Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Inhaltsverzeichnis
46
1. Sicherheits- und Gebrauchshinweise___________________ 47
2. Positionieren in der Arbeitsplatte ______________________ 48
2.1 Befestigung im Unterbau _____________________________________________48
3. Stromanschluß ____________________________________ 50
4. Gasanschluß _____________________________________ 51
4.1 Anschluß an Flüssiggas ______________________________________________51
4.2 Belüftung der Räume ________________________________________________52
4.3 Ablaß der Verbrennungsgase__________________________________________52
5. Anpassung an die verschiedenen Gastypen _____________ 53
5.1 Ausbau der Platte ___________________________________________________53
5.2 Nachstellung für Flüssiggas ___________________________________________54
5.3 Nachstellung für Methangas G25/20mbar ___________________________55
5.4 Nachstelung für Methangas ___________________________________________55
5.5 Nachstellung der Hauptluft ____________________________________________55
5.6 Wiedereinbau der Platte ______________________________________________56
5.7 Minimumnachstellung für Methangas ____________________________________56
5.8 Minimumnachstellung für Flüssiggas ____________________________________56
5.9 Anordnung der Brenner auf der Kochmulde _______________________________57
5.10 Schmieren der Gashähne_____________________________________________57
6. Beschreibung der Bedienelemente ____________________ 58
6.1 Die Schalterblende __________________________________________________58
7. Gebrauch der Kochmulde ___________________________ 59
7.1 Anzünden der Brenner mit Sicherheitsvorrichtung __________________________59
7.2 Praktische Hinweise für den Gebrauch der Brenner_________________________59
7.3 Durchmesser des Kochgeschirrs _______________________________________59
8. Reinigung und Wartung _____________________________ 60
8.1 Reinigung des Edelstahls _____________________________________________60
8.2 Reinigung der Bestandteile____________________________________________60
DIESE HINWEISE GELTEN NUR FÜR JENE ANWENDERLÄNDER, DEREN SYMBOLE AUF DER TITELSEITE DIESER
GEBRAUCHSANWEISUNG ENTHALTEN SIND.
DIESE EINBAU-KOCHMULDE GEHÖRT ZUR KLASSE 3.
ANWEISUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR: sind für den qualifizierten Techniker
bestimmt, der die Gasanlage kontrollieren, die Installation vornehmen, das Gerät in
Betrieb setzen und zum Schluß prüfen muß.
ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER: enthalten Gebrauchsempfehlungen die
Beschreibung der Bedienungselemente, Hinweise zum richtigen Verhalten, sowie
Anweisungen zur Reinigung und Wartung des Gerätes.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg pnl 705 vt bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg pnl 705 vt in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info