Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/61
Pagina verder
60
Return to contents
AC Mains Charger
Connect the AC power adaptor only to designated power sources as marked on the product. Make sure the cord is
positioned so that it will not be subjected to damage or stress. To reduce the risk of electric shock, unplug the unit from any
power source before attempting to clean it. The AC mains adaptor must not be used outdoors or in damp areas. Never alter
the power cord or plug. If the plug will not t into the outlet, have a proper outlet installed by a qualied technician.
Only use Snooper approved chargers intended for use with your Syrius. Other charges may not be designed to the same
safety or performance standards.
Battery
We recommend that you fully charge the battery before you use the Syrius for the rst time. A new battery or one that has
not been used for a long time could have a reduced capacity the rst few times it is used.
Use only Snooper approved original batteries intended for use with your Syrius. We recommend that only Snooper
authorised personnel replace the battery in your unit. Using other batteries and chargers could be dangerous.
Battery charge time can vary depending on different conditions such as operating temperature, application usage patterns,
features selected and voice transmissions when using the Bluetooth functionality.
Disposing of the Battery
Please check with your local waste management service authority regarding regulations for the safe disposal of the battery.
The battery should never be placed in municipal waste. Use a battery disposal facility if available.
Disposal of Old Electrical or Electronic Equipment
This symbol on the product indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it
shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical or electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this Snooper product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local waste authority.
60

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Snooper s2010 syrius proline bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Snooper s2010 syrius proline in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Snooper s2010 syrius proline

Snooper s2010 syrius proline - - pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info