Verklein
Vergroot
VD71Z
VIDEO DOOR INTERCOM
SPECIFICATIONSSAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'ENTRETIEN
SICHERHEITS- UND WARTUNGSHINWEISE
GB
TR
D
GR
PL
CZ
NL
H
F
RO
E
HR
VIDEO DEUR INTERCOMSYSTEEM
De VD71Z is een videodeur intercom systeem. Comfort en veiligheid
worden beide verhoogd, vooraf contact met de bezoeker voorkomt
ongewenst bezoek. De slagvaste buitenpost van metaal kan zowel in-
als opbouw gemonteerd worden. De beldrukkers worden in het donker
duidelijk verlicht. Verder is het mogelijk om de deur met een
elektrische deuropener (excl.) op afstand te ontgrendelen. Tevens is
het mogelijk om 2 sets VD71Z op elkaar aan te sluiten. Dit om voor- en
achterdeur op 1 systeem te kunnen zien.
INHOUD VAN DE DOOS (1)
a.Buiten unit
b.Opbouwraam/achterplaat buitenunit
c.Voedingstrafo
d.Verbindingskabel
e.Binnenunit
f. Montageplaat binnenpost
MONTAGE VAN DE BUITENUNIT(a en b)
- Bepaal de plaats en boor op ongeveer 1,50 mtr. hoogte een gat
van circa 6 mm in de muur of kozijn
- Voor opbouw gebruik het meegeleverde raam(b), gebruik bij
inbouw het raam als mal om af te tekenen (2). De inbouwdiepte
is circa 2 cm
- Verwijder nu het metalen front door aan de onderzijde de Torx
schroef los te maken en het front naar beneden te schuiven
(3a+3b )
- Voer van binnen naar buiten de kabel(s) en de voedingsadapter
kabel door het gat (4)
- Sluit de adapter aan, let op de + en -, en aanduiding op snoer (5)
- Sluit de buitenunit aan kleur op kleur/aansluitschema (6a+6b
afhankelijk van de set) plaats vervolgens de achterplaat (7)
- Bevestig met 4 schroeven de buitenunit (a) en bij opbouw de
houder (b) op of in de muur (8a+8b)
- Doorzichtige bel knop kan naar voren gehaald worden hieronder
kan eenvoudig een naamkaartje geplaatst worden (9).
- Plaats het front terug (10) en schroef deze vast.
- De kabels vanaf de buitenpost naar de gewenste plaats van de
binnenpost(en) monteren.
AANSLUITEN DEUROPENER (exclusief)
- Voor het sluiten van de buitenpost de draden aansluiten op de
achterzijde (11). Het slot mag maximaal 12V DC 0,5A zijn.
MONTAGE VAN DE BINNENPOST(e en f)
- Montage hiervan moet binnenshuis.
- Bevestig de montageplaat (f) met 4 schroeven op de gewenste
plaats (circa 1,6m hoog) (12).
- Bevestig de verbindingskabel (d) aan de binnenunit (e), let op de
kleur aanduiding (13).
- Hang de post (e) op aan de montageplaat (f) (14)
GEBRUIK
- Steek de voedingstrafo (c) in een wandcontactdoos.
- Wordt er aangebeld, dan geeft de monitor een bel geluid en
schakelt het beeld in.
- Raak de monitor knop aan op de monitor (14a) om te kunnen
spreken met de bezoeker. Deze knop kan ook gebruikt worden
om op ieder moment buiten te kunnen kijken. Indien er twee
camera's aangesloten zijn kan door nogmaals te drukken een
andere camera geselecteerd worden. Met de sleutel knop (14b)
kunt u de deur openen. Dit laatste werkt alleen als er een
elektrische deuropener (exclusief) is geplaatst.
- Via de menu knop (14c) zijn de beeld (helderheid contrast en
kleur) en geluid (volume) instellingen te wijzigen. Gebruik de
pijltjes (14d)omhoog en omlaag om te selecteren en pijltjes links
en rechts om de instellingen te wijzigen. Instellingen worden
automatisch opgeslagen.
- Druk op de esc. Knop (14e) om het menu te verlaten. Na 60
seconde schakelt deze automatisch uit.
Note: bedieningsknoppen lichten op bij aanraken van de monitor
knop.
TIPS
- Reinig het scherm regelmatig met een droge doek of
brillendoekje.
- Hang de buitenpost aan de sluitzijde van een deur.
- Test de set voor montage, en bepaal juiste montage hoogtes
- Een tweede VD71Z kan parallel aangesloten worden (kleur op
kleur)
- Gebruik als deuropener: DB5005 (alleen dagschoot), of DB5005L
(dag + nachtschoot) om de deur elektrisch te ontgrendelen.
- De kabel(s) maximaal tot 30m verlengen met zwakstroomkabel
(let op de kleuren).
2
2cm
3a 3b
4
= OUTDOOR UNIT
DOORLOCK
Output 12V/0,5A
ADAPTER
Power supply
15VDC / 1A
1
2
3
7
8a 8b
9
11
3
5
1
10
Adapter Doorlock
1
1
1
1
1
6a
2
VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
VIDEO DOOR INTERCOM SYSTEM
The VD71Z is a video door intercom system. It improves both comfort
and safety. Contact with your visitor in advance prevents unwanted
visitors. The impact-proof metal outside post is suitable for both built-
in and surface mounting. The bell pushers are illuminated when it's
dark. Furthermore, it's possible to remotely unlock the door using an
electric door opener (excl.). You can also interconnect two VD71Z sets
to view both the front and back door on 1 system.
CONTENTS OF THE PACKAGING (1)
a.Outdoor unit
b.Surface mounting window/back plate outdoor unit
c.Power adapter
d.Connecting cable
e.Indoor post
f. Mounting plate indoor post
OUTDOOR UNIT INSTALLATION (a and b)
- Determine the appropriate spot and drill a hole of approx. 6mm
in the wall or window frame at a height of approx. 1.50 meters.
- Use the supplied window (b) for surface mounting, in case of
built-in mounting use the window as a template (2).The depth
for built-in assembly is approx 2 cm.
- Now remove the metal front door by loosening the Tork screw at
the bottom and sliding the front downwards (3a+3b).
- Lead the cable(s) and power adapter cable through the hole from
inside to outside (4).
- Connect the adapter, pay attention to the + and –, and the
markings on the cable (5).
- Connect the outdoor unit, color to color/connecting diagram
(6a+6b depending on the set), then place the back plate (7).
- Mount the outdoor unit (a) with 4 screws and, in case of surface
assembly, the bracket (b) on or in the wall (8a+8b).
- The transparent bell pusher can be move forward to easily fix a
name card below it (9).
- Replace the front (10) and fix it with the screws.
- Install the cables from the outdoor post to the desired spot of the
indoor post(s).
DOOR OPENER CONNECTION (excluded)
- Connect the cables to the rear for closing the outdoor post (11).
The lock can be maximum 12V= 0.5A.
INDOOR POST ASSEMBLY (e and f)
- Mounting this unit must be done indoors.
- Fix the mounting bracket (f) with 4 screws into the desired spot
(approx. 1.6m high) (12).
- Connect the connecting cable (d) to the indoor unit (e), and pay
attention to the color markings (13).
- Suspend the post (e) from the mounting plate (f) (14).
USE
- Insert the power adapter (c) into a wall outlet.
- As soon as somebody presses the bell pusher, the monitor will
ring and the display switches on.
- Touch the monitor button on the monitor (14a) to talk to your
visitor. You can also use this button any time you want to have a
look outside. In case two cameras are connected, you can press
again to select the other camera. You can open the door with the
key button (14b). The latter only works when an electric door
opener (excl.) is installed.
