535730

Advertentie

8
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
8
Beschreibung der Bedienungsblende
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Bevor Sie den Netzstecker an der Steckdose anschließen, folgendes überprüfen:
ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt;
das Typenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.
ob die Strombelastung der Steckdose und des Stromnetzes der des Gerätes entspricht;
ob der Gerätestecker für die Steckdose geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie ihn
auswechseln;
ob die Steckdose einwandfrei geerdet ist. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, wenn
diese Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet werden sollte.
Das Auswechseln des Netzanschlußkabels darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.
DIE BEDIENBLENDE
A. EIN/AUS-Taste “ON/OFF”
B. Taste zur Betriebswahl “MODE”
Kühlung, Entfeuchtung, Belüftung.
C. “TURBO POWER” Taste
D. “FAN” Taste Wahl der Gebläsegeschwin-
digkeit
E. Timer Taste
F. Taste Temperaturerhöhung/Erhöhung der
einprogrammierten Betriebszeit
G. Taste Temperaturerniedrigung/ Erniedrin-
gung der einprogrammierten Betriebszeit
H. Display
Zeigt die eingestellte Temperatur, die ein-
gestellte Betriebszeit und deren Aktivie-
rung an
I. Kontrollanzeige Kühlbetrieb
J. Kontrollanzeige Luftreinigungs-/Belüftung-
sbetrieb
K. Kontrollanzeige Timer
L/M/N/O Kontrollanzeige Gebläsegeschwin-
digkeit
P. Kontrollanzeige Tank leer
A
L M N
D
OK
GH F C
I J PBE
16-03-2004 16.00 Seite 8
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Solis Coolmatic Type 717 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Solis Coolmatic Type 717 in de taal/talen: Duits, Frans, Italiaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info