Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
Inhaltsverzeichnis
75
DE
1 Hinweise 76
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 76
1.2 Haftung des Herstellers 77
1.3 Zweck des Gerätes 77
1.4 Entsorgung 77
1.5 Typenschild 78
1.6 Dieses Bedienungshandbuch 78
1.7 Wie man dieses Bedienungshandbuch lesen muss 78
2 Beschreibung 79
2.1 Allgemeine Beschreibung 79
2.2 Symbole 81
2.3 Verfügbares Zubehör 81
3 Gebrauch 82
3.1 Sicherheitshinweise 82
3.2 Vorhergehende Vorgänge 83
3.3 Verwendung des Kochfeldes 83
4 Reinigung und Wartung 91
4.1 Sicherheitshinweise 91
4.2 Reinigung der Oberflächen 91
4.3 Wöchentliche Reinigung 91
4.4 Flecken oder Speiserückstände 91
4.5 Was tun, wenn... 92
5 Installation 93
5.1 Elektrischer Anschluss 93
5.2 Sicherheitshinweise 95
5.3 Aussparung auf der Arbeitsplatte 95
5.4 Einbau 96
5.5 Befestigungsklemmen 97
5.6 Befestigungsbügel 97
5.7 Kochfelder mit geraden Rand 98
Wir empfehlen Ihnen, dieses Bedienungshandbuch sorgfältig durchzulesen. Hier finden Sie
wichtige Hinweise, wie Sie Aussehen und Funktionalität Ihres Gerätes wie neu erhalten.
Weitere Informationen zu den Produkten sind auf der Internetseite www.smeg.com
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smeg SE2321TE2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smeg SE2321TE2 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info