- You can adjust the display (brightness, contrast and colour) and
sound (volume) settings by pressing the menu button (14c). Use
the up and down arrows (14d) to select and the left and right
arrows to adjust. The settings are automatically stored.
- Press the esc. button (14e) to exit the menu or wait approx. 60
sec. for it to switch off automatically.
Note: operation buttons will illuminate upon touching the monitor
button.
TIPS
- Regularly clean the screen with a dry cloth or eyeglass wipes.
- Suspend the outdoor post at the closing side of a door.
- Test the set before assembly, and determine the correct
mounting heights.
- A second indoor post (VD71Z) can be connected parallel (color to
color).
- Use as a door opener: DB5005 (only latch bolt) or DB5005L
(latch + dead bolt) to electrically unlock the door.
- Lengthen cable(s) up to maximum 30m with low-tension current
cable(s) (pay attention to the colors).
SYSTÈME DE PORTIER PHONIQUE VIDÉO
La série VD71Z est un système de portier phonique vidéo. Elle
améliore à la fois le confort et la sécurité. Contacter votre visiteur
en avance permet d'éviter les rencontres indésirables. Le poste
extérieur, métallique et résistant aux impacts, convient au montage
encastré et en surface. Les boutons de la sonnerie s'allument dans
l'obscurité. De plus, vous pouvez verrouiller à distance le portier
grâce à un portier électrique (non compris). Vous pouvez également
interconnecter deux dispositifs VD71Z pour visualiser la porte de
devant et la porte arrière grâce à un système.
CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
a.Unité d'extérieur
b.Fenêtre de montage en surface/plaque arrière d'unité d'extérieur
c. Adaptateur d'alimentation
d.Câble de connexion
e.Poste d'intérieur
f. Plaque de montage du poste d'intérieur
INSTALLATION DE L'UNITE D'EXTERIEUR (a et b)
- Déterminez l'emplacement approprié et percez un trou d'environ
6 mm dans le mur ou sur le cadre de fenêtre, à une hauteur
d'environ 1,5 mètre.
- Utilisez la fenêtre fournie (b) pour un montage en surface, dans
le cas d'un montage incorporé, utilisez la fenêtre comme patron
(2). L'épaisseur de l'élément de montage est d'environ 2cm.
- Retirez maintenant la porte avant métallique en desserrant la
visse Tork qui se trouve en bas et en faisant coulisser la porte
vers le bas (3a+3b).
- Faites passer de l'intérieur vers l'extérieur du trou (4) le(s)
câble(s) et le cordon de l'adaptateur.
- Branchez l'adaptateur, faites attention aux marque de polarité +
et – ainsi qu'aux inscriptions figurant sur le câble (5).
- Connectez l'unité d'extérieur en faisant correspondre les
couleurs/en suivant le schéma de connexion (6a+6b selon le kit),
puis installez la plaque arrière (7).
- Installez l'unité d'extérieur (a) avec 4 visses et, dans le cas d'un
montage en surface, le support (b) sur ou dans le mur (8a+8b).
- Les boutons de sonnerie transparents peuvent être sortis pour
placer facilement une carte de nom par-dessous (9).
- Replacez la façade (10) et fixez là à l'aide des visses.
- Installez les câbles du poste d'extérieur au point voulu du/des
poste(s) d'intérieur(s).
CONNEXION DE LA CLE (non fournie)
- Connectez les câbles à l'arrière pour refermer le poste d'extérieur
(11). Le verrou peut être au maximum de 12V= 0.5A.
MONTAGE DU POSTE D'INTERIEUR (e et f)
- Cet élément doit être monté à l'intérieur.
- Fixez le support de montage (f) avec 4 vis à l'endroit désiré (à
environ 1,6 mètre du sol) (12).
- Branchez le câble de connexion (d) sur l'unité d’intérieure (e) en
faisant attention aux indications de couleur (13).
- Accrochez le poste (e) à la plaque de montage (f) (14).
UTILISATION
- Insérez l'adaptateur (c) dans une prise murale.
- Dès qu'on appuie sur le bouton de sonnette, le moniteur sonne et
l'écran s'allume.
- Touchez le bouton moniteur sur le moniteur (14a) pour parler à
votre visiteur. Vous pouvez également utiliser ce bouton à chaque
fois que vous souhaitez jeter un œil dehors. Si deux caméras
sont branchées, appuyez à nouveau pour sélectionner l'autre
caméra. La touche (14b) vous permet d'ouvrir la porte. Cette
dernière ne fonctionne que si un portier électrique (excl.) est
installé.
- Vous pouvez régler les paramètres d'affichage (luminosité,
contraste et couleurs) et de son (volume) en appuyant sur le
bouton menu (14c). Utilisez les flèches de déplacement vers le
haut et vers le bas (14d) pour sélectionner et les flèches de
déplacement vers la droite et vers la gauche pour régler. Les
paramètres s'enregistrent automatiquement.
- Appuyez sur le bouton esc. (14e) pour revenir au menu ou
patientez pendant environ 60 sec. pour qu'il s'éteigne
automatiquement.
Note: les boutons de fonctionnement s'éclaireront dès que vous
toucherez au bouton moniteur.
ASTUCES
- Nettoyez régulièrement l'écran à l'aide d'un tissu sec ou de
lingettes pour lunettes.
- Accrochez le poste d'extérieur du côté ou s'ouvre une porte.
- Testez le kit avant de l'assembler et déterminez les hauteurs de
montage adéquates.
- Un second poste d'intérieur (VD71Z) peut être connecté en
parallèle (en faisant correspondre les couleurs).
- Utilisation en tant que commande d'ouverture de porte : DB5005
(uniquement le dernier boulon) ou DB5005L (clenche + pêne
carré) pour déverrouiller la porte électriquement.
- N'allongez pas les câbles au-delà de 30m avec des câbles basse
tension (faites attention aux couleurs).
SISTEMA INTERCOMUNICADOR VÍDEO DE PUERTA
La gama VD71Z es un sistema intercomunicador vídeo de puerta. Mejora la
comodidad y la seguridad. El contacto anticipado con el visitante evita
visitas no deseadas. El poste exterior metálico resistente a impactos es
adecuado para montaje integrado y en superficie. Los pulsadores están
iluminados en la oscuridad. Además, puede abrir a distancia la puerta
usando un abridor de puertas eléctrico (no incluido). Se pueden
interconectar dos aparatos VD71Z para ver tanto la puerta delantera como
la trasera en 1 sistema.
CONTENIDO DE LA CAJA (1)
a.Unidad de exteriores
b.Unidad de exteriores para montar sobre la superficie, placa
trasera/ventana
c. Adaptador de corriente
d.Cable de conexión
e.Poste de interior
f. Poste de interior para placa de montaje
INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE EXTERIORES (a y b)
- Determine el hueco apropiado y taladre un agujero de
aproximadamente 6 mm en la pared o en el marco de la ventana a
una altura de 1,5 metros aproximadamente.
- Utilice la ventana proporcionada (b) para la instalación sobre la
superficie, en caso de instalación incrustada, utilice la ventana como
modelo (2). La profundidad para el montaje incrustado es de
aproximadamente 2 cm.
- Ahora quite la puerta frontal de metal aflojando el tornillo Tork en la
parte inferior y deslizando la parte frontal hacia abajo (3a+3b).
- Pase el cable (s) y el cable del adaptador de potencia a través del
agujero desde el interior al exterior (4).
- Conecte el adaptador, prestando atención a la polaridad + y -, y a las
marcas en el cable (5).
- Conecte la unidad de exteriores, color con color/diagrama de conexión
(6 a+6b dependiendo del equipo), a continuación coloque la placa
trasera (7).
