Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/55
Pagina verder
50 • NL
Terug naar inhoud
4. Mijn favorieten
Met het menu Mijn favorieten kunt u bestemmingen opslaan die u vaak
bezoekt, recent bezochte bestemmingen ophalen, gebruikerspunten
aanpassen en de gegevens van Thuis’ en ‘Kantoor bewerken of opslaan,
zonder dat u de bestemmingsdetails steeds hoeft in te voeren.
4.1 Favorieten
Met deze functie kunt u een aantal bestemmingen opslaan die u vaker gebruikt. U kunt maximaal 150 verschillende bestemmingen
bewaren.
4.1.1 Add a favourite destination
Raak het midden van het scherm aan om het menu Navigeren naar te
openen.
Druk op Mijn favorieten’, b o v e n a a n h e t s c h e r m .
Druk op het pictogram Favorieten’.
Druk op To evo eg en .
Nu kunt u de bestemming zoeken met behulp van de volgende weergegeven
opties:
Adres zoeken op plaats
Adres zoeken op postcode
Zoeken op nuttige plaats
Zoeken op recent gebruikt
Bewaar gebruik huidig punt
Raadpleeg de desbetreende hoofdstukken eerder in deze handleiding
voor gebruik van deze opties.
Zodra u de bestemmingsgegevens hebt ingevoerd, hebt u de mogelijkheid de
bestemming een naam te geven om deze later makkelijker terug te vinden.
Druk op Naam’ en e r verschijnt een to et se nb ord met de ges elec te erd e be st emming.
Druk op de toets
om deze gegevens te wissen en voer de nieuwe naam met behulp van het toetsenbord in.
Druk op Opslaanz od ra u de naam hebt ingevo er d.
Opmerking: Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.
4.1.2 Een favoriete bestemming gebruiken
Raak het midden van het scherm aan om het menu Navigeren naar te
openen.
Druk op het pictogram Zoek op favorieten’.
Selecteer de te gebruiken favoriete bestemming.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Snooper SC5800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Snooper SC5800 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info