Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Inhoudsopgave
61
1. Veiligheids- en gebruiksvoorschriften __________________ 62
2. Plaatsing van het bovenblad _________________________ 63
2.1 Bevestiging aan de steunstructuur ______________________________________63
3. Elektrische aansluiting ______________________________ 65
4. Gasaansluiting ____________________________________ 66
4.1 Aansluiting op vloeibaar gas___________________________________________66
4.2 Ventilatie van de vertrekken ___________________________________________67
4.3 Afvoer van verbrandingsproducten ______________________________________67
5. Regeling van het gas _______________________________ 68
5.1 Aanpassing aan de verschillende gassoorten _____________________________68
5.2 Verwijdering van de plaat _____________________________________________68
5.3 Instelling voor vloeibaar gas ___________________________________________69
5.4 Instelling voor methaangas____________________________________________70
5.5 Instelling van de primaire lucht _________________________________________71
5.6 Hermontage van de plaat _____________________________________________71
5.7 Instelling van het minimum voor methaangas______________________________71
5.8 Instelling van het minimum voor vloeibaar gas _____________________________72
5.9 Rangschikking van de branders op de kookplaat ___________________________72
5.10 Smering van de gaskranen____________________________________________72
6. Beschrijving van de bediening ________________________ 73
6.1 Het frontpaneel _____________________________________________________73
7. Gebruik van de kookplaat____________________________ 74
7.1 Ontsteking van de branders met veiligheidsvoorziening______________________74
7.2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders _______________________74
7.3 Diameter van de pannen _____________________________________________74
8. Reiniging en onderhoud _____________________________ 75
8.1 Reiniging van roestvrij staal ___________________________________________75
8.2 Reiniging van de componenten ________________________________________75
DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE
IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN.
DEZE INBOUWKOOKPLAAT BEHOORT TOT DE KLASSE 3.
INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde
technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling
en de keuring van het apparaat moet uitvoeren.
INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de
bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het
apparaat.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg pnl 705 vt bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg pnl 705 vt in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info