- Instale la unidad de exteriores (a) con 4 tornillos y, en caso de
instalación sobre la superficie, el soporte (b) sobre o en la pared
(8a+8b).
- El pulsador transparente del timbre se puede mover hacia delante
para fijar con facilidad una tarjeta con el nombre debajo (9).
- Vuelva a colocar la parte frontal (10) y fíjela con los tornillos.
- Instale los cables desde el poste exterior al punto deseado del
poste(s) de interior.
CONEXIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE LA PUERTA (no
incluido)
- Conecte los cables a la parte posterior para cerrar el poste de
exteriores (11). El cierre puede ser de un máximo de 12V= 0,5ª.
MONTAJE DEL POSTE DE INTERIORES (e y f)
- La instalación de esta unidad debe realizarse en interiores.
- Fije el soporte de instalación (f) con 4 tornillos en el punto deseado
(aprox. 1,6m de altura) (12).
- Conecte el cable de conexión (d) a la unidad de interior (e) y preste
atención a las marcas de color (13).
- Suspenda el poste (e) desde la placa de montaje (f) (14).
UTILIZACIÓN
- Introduzca el adaptador de corriente (c) a una toma de corriente.
- Tan pronto como alguien pulse el timbre, el monitor sonará y la
pantalla se encenderá.
- Toque el botón del monitor (14a) para hablar con quien ha llamado.
Puede utilizar también este botón en cualquier momento que quiera
echar una ojeada al exterior. En caso de que haya dos cámaras
conectadas, puede pulsar de nuevo para seleccionar la otra cámara.
Puede abrir la puerta con la tecla (14b). Esto solo funciona cuando se
instala el sistema eléctrico para abrir puertas (excl.).
- Puede regular los ajuste de pantalla (brillo, contraste y color) y de
sonido (volumen) pulsando el botón del menú (14c). Use la flecha
ascendente y descendente (14d) para seleccionar y las de la izquierda
y derecha para ajustar. Los ajustes se guardan automáticamente.
- Pulse el botón esc. (14e) para salir del menú o espere
aproximadamente 60 s para que se desconecte automáticamente.
Nota: los botones de funcionamiento se iluminarán al tocar el botón del
monitor.
CONSEJOS
- Limpie regularmente la pantalla con un paño seco o toallitas para los
cristales de las gafas.
- Cuelgue el poste de exteriores en la parte del cierre de una puerta.
- Pruebe el equipo antes de montarlo, y determine la altura correcta de
instalación.
- Se puede conectar un segundo poste de interiores (
V D71Z) paralelo
(color a color).
- Utilizar como sistema de apertura de la puerta: DB5005L (solo perilla
de pasador) o DB5005L (pasador + perilla muerta) para desbloquear
eléctricamente la puerta.
- Prolongue el cable(s) hasta un máximo de 30m con cable(s) de baja
tensión (preste atención a los colores).
VIDEO TÜR-SPRECHANLAGENSYSTEM
Die VD71Z Reihe ist ein Video Tür-Sprechanlagensystem. Komfort und
Sicherheit werden verbessert. Die vorherige Kontaktaufnahme mit
dem Besucher schützt vor unerwünschten Besuchern. Der schlagfeste
Außenposten aus Metall ist für Einbau und Außenmontage geeignet.
Die Klingelschilder leuchten bei Dunkelheit. Außerdem kann die Tür
mit einem elektrischen Türöffner (nicht enthalten) fernbedient
geöffnet werden. Sie können auch zwei VD71Z Sets miteinander
verbinden, um die Vorder- und Hintertür auf 1 System zu betrachten.
VERPACKUNGSINHALT (1)
a.Außeneinheit
b.Außenmontage-Rahmen/Basisplatte für die Außeneinheit
c.Netzadapter
d.Anschlusskabel
e.Innenposten
f. Montageplatte Innenposten
INSTALLIEREN DER AUSSENEINHEIT (a und b)
- Eine geeignete Stelle bestimmen und ein Loch von ca. 6 mm in
die Wand oder den Fensterrahmen in einer Höhe von ca. 1,50 m
bohren.
- Das mitgelieferte Fenster (b) für Außenmontage verwenden, bei
Inneneinbau das Fenster als Schablone benutzen (2). Die Tiefe
für Einbaumontage beträgt ca. 2 cm.
- Jetzt die Metallfrontklappe durch Lockern der unteren
Drehschraube entfernen und die Frontklappe nach unten ziehen
(3a+3b).
- Die Kabel und das Netzadapterkabel durch die Öffnung von innen
nach außen ziehen (4).
- Adapter anschließen, auf + und – und die Markierungen auf dem
Kabel achten (5).
- Die Außeneinheit anschließen, Farbe zu Farbe/Anschlussgrafik
(6a+6b, je nach Set), dann die Rückplatte anbringen (7).
- Die Außeneinheit (a) mit 4 Schrauben und bei Außenmontage die
Klammer (b) an oder in der Wand (8a+8b) befestigen.
- Das durchsichtige Klingelschild kann nach vorne geschoben
werden, um darunter einfach ein Namensschild anzubringen (9).
- Die Frontklappe wieder anbringen (10) und mit den Schrauben
befestigen.
- Die Kabel vom Außenposten an der gewünschten Stelle am
Innenposten installieren.
TÜRÖFFNER ANSCHLUSS (nicht enthalten)
- Die Kabel zum Schließen des Außenpostens hinten anschließen
(11). Das Schloss darf maximal 12 V = 0.5 A haben.
INNENPOSTEN MONTAGE (e und f)
- Diese Einheit muss innen montiert werden.
- Die Montageklammer (f) mit 4 Schrauben an der gewünschten
Stelle befestigen (ca. 1.6 m hoch) (12).
- Das Anschlusskabel (d) mit der Inneneinheit (e) verbinden, und
die Farbmarkierungen beachten (13).
- Den Posten (e) von der Montageplatte abnehmen (f) (14).
GEBRAUCH
- Den Netzadapter (c) in eine Steckdose stecken.
- Sobald jemand auf den Klingelknopf drückt, klingelt der Monitor
und das Display schaltet sich ein.
- Am Monitor die Monitortaste berühren (14a), um mit dem
Besucher zu sprechen. Sie können diese Taste auch jedesmal
benutzen, wenn Sie nach draußen schauen möchten. Wenn zwei
Kameras angeschlossen sind, können Sie nochmals drücken, um
die andere Kamera auszuwählen. Die Tür kann mit der
Schlüsseltaste geöffnet werden (14b). Letzeres funktioniert nur
mit installiertem, elektrischem Türöffner (nicht enthalten).
- Durch Drücken der Menütaste können die Display- (Helligkeit,
Kontrast und Farbe) und Toneinstellungen (Lautstärke) angepasst
werden (14c). Mit den Auf- und Abpfeiltasten (14d) auswählen
und mit den Links- und Rechtspfeiltasten anpassen. Die
Einstellungen werden automatisch gespeichert.
- Zum Verlassen des Menüs die esc. Taste (14e) drücken oder ca.
60 Sek. auf die automatische Abschaltung warten.
Hinweis: Bedientasten leuchten bei Berührung der Monitortaste.
TIPPS
- Den Bildschirm regelmäßig mit einem trockenen Tuch oder
Brillenputztüchern reinigen.
- Den Außenposten an der Schließseite einer Tür aufhängen.
- Die Anlage vor der Montage prüfen und die richtigen
Montagehöhen festsetzen.
- Ein zweiter Innenposten (VD71Z) kann parallel (Farbe zu Farbe)
angeschlossen werden.
- Als Türöffner benutzen: DB5005 (nur Schließbolzen) oder
DB5005L (Bolzenschloss), um die Tür elektrisch aufzusperren.
