bort
E
CD
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Sony AC-V700A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Sony AC-V700A in de taal/talen: Dansk, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info