Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/14
Pagina verder
Contents
18
1. Instructions for safe and proper use____________________ 19
2. Positioning of hob__________________________________ 20
2.1 Attachment to support structure ________________________________________20
3. Electrical connection _______________________________ 22
4. Gas connection ___________________________________ 23
4.1 Connection to LPG __________________________________________________24
4.2 Ventilation of rooms _________________________________________________24
4.3 Discharge of combustion products ______________________________________24
5. Adapting to different types of gas______________________ 25
5.1 Removing the hob___________________________________________________25
5.2 Regulation for LPG __________________________________________________26
5.3 Regulation for natural gas_____________________________________________26
5.4 Regulation of primary air______________________________________________27
5.5 Reassembling the hob _______________________________________________27
5.6 Regulation of minimum for natural gas ___________________________________27
5.7 Regulation of minimum for LPG ________________________________________28
5.8 Arrangement of burners on hob ________________________________________28
5.9 Lubrication of gas taps _______________________________________________28
6. Description of controls ______________________________ 29
6.1 Front control panel __________________________________________________29
7. Using the hob _____________________________________ 30
7.1 Burner lighting with safety device _______________________________________30
7.2 Practical advice for using the burners____________________________________30
7.3 Diameter of containers _______________________________________________30
8. Cleaning and maintenance___________________________ 31
8.1 Cleaning stainless steel ______________________________________________31
8.2 Cleaning of components ______________________________________________31
THESE INSTRUCTIONS ARE VALID ONLY FOR END USER COUNTRIES WHOSE IDENTIFICATION SYMBOLS
APPEAR ON THE COVER OF THIS MANUAL.
THIS BUILT-IN HOB IS CLASS 3.
INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER: these are for the qualified technician who
must carry out a suitable check of the gas system, install the appliance, set it
functioning and carry out an inspection test.
INSTRUCTIONS FOR THE USER: these contain user advice, description of the
commands and the correct procedures for cleaning and maintenance of the appliance.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg pnl 705 vt bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg pnl 705 vt in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,7 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info