- Kabel bis zu maximal 30 m mit Schwachstromkabeln verlängern
(die Farben beachten).
SYSTEM INTERKOMU DRZWIOWEGO VIDEO
Seria VD71Z to system interkomu drzwiowego wideo. Poprawia
zarówno komfort jak i bezpieczeństwo użytkownika. Kontakt z osobą
odwiedzającą uniemożliwia wejście niepożądanych gości. Odporny na
uderzenia, zewnętrzny metalowy słupek jest odpowiedni zarówno do
zabudowy jak i montażu powierzchniowego. Przyciski dzwonka są
podświetlane w ciemności. Co wię
cej, istnieje możliwość zdalnego
otwierania drzwi za pomocą elektrycznego urządzenia otwierającego
(brak w zestawie). Istnieje także możliwość połączenia ze sobą dwóch
zestawów VD71Z w jeden układ celem uzyskania podglądu zarówno
od drzwi frontowych jak i od zaplecza budynku.
ZAWARTO ŚĆ OPAKOWANIA (1)
a.Jednostka zewnętrzna
b.Okienko/płyta tylna jednostki zewnętrznej
c.Zasilacz
d.Kabel przyłączeniowy
e.Jednostka wewnętrzna
f. Płyta montażowa jednostki wewnętrznej
INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWN Ę TRZNEJ (a i b)
- Określić odpowiedni punkt i wywiercić otwór w ścianie lub
ościeżnicy okiennej na głębokość ok. 6mm, na wysokości ok. 1,5
metra.
- Użyć dołączonego okienka (b) do montażu na powierzchni. W
przypadku montażu w ścianie, użyć okienka jako szablonu (2).
Głębokość montażu w ścianie wynosi ok. 2cm.
- Zdjąć metalowy panel przedni, odkręcając śrubę typu Torx,
znajdującą się w dolnej części i przesuwając panel przedni w dół
(3a+3b).
- Poprowadzić kabel(-le) oraz kabel zasilacza przez otwór od
wewnątrz na zewnątrz (4).
- Podłączyć przedłużacz, zwracając uwagę na oznaczenia + i - na
kablu (5).
- Podłączyć jednostkę zewnętrzną, zgodnie z kolorami/schematem
połączeń (6a+6b, w zależności od zestawu), następnie założyć
płytę tylną (7).
- Zamontować jednostkę zewnętrzną (a) za pomocą 4 śrub oraz –
w przypadku montażu na powierzchni – wspornika (b) na lub w
ścianie (8a+ 8b).
- Przezroczysty przycisk dzwonkowy można przesunąć do przodu i
w łatwy sposób wsunąć pod niego kartkę z nazwiskiem (9).
- Umieścić panel przedni na miejscu (10) i zamontować go za
pomocą śrub.
- Zainstalować kable z jednostki zewnętrznej do żądanego punktu
jednostki(-ek) wewnętrznej(-ych).
POD ŁĄ CZENIE ELEKTRONICZNEGO KLUCZA (brak w
zestawie)
- Podłączyć kable z tyłu jednostki zewnętrznej (11). Zamek może
mieć maksymalnie 12V=0,5A.
MONTA Ż JEDNOSTKI WEWN Ę TRZNEJ (e i f)
- Montaż tej jednostki musi mieć miejsce wewnątrz.
- Zamocować wspornik montażowy (f) za pomocą 4 śrub w
wybranym miejscu (na wysokości ok. 1,6m) (12).
- Podłączyć kabel przyłączeniowy (d) do jednostki wewnętrznej (e),
zwracając uwagę na oznaczenia kolorów (13).
- Zawiesić jednostkę (e) na płycie montażowej (f) (14).
U ŻYTKOWANIE
- Włożyć zasilacz (c) do gniazda wtykowego.
- Jak tylko ktoś naciśnie przycisk dzwonka, zadzwoni monitor i
włączy się wyświetlacz.
- Nacisnąć przycisk na monitorze (14a), by porozmawiać z
gościem. Przycisk można także wykorzystać
za każdym razem,
gdy chce się spojrzeć na zewnątrz. W przypadku podłączonych
dwóch kamer, aby wybrać drugą kamerę, należy przycisk
nacisnąć powtórnie. Drzwi można otworzyć przyciskiem z
kluczem (14b). Ten ostatni działa tylko wtedy, gdy jest
zamontowane elektryczne otwieranie drzwi (poza zestawem).
- Wyświetlacz można regulować (jasność, kontrast and barwa) a
siłę głosu dzwonka (volume) poprzez naciśnięcie przycisku menu
(14c). Strzałki w górę i w dół (14d) służą do wybierania,
natomiast strzałki w lewo i w prawo do regulacji. Ustawienia są
zapamiętywane automatycznie.
- Aby wyjść z menu, należy nacisnąć przycisk esc. (14e) lub
zaczekać ok. 60 s, kiedy ono wyłączy się automatycznie.
Uwaga: naciśnięcie przycisków spowoduje uruchomienie monitora.
WSKAZÓWKI
- Regularnie czyścić ekran suchą szmatką lub bibułkami/szmatką
do okularów.
- Zawiesić jednostkę zewnętrzną po stronie zamykającej drzwi.
- Sprawdzić zestaw przed montażem i określić prawidłową
wysokość montażu.
- Drugą jednostkę wewnętrzną (VD71Z) można podłączyć
równolegle (kolor z kolorem).
- Użyć klucza elektronicznego: DB5005 (tylko rygiel zatrzaskowy)
lub DB5005L (zatrzask + zamek drzwiowy wpuszczany) do
elektrycznego otwierania drzwi.
- Przedłużyć kabel(-le) do długości maksymalnie 30m za pomocą
kabla(-i) niskonapięciowego(-ych) (zwracając uwagę na kolory).
VIDEÓS AJTÓ-INTERKOM RENDSZER
A VD71Z-as széria egy videós ajtó-interkom rendszer, amely
nagyban hozzájárul az ön kényelméhez és biztonságához. A
látogatóival történő előzetes kapcsolatteremtéssel elkerülhetők a
nemkívánatos találkozások. A törésálló fémből készült kültéri
egység besüllyeszthető vagy falra szerelhető. A csengő gombjai
sötétben kivilágítottak. Ezeken kívül az ajtó távvezérelt nyitása is
lehetséges egy elektromos ajtónyitóval (külön rendelhető).
Összekapcsolhat két darab VD71Z szettet, hogy az elsõ és a hátsó
ajtót az 1 rendszeren láthassa.
A CSOMAG TARTALMA (1)
a. Kültéri egység
b. Kültéri egység tartókerete/hátlapja
c. Hálózati adapter
d. Összekötő kábel
e. Beltéri egység
f. A beltéri egység tartólapja
KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE (a és b)
- Jelölje ki a megfelelő helyet és fúrjon egy körülbelül 6 mm
átmérőjű lyukat a falba vagy az ablakkeretbe, nagyjából 1,5
méteres magasságban.
- Falra szerelésnél használja a mellékelt keretet (b), besüllyesztett
felszerelés esetén pedig használja a keretet sablonként (2). A
besüllyesztett felszereléshez szükséges mélység körülbelül 2 cm.
- Távolítsa el a elülső fémajtót: lazítsa ki az alsó Torx csavart,
majd csúsztassa lefelé az előlapot (3a+3b).
- Belülről kifelé vezesse át a lyukon a kábel(eke)t és az adapter
kábelét (4).
- Csatlakoztassa az adaptert, figyeljen a + és – jelekre, és a kábel
jelöléseire (5).
