Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/61
Pagina verder
61
Return to contents
ACCESSORIES & PRICE LIST
The following accessories are available from your local Snooper dealer. For further details please contact our sales
department on 0870 787 0700 (Option 2).
Replacement ‘UK & Ireland’ SD Card £99.99
European Mapping SD Card £149.99
Remote GPS external active patch (25 x 25) antenna (5m) £34.99
Coiled In Car charger (12vDC to 5v DC) adaptor £19.99
Straight hard wire lead with fuse (12vDC to 5vDC) £19.99
Windscreen mounting bracket, excluding unit holder £24.99
USB PC Connection lead £9.99
Custom Pro Fit Bracket, including xing plate * £19.99
Syrius to Pro Fit Bracket attachment** £7.99
1 - 3 Lighter socket extension £7.99
25ml anti-static LCD display cleaner & protector £7.99
240v to 5vDC mains charger £19.99
Syrius protective cloth carry case £14.99
*ProFitbracketsareacustommadebracketthatusuallyattachestoanairventandaredesignedspecicallyfor
each make and model of vehicle. Therefore you should contact Performance Products, on 0870 787 0700 (Option 2),
tochecktheavailabilityandspecicationofthebracketforyourvehicle.
** This attachment must be purchased to enable you to attach your Syrius to a Pro Fit bracket.
SERVICE UNDER WARRANTY
Your Syrius comes with a standard two-year manufacturers warranty.
If, for some reason your unit requires service under warranty return your Syrius by special delivery and in suitable packaging
to:
The Returns Dept.,
Performance Products Limited,
Cleaver House,
Sarus Court,
Stuart Road,
Manor Park,
Runcorn WA7 1UL.
Tel: 0870 787 0700
Fax: 0870 787 1700
Enclose the following information:
(a) Your name, address and a full description of the problem.
(b) A telephone number where you can be reached during business hours.
(c) Serial number of your unit.
61

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Snooper s2010 syrius proline bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Snooper s2010 syrius proline in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info