Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/61
Pagina verder
3
Contents
Page
4 Components
5 Features
6 Registering your Syrius
7 Quick Start Guide to Navigation
9 Start Up – Installing the SD Card
System Requirements and Downloading
10 Downloading the Enigma™ Camera Database
11 Installing your Syrius
12 Power Connection & Charging
14 Operating Instructions
Starting Up
Easy Set Up
Screen Settings
15 Brightness
16 Volume
Planning a Route
By Full Postcode
17 Find by City
18 Home
19 Ofce
Recent Route or Clear Route
20 Multi-route
23 Find by Favourites
24 Recent Destinations
Find by Points of Interest (POI)
25 Find by Nearest POI
27 Find by Map
28 Re-Route
Avoid by Road Name
29 Avoid by Range
Clear Avoided Road
Route Description
30 TMC (Proline only)
31 My Favourite Menu
Favourites
33 Recent Destination
User Points
35 Home
36 Ofce
37 CongureMenu
38 Brightness
Day - Night
Volume
39 Change Language
Setup
40 2D/3D/North
Speed/Time
MPH/KMH
Page
40 Arrival Time/Remaining Time
Show POI
41 Auto Scale
Camera Alert
42 Display Cameras
Alert Sound
Mute
Auto Mute
43 School
Alert
44 Touch Tone
Route Alert
GPS Status
45 Change Map Colour
Qwerty Keyboard
46 Bluetooth
47 Version (Hardware & Software)
Route Option
Shortest Time
Shortest Distance
48 Avoid Tollway
Avoid Motorway
Navigate Avoiding Road
Avoid by Road Name
49 Avoid by Range
Clear Avoided Road
50 Navigate via Location
Change Start Position
Summary Screen
51 Quick Access Menu
Volume
52 Scroll Map
Day or Night Settings
Camera Alerts
Magnify or Reduce Function
53 Understanding the Mapping Screen
54 Speed Camera Alert Patterns
Fixed Safety Cameras
Risk Zones
SPECs Safety Camera Systems
Saving User Points
55 Troubleshooting - Saving User Points
Deleting Stored User Points
Fixed Camera Pre-Alert Settings
56 Troubleshooting Syrius Downloads
59 Specication
61 Accessories
Service Under Warranty
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Snooper s2010 syrius proline bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Snooper s2010 syrius proline in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 9,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info