- Csatlakoztassa a kültéri egységet, színt a színnel/ vagy a
sematikus csatlakozási diagram alapján (készlettől függően
6a+6b), majd helyezze fel a hátlapot (7).
- 4 csavarral szerelje fel a kültéri egységet (a) és, falra
szerelésnél, a tartókeretet (b) a falra, vagy a falba (8a+8b).
- Az csengő átlátszó gombja előrehúzható, így a névtáblák alatta
történő elhelyezése egyszerű (9).
- Helyezze vissza az előlapot (10) és rögzítse a csavarokkal.
- A kültéri egység kábeleit vezesse be a beltéri egység(ek) kívánt
helyé(ei)hez.
AJTÓNYITÓ CSATLAKOZTATÁS (külön rendelhet ő )
- A kültéri egység hátuljához csatlakoztassa a zárhoz használandó
kábeleket (11). A zár maximum 12 V=0,5 A-es lehet.
BELTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE (e és f)
- Ez az egység belső térbe szerelendő.
- A kívánt helyre 4 csavarral rögzítse a tartólapot (f) (körülbelül
1,6 m-es magasságban) (12).
- Csatlakoztassa az összekötő kábelt (d) a beltéri egység (e),
közben figyeljen a színkódokra (13).
- Függessze fel a beltéri egységet (e) a tartólapra (f) (14).
HASZNÁLAT
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert (c) a hálózati csatlakozóba.
- Amint valaki megny
omja az ajtócsengõt, a monitor csörögni
kezd, és a kijelzõ bekapcsol.
- A látogatóval való beszélgetéshez nyomja meg a monitorgombot
a monitoron (14a). Bármikor használhatja ezt a gombot, ha ki
akar nézni a kamerával. Két kamera csatlakoztatása esetén a
másik kamera kiválasztásához nyomja meg újra a gombot. A
kulcsgombbal nyithatja ki az ajtót (14b). Az utóbbi csak
elektromos ajtónyitó (nem tartozék) telepítésekor mûködik.
- A menügomb megnyomásával megadhatja a kijelzõ (fényerõ,
kontraszt és szín) és a hang (hangerõ) beállításait (14c). A fel és
le nyilakkal (14d) válassza ki az elemet, a balra és jobbra
nyilakkal pedig módosítsa az értéket. A beállítások
automatikusan tárolódnak.
- A menübõl való kilépéshez nyomja meg az esc. gombot (14e),
vagy várjon kb. 60 másodpercet az automatikus kilépéshez.
Megjegyzés: a mûködtetõ gombok a monitorgomb
megnyomásakor kigyulladnak.
JAVASLATOK
- Rendszeresen tisztítsa meg a képernyõt egy száraz ruhával vagy
szemüvegtisztító kendõvel.
- A kültéri egységet arra az oldalra rögzítse, amerre az ajtó
záródik.
- Összeszerelés előtt tesztelje a készletet, és határozza meg a
megfelelő rögzítési magasságokat.
- Egy másodlagos beltéri egység (VD71) párhuzamosan
csatlakoztatható (színt a színnel).
- Ajtónyitók használata: DB5005 (csak rugós zárnyelv) vagy
DB5005L (rúgós zárnyelv + kulccsal nyitható zár) az ajtó
elektromos nyitásához.
- A kábel(eke)t alacsony feszültségű kábel(ekk)el maximum 30 m-
ig hosszabbítsa (figyeljen a színekre).
SISTEM VIDEO INTERCOM, PENTRU U Ş Ă
Seria VD71Z este un sistem video intercom pentru uşă. Acesta
îmbunătăţeşte confortul şi siguranţa. Intrarea în contact cu
vizitatorul dvs. previne vizitele nedorite. Suportul metalic rezistent
la impacturi este adecvat atât pentru montare prin incorporare cât
şi pe suprafaţă. Butoanele pentru sonerie sunt iluminate când este
întuneric. Mai mult, este posibil să deblocaţi de la distanţă uşa,
folosind o telecomandă electrică pentru aceasta (nu este inclusă).
Puteţi interconecta două seturi VD71Z pentru a vizualiza atât uşa
din faţă cât şi pe cea din spate pe un singur sistem.
CON Ţ INUTUL COLETULUI (1)
a.Aparatul exterior
b.Aparat exterior cu disc posterior/pe fereastră, cu montare pe
fereastră
c.Adaptor de alimentare
d.Cablu de conectare
e.Suport interior
f. Suport interior cu disc de montare
INSTALAREA APARATULUI INTERIOR (a ş i b)
- Stabiliţi punctul adecvat şi faceţi o gară de aproximativ 6mm în
perete sau marginea ferestrei, la o înălţime de aproximativ 1,50
metri.
- Folosiţi fereastra furnizată (b) pentru montarea la suprafaţă, în
cazul montării incorporate, folosiţi fereastra ca şablon (2).
Adâncimea pentru asamblarea incorporată este de aproximativ 2
cm.
- Acum, scoateţi uşa metalică frontală, slăbind şurubul Tork din
partea inferioară şi glisând faţada în jos (3a+3b).
- Dirijaţi cablurile şi pe cel al adaptorului de alimentare prin
orificiu, din interior către exterior (4).
- Conectaţi adaptorul, acordaţi atenţie la + şi -, şi la marcajele de
pe cablu (5).
- Conectaţi aparatul exterior, culoare la culoare/schema de
conectare (6a+6b, în funcţie de set), apoi aşezaţi discul din spate
(7).
- Montaţi aparatul exterior (a) cu 4 şuruburi şi, în cazul asamblării
la suprafaţă, colierul (b) pe sau în perete (8a + 8b).
- Butonul transparent de pe sonerie se poate deplasa în faţă
pentru a fixa cu uşurinţă cardul cu nume pe sub (9).
- Înlocuiţi partea frontală (10) şi fixaţi-o cu şuruburile.
- Instalaţi cablurile de la suportul exterior la locaţia dorită a
suportului(urilor) interioare.
CONECTAREA DESCHIZ Ă TORULUI DE U Ş Ă (nu este inclus)
- Conectaţi cablurile în partea din spate pentru a închide suportul
exterior (11). Siguranţa poate fi de maxim 12V = 0,5 A
ANSAMBLUL POSTULUI INTERIOR (e ş i f)
- Acest aparat trebuie montat la interior.
- Fixaţi colierul de montare (f) cu 4 şuruburi în locaţia dorită
(înălţime de aprox. 1,6m) (12).
- Conectaţi cablul (d) la aparatului interior (e) şi acordaţi atenţie
marcajelor de culori (13).
- Agăţaţi suportul (e) de discul de montare (f) (14).
UTILIZAREA
- Introduceţi adaptorul de alimentare (c) la o priză.
- În momentul în care este apăsat butonul soneriei, monitorul va
suna iar ecranul se va activa.
- Apăsaţi butonul monitorului de pe monitor (14a) pentru a vorbi
cu vizitatorul dumneavoastră. Puteţi folosi acest buton de câte ori
doriţi să vă uitaţi afară. Dacă sunt conectate două camere de luat
vederi, puteţi apăsa din nou pentru a selecta cealaltă cameră de
luat vederi. Puteţi deschide uşa de la butonul tastă (14b). Acesta
din urmă funcţionează numai dacă este instalat un dispozitiv
electric de deschidere a uşii (excl.).
- Puteţi regal setările ecranului (luminozitate, contrast şi culoare)
şi ale sunetului (volum) apăsând butonul meniului (14c). Folosiţi
săgeţile sus şi jos (14d) pentru selectare şi săgeţile stânga şi
dreapta pentru reglare. Setările sunt memorate automat.
- Apăsaţi butonul esc. (14e) pentru a ieşi din meniu sau aşteptaţi
aproximativ 60 de secunde pentru ca acesta să se închidă
automat.
Not ă : butoanele de operare se aprind când se apasă butonul
monitorului.
INDICA Ţ II
- Curăţaţi periodic ecranul cu o cârpă uscată sau cu batiste de
ştergere a ochelarilor.
- Agăţaţi suportul exterior pe partea de închidere a uşii.
- Testaţi setul înainte de asamblare şi stabiliţi înălţimile corecte de
montare.
- Un al doilea suport interior (VD71Z) se poate conecta în paralel
(culoare la culoare).
- Folosiţi-l ca şi deschizător de uşă. DB5005 (numai yală) sau
DB5005L (încuietoare + clanţă) pentru a debloca electric uşa.
- Lungiţi cablurile la maxim 30m cu cabluri de curent de joasă
tensiune (acordaţi atenţie la culori).
KAMEROVÝ DVE Ř NÍ KOMUNIKA Č NÍ SYSTÉM
Série VD71Z je kamerový dveřní komunikační systém (interkom).
Zahrnuje v sobě pohodlí i bezpečnost. Předběžnou komunikací s
návštěvníkem zamezíte nechtěným návštěvám. Vnější prvek z
kovu, odolného vůči nárazu, lze připevnit na omítku i vestavět do
zdi. Za tmy jsou tlačítka zvonku osvětlena. Navíc je možné dveře
dálkově odemknout pomocí elektrického otvírače dveří (není
součástí dodávky).Můžete také propojit dvě sady VD71Z a použít je
na přední i zadní dveře v jednom systému.
OBSAH BALENÍ (1)
a.Vnější jednotka
b.Rámeček k montáži na zeď/zadní plocha vnější jednotky
c.Napájecí adaptér
d.Propojovací kabel
e.Vnitřní prvek
f. Montážní plocha vnitřního prvku
INSTALACE VN Ě JŠÍ JEDNOTKY (a a b)
- Vyberte odpovídající místo a vyvrtejte do zdi či rámu okna otvor
přibl. 6 mm ve výšce přibl. 1,50 metrů.
- Použijte dodávaný rámeček (b) pro montáž na omítku, v případě
montáže pod omítku použijte rámeček jako šablonu (2).Hloubka
vestavěné sestavy je přibl. 2cm.
- Nyní sejměte koková přední dvířka uvolněním šroubku Tork
vespod a vysunutím čelního panelu směrem dolů (3a+3b).
- Protáhněte kabel(y) a napájecí adaptér skrz otvor zevnitř ven
(4).
- Propojte adaptér, dodržujte + a – a značky na kabelu (5).
- Propojte vnější jednotku, zachovávejte barevné označení dle
propojovacího diagramu (6a+6b v závislosti na sadě), pak
připevněte zadní plochu (7).
- Přichytněte vnější jednotku (a) pomocí 4 šroubků a v případě
montáže na omítku i držák (b) na či do zdi (8a+8b).
- Průhledné tlačítko zvonku můžete vysunout dopředu a pod něj
vložit štítek se jménem (9).
- Vraťte zpět čelní kryt (10) a připevněte jej šroubky.
- Natáhněte kabely z vnější jednotky na požadované místo ke
vnitřní jednotce(jednotkám).
P Ř IPOJENÍ OTEVÍRA Č E DV ĚŘ Í (není sou č . dodávky)
- Připojte kabely k zadní části, aby šlo zavírat vnější jednotku (11).
Zámek by měl být maximálně 12V = 0,5A.
MONTÁŽ VNIT Ř NÍ JEDNOTKY (e a f)
- Montáž této jednotky provádějte uvnitř.
- Připevněte montážní držák (f) pomocí 4 šroubů na požadované
místo (přibl. 1,6m vysoko) (12).
- Připojte propojovací kabel (d) k vnitřní jednotky (e) a dbejte na
barevná označení (13).
- Sejměte jednotku(y) z montážní plochy (f) (14).
POUŽITÍ
- Vložte napájecí adaptér (c) do elektrické zásuvky.
- Jakmile někdo stiskne tlačítko zvonku, monitor zazvoní a zapne
se.
- Stiskněte tlačítko monitoru, nacházející se na monitoru (14aa
můžete hovořit s návštěvníkem. Toto tlačítko můžete také použít
kdykoliv se budete chtít podívat ven. V případě, že jsou připojeny
dvě kamery, můžete tlačítko stisknout ještě jednou a zvolit
druhou kameru. Dveře můžete otevřít tlačítkem s klíčem (14b).
Druhá možnost je funkční pouze, je-li nainstalován otvírač dveří
(není souč. dodávky).
- Stiskem tlačítka menu (14c) lze nastavit displej (jas, kontrast a
barvu) a zvuk (hlasitost). Použijte tlačítka šipek nahoru a dolů
(14d) pro volbu a šipky vlevo a vpravo pro nastavení. Nastavení
je automaticky uloženo.
- Stiskem tlačítka esc. (14e) ukončíte menu, nebo vyčkejte přibl.
60 sekund, manu se automaticky vypne
Poznámka: funkční tlačítka se po dotyku na tlačítko monitoru
rozsvítí.
TYPY
- Obrazovku pravidelně čistěte suchým hadříkem či ubrousky na
brýle.
- Zavěste vnější jednotku na zavírací stranu dveří.
- Otestujte sestavu ještě před připevněním a promyslete správnou
montážní výšku.
- Druhá vnitřní jednotka (VD71Z) může být připojena paralelně
(barva drátků musí být zachována).
- Používejte jej jako otvírač dveří. DB5005 (pouze západka) či
DB5005L (západka + závora zámku) pro elektrické odemykání
dveří.
- Prodlužte kabel(y) až do maximálně 30 m pomocí slaboproudých
kabelů (dbejte barevných označení).
12
UP
13
6b
1
a
b
c
d
e
f
14
MENU ESC
14a14b
14c 14e
14d
VIDEO INTERFONSKI SUSTAV ZA VRATA
VD71Z serija predstavlja video isnterfonski sustav za vrata. Njime
se poboljšavaju i sigurnost i udobnost. Kontakt s posjetitljima
unaprijedd spriječit će dolazak neželjenih posjetitelja. Materijal
vanjske jedinice koji je otporan na udarce prikladan je za
ugradbene i površinske montaže. Tipkala za zvonce su sovijetljena i
vide se u mraku. Štoviše, postoji mogućnost daljinskog
otključavanja vrata uz pomoć električne brave (nije u kompletu).
Možete meðusobno povezati dva VD71Z kompleta kako bi mogli
vidjet i prednja i stražnja vrata u 1 sustavu.
SADRŽAJ PAKIRANJA (1)
a.Vanjska jedinica
b.Prozor za površinsku montažu/vanjska jedinica sa stražnjom
pločom
c.Adapter napajanja
d.Kabel za povezivanje
e.Unutarnja jedinica
f. Montažna ploča za unutarnju jedinicu
POSTAVLJANJE VANJSKE JEDINICE (a i b)
- Odredite prikladno mjesto za montažu i izbušite rupu od približno
6 mm u zidu ili prozorskom okviru na visini od približno 1,50
metara.
- Koristite isporučeni prozor (b) za površinsku montažu, u slučaju
ugradbene montaže prozor koristite kao šablonu (2).Ugradbena
dubina sklopa iznosi približno 2 cm.
- Sada skinite metalna prednja vrata otpuštanjem torx vijaka pri
dnu i njegovim povlačenjem prema dolje (3a+3b).
- Provucite kabel(e) i adapter napajanja kroz rupu iznutra prema
van (4).
- Priključite adapter i obrati pozor na + i – te na oznake na kabelu
(5).
- Priključite vanjsku jedinicu, povežite boju na boju (6a+6b ovisno
o kompletu), te zatim postavite stražnju ploču (7).
- Montirajte vanjsku jedinicu (a) s 4 vijka i u slučaju površinske
montaže, nosač (b) na ili u zid (8a+8b).
- Prozirno tipkalo za zvonce može se premjestiti naprijed kako bi
se lako postavilo ime ispod poklopca (9).
- Vratite prednji dio (10) i učvrstite ga vijcima.
- Instalirajte kablove iz vanjske jedinice do željenog mjesta za
unutarnju jedinicu(e).
PRIKLJU Č IVANJE ELEKTRI Č NE BRAVE (nije u kompletu)
- Priključite kabele na stražnji dio vanjske jedinice (11). Električna
brava smije biti za najviše 12V= 0,5A.
MONTAŽA UNUTARNJE JEDINICE (e i f)
- Ova jedinica mora se montirati u zatvorenom prostoru (unutra).
- Pomoću 4 vijka učvrstite montažni nosač (f) na željeno mjesto
(približno 1,6 m visine) (12).
- Priključite spojni kabel (d) na unutarnje jedinicu (e) i obratite
pozor na označivanje bojama (13).
- Ovjesite jedinicu (e) da visi s montažne ploče (f) (14).
KORIŠTENJE
- Utaknite električni adapter (c) u zidnu utičnicu.
- Čim netko pritisne prekidaè zvonca, monitor æe zazvoniti, a
zaslon se ukljuèiti
- Dodirnite gumb za nadzor na monitoru (14a) da bi razgovarali s
posjetiteljem Ovaj gumb možete upotrijebiti u bilo kojem
trenutku za pogled van. U sluèaju da su dvije kamere spojene,
ponovnim pritiskom odabrat æete drugu kameru. Vrata možete
otvoriti uz pomoæ gumba za kljuèeve (14b). Otvaranje radi samo
kad se montira elektrièni otvaraè vrata (nije u kompletu.).
- Zaslon (svjetlinu, kontrast i boju) i postavke zvuka (glasnoæa)
možete podesiti pritiskom na gumb izbornika (14c). Strelicama
za gore i dolje (14d) vršite odabir, a strelicama lijevo i desno
podešavanje. Postavke se pohranjuju automatski.
- Pritisnite gumb esc. (14e) za izlaz iz izbornika ili prièekajte
približno 60 sekundi za automatsko iskljuèivanje.
Napomena: Gumbi za upravljanje zasvijetlit æe nakon dodirivanja
gumba na monitoru.
SAVJETI
- Redovito èistite zaslon suhom tkaninom ili krpicama za èišæenje
stakla.
- Vanjsku jedinicu postavite na strani zatvaranja vrata.
- Provjerite komplet prije njegove montaže i odredite pravilne
visine za montažu.
- Druga unutarnja jedinica (VD71Z) može se priključiti paralelno
(boju na boju).
- Upotreba električne brave: DB5005 (samo vijak zasuna) ili
DB5005L (zasun + mirni vijak) za električnu bravu na vratima.
- Duljina kablova iznosi maksimalno do 30 m niskonaponskih
kablova (obratite pozor na boje).
GÖRÜNTÜLÜ KAPI İ NTERKOM S İ STEM İ
VD71Z bir görüntülü kapı interkom sistemidir. Rahatlık ve güvenliği
arttırır. Ziyaretçinizle temasa geçerek istenmeyen ziyaretçileri
önceden engeller. Darbeye dayanıklı metal dış kutu hem gömme
hem de yüzeye monte edilmeye uygundur. Zil düğmeleri karanlıkta
ışık verir. Ayrıca, elektrikli kapı otomatı ile (hariçtir) uzaktan kapıyı
açmanız mümkündür. İki VD71Z setini ön ve arka kapıyı tek bir
sistemde kullanmak üzere de bağlayabilirsiniz.
PAKET ÝÇERÝÐÝ (1)
a.Dış mekan ünitesi
b.Yüzeye montaj pencere/arka plaka dış ünite
c.Güç adaptörü
d.Bağlantı kablo
e.İç mekan kutusu
f. İç mekan kutusu bağlantı plakası
Di Ş
MEKÂN ÜN İ TES İ KURULUMU (a ve b)
- Uygun noktayı belirleyin ve duvara veya pencere pervazına
yerden 1.50 metre kadar yükseklikte 6mm civarı bir delik açın.
- Yüzey montajı için temin edilmiş pencereyi (b) kullanın, gömme
montaj için pencereyi şablon (2) olarak kullanınız. Gömme
montajın derinliği yaklaşık 2 cm.dir.
- Şimdi metal ön kapıyı alttaki Tork vidayı gevşeterek ve öne aşağı
doğru (3a+3b) kaydırarak çıkarınız.
- Kablo(lar)ı ve güç adaptörü kablosunu içeriden dışarıya doğru
delikten geçiriniz (4).
- Adaptörü bağlayınız + ve –'ye ve kablodaki renklere dikkat ediniz
(5).
- Dış mekân ünitesini renklere ve bağlantı diyagramına göre
bağlayınız (sete göre 6a+6b), sonra arka plakayı yerleştiriniz (7).
- Dış mekân ünitesini (a) 4 vida ile ve yüzeye montajda, bağlantı
parçası duvara (b) veya duvar içine (8a+8b) olmak üzere
bağlayınız.
- Saydam zil düğmesi altına kartvizit yerleştirilmek üzere kolaylıkla
ileri doğru hareket ettirilebilir (9).
- Ön parçayı (10) yerleştiriniz ve vidalarla sıkıştırınız.
- Kabloları dış mekân kutusundan iç mekan kutu(lar)ının istenilen
noktasına doğru döşeyiniz.
KAPI OTOMATI BA Ğ LANTISI (dâhil de ğ ildir)
- Kabloları dış mekân kutusunu kapatmak için arkadan bağlayınız
(11). Kilit en fazla 12V= 0.5A olabilir.
İ Ç MEKÂN KUTU MONTAJI (e ve f)
- Bu ünitenin montajı mutlaka iç mekâna yapılmalıdır.
- Bağlantı parçasını (f) 4 vida ile istenilen noktaya takınız (yaklaşık
1.6m yükseklikte) (12).
- Bağlantı kablosunu (d) iç mekân ünitesine (e) bağlayınız ve renk
işaretlerine dikkat ediniz (13).
- Kutuyu (e) montaj plakasından (f) asınız (14).
KULLANIM
- Güç adaptörünü (c) duvar çıkışına takınız.
- Zile birisi bastığında, monitör çalacak ve ekran açılacaktır.
- Konuğunuzla konuşmak için monitör üzerindeki monitör
ğmesine basın (14a). Bu düğmeyi dışarı bakmak istediğiniz
herhangi bir zamanda da kullanabilirsiniz. Eğer iki kamera
bağlıysa, diğer kamerayı seçmek için tekrar basabilirsiniz. Kapıyı
anahtar düğmeyle açabilirsiniz (14b). İkincisi sadece elektrikli
kapı otomatı (hariçtir) kurulu ise çalışır.
- Ekran (parlaklık, kontrast ve renk) ve ses (volüm) ayarlarını
menü düğmesine (14c) basarak yapabilirsiniz. Seçmek için
yukarı-aşağı okları (14d) ve ayarlamak için sağ-sol okları
kullanınız. Ayarlar otomatik olarak kaydedilir.
- Menüden ç
ıkmak için esc. düğmesine (14e) basınız veya otomatik
olarak kapanması için yaklaşık 60 saniye bekleyiniz..
Not: monitör düğmesine basıldığında operasyon düğmeleri
yanacaktır.
ÖNER İ LER
- Ekranı düzenli olarak kuru bir bez veya gözlük temizleyicilerle
temizleyiniz.
- Dış mekân kutusunu kapının kapandığı tarafa asınız.
- Kurmadan önce seti kontrol ediniz ve doğru montaj
yüksekliklerini belirleyiniz.
- İkinci bir dâhili mekân kutusu (VD71Z paralel olarak (renkten
renge) bağlanabilir.
- Kapı otomatı olarak: kapıyı otomatik olarak açmak için DB5005
(sadece dilli kilit) veya DB5005L (dilli + silindirli kilit) kullanınız.
- Kablo(lar)ı maksimum 30m uzatınız, düşük gerilimli akım
kabloları (renklere dikkat ediniz) kullanınız.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
To VD71Z είναι ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας με θυροτηλεόραση.
Βελτιώνει την άνεση και την ασφάλειά σας. Η επαφή με τον επισκέπτη
σας εκ των προτέρων προλαμβάνει τους ανεπιθύμητους. Η ανθεκτική
στα χτυπήματα μεταλλική εξωτερική μονάδα είναι κατάλληλη και για
εντοιχισμένη και για επιτοίχια τοποθέτηση. Το κουδούνι φωτίζεται
όταν είναι σκοτεινά. Επιπλέον, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα με
τηλεχειρισμό με το μηχανισμό ηλεκτρικού ανοίγματος (δεν περιλαμβ.).
Μπορείτε επίσης να διασυνδέσετε δύο συσκευές VD71Ζ για να
χειρίζεστε την εμπρός και πίσω πόρτα με ένα σύστημα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (1)
a.Εξωτερική μονάδα
b.Πίσω πλάκα/πλαίσιο επιφάνειας εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
c.Ηλεκτρικός προσαρμογέας
d.Καλώδιο σύνδεσης
e.Εσωτερική μονάδα
f. Πλάκα εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (a και b)
- Καθορίστε το κατάλληλο σημείο και ανοίξτε μία τρύπα περίπου 6
χιλιοστών στον τοίχο ή στο πλαίσιο του παραθύρου σε ύψος
περίπου 1, 50 μέτρου.
- Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο που παρέχεται (b) για επιτοίχια
τοποθέτηση, σε περίπτωση εντοιχισμένης
τοποθέτησης
χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ως οδηγό εφαρμογής (2).Το βάθος της
εντοιχισμένης τοποθέτησης είναι περίπου 2 εκατοστά.
- Τώρα αφαιρέστε τη μεταλλική εμπρός πόρτα χαλαρώνοντας τη βίδα
στο κάτω μέρος και σύροντας το εμπρός μέρος προς τα κάτω (3a+
3b).
- Οδηγήστε το καλώδιο(-α) και το καλώδιο του ηλεκτρικού
προσαρμογέα μέσα από την τρύπα από μέσα προς τα έξω (4).
- Συνδέστε τον προσαρμογέα, προσέξτε τα + και -, και τις ενδείξεις
στο καλώδιο (5).
- Συνδέστε την εξωτερική μονάδα, χρώμα με χρώμα/διάγραμμα
σύνδεσης (6a + 6b ανάλογα με τη μονάδα), έπειτα τοποθετήστε την
πίσω πλάκα (7).
- Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα (a) με 4 βίδες και, σε
περίπτωση επιτοίχιας τοποθέτησης, τοποθετήστε τη βάση (b) πάνω
ή μέσα στον τοίχο (8a+ 8b).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το διαφανές κουμπί του κουδουνιού προς
τα εμπρός για να βάλετε εύκολα από κάτω το όνομα του κουδουνιού
(9).
- Επανατοποθετήστε το εμπρός μέρος (10) και σταθεροποιήστε το με
τις βίδες.
- Τοποθετήστε τα καλώδια από την εξωτερική μονάδα στο επιθυμητό
σημείο της εσωτερικής μονάδας(ων).
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ( δεν
περιλαμβάνεται )
- Συνδέστε τα καλώδια στο πίσω μέρος για το κλείσιμο της
εξωτερικής μονάδας(11). Η λειτουργία κλειδώματος μπορεί να είναι
έως και 12V= 0,5A.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (e και f)
- Η εγκατάσταση αυτής της μονάδας πρέπει να γίνει εντός.
- Σταθεροποιήστε τη βάση τοποθέτησης (f) με 4 βίδες στο
επιθυμητό
σημείο (περίπου σε ύψος 1, 60 μέτρου) (12).
- Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης (d) στην εσωτερική μονάδα (e) και
δώστε προσοχή στις χρωματικές ενδείξεις (13).
- Κρεμάστε τη μονάδα (e από την πλάκα τοποθέτησης (f) (14).
ΧΡΗΣΗ
- Εισάγετε τον ηλεκτρικό προσαρμογέα (c) σε μία έξοδο του τοίχου.
- Μόλις κάποιος χτυπήσει το κουδούνι, η οθόνη θα ηχήσει και θα
ενεργοποιηθεί.
- Πατήστε το κουμπί της οθόνης (14a) για να μιλήσετε με τον
επισκέπτη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να κοιτάξετε έξω. Στην περίπτωση
που είναι συνδεδεμένες δύο κάμερες, μπορείτε να πατήσετε ξανά
για να επιλέξετε την άλλη κάμερα. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα
με το κουμπί του κλειδιού (14b). Αυτό λειτουργεί μόνο αν έχει
εγκατασταθεί ηλεκτρικός μηχανισμός ανοίγματος πόρτας (δεν
περιλαβάνεται).
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (φωτεινότητα,
αντίθεση και χρώμα) και του ήχου (ένταση) πατώντας το κουμπί
του μενού (14c). Χρησιμοποιήστε τα άνω και κάτω βέλη (14d) για
να επιλέξετε και τα βέλη αριστερά και δεξιά για να ρυθμίσετε. Οι
ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί (14e) για να βγείτε από το μενού ή περιμένετε
περίπου 60 δευτερόλεπτα για να κλείσει αυτόματα.
Σημείωση : τα κουμπιά λειτουργίας θα ανάψουν με το πάτημα του
κουμπιού της οθόνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
- Καθαρίζετε τακτικά την οθόνη με ένα στεγνό ύφασμα ή μαντηλάκια
για
γυαλιά.
- Κρεμάστε την εξωτερική μονάδα στην πλευρά κλεισίματος της
πόρτας.
- Δοκιμάστε τη μονάδα πριν τη συμαρμολόγηση και καθορίστε τα
σωστά ύψη τοποθέτησης.
- Μπορείτε να συνδέσετε παράλληλα και δεύτερη εσωτερική μονάδα
(VD17Ζ) (χρώμα με χρώμα).
- Χρήση ως μηχανισμός ανοίγματος πόρτας: DB5005 (μόνο γλωττίδα)
ή DB5005L (γλωττίδα + σύρτης) για το ηλεκτρικό ξεκλείδωμα της
πόρτας.
- Μέγιστη επιμήκυνση των καλωδίων έως και 30 μέτρα με καλώδια
χαμηλής τάσης (προσέξτε τα χρώματα).
SPECIFICATIONS
Camera : ¼ CMOS
Lens : F4.9mm
Camera angle : 50 degrees
Screen size : 7 inch
Video system : PAL
Power supply : 15 volt DC 1A
Outdoor unit : IP44
Maximal cable length: 30 meter (0.3mm2)
Dooropener output : 12volt DC 500mA max.
Temperature : - 20 till +50 C
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
HIZLI KLAVUZ

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Smartwares VD71Z - 10.007.60 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Smartwares VD71Z - 10.007.60 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Espanol, Polski, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 3,91 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info