Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
Nederlands ST-serie
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze SkyTec karaoke set. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
WAARSCHUWING :
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen
te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te
worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact
worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer. Sluit het
apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 230VAC / 50Hz geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende- maar stabiele
ondergrond plaatsen. Dek ventilatie-openingen nooit af.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt.
Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat een tijd niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
Plaats geen metalen voorwerpen, vloeistoffen (in bekers etc.) op het product, deze kunnen onherstelbare schade of een
elektrische schok veroorzaken!! wanneer ze het apparaat binnendringen.
- De behuizing kan warm worden, raak deze dan ook niet aan bij gebruik én direct na gebruik.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten
de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Wanneer het apparaat aan de muur bevestigd moet worden dient eerst zorgvuldig berekend te worden of het plateau en/of
muurbeugels deze wel kunnnen dragen. Kunt u het niet berekenen schakel dan vakbekwaam personeel in. Het apparaat
mag alleen bevestigd worden op de manier die de fabrikant /expert aanbeveelt.
- Laat ruimte vrij voor een deugdelijke ventilatie.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof
ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met deze karaoke set altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Zet eerst de Aan/Uit schakelaar op Uit
en de volumeregelaar(s) op minimaal bij het aansluiten van de installatie, na alle
snoeren aangesloten te hebben schakel dan pas Aan
. Zorg er ook voor dat de karaoke set eerst Uit geschakeld wordt
alvorens het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.
Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om
schoon te maken.
Blijf uit de buurt van elektrische/elektronische apparatuur, elektriciteitskabels etc., deze veroorzaken bromstoringen.
Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te
voorkomen.
Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen. Vervoer de karaoke set eventueel trillingsvrij.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder
gebruik controleren op breuken/defecten! !
In Nederland/Belgie is de netspanning 230Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de
netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product
aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te
volgen.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie
wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen om brand en/of een elektrische schok te
voorkomen.
Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een
elektrische schok te voorkomen.
Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wij hebben de Skytec ST100

  wat betekent het als het lampje "PRO" gaat branden? Gesteld op 15-7-2014 om 11:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • dat jou spanning (dus van de speaker uitgang teveel is) of jou batterij af is en niet genoeg spanning meer levert.
   of een onderdeeltje die in de soundbox zit .en die heet "Protect limiter" en die blijft dan "aan staan" en dan geen spanning meer geeft aan de versterker enz. Geantwoord op 12-12-2014 om 23:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • meestal is er teveel "geluidsuitgang" dus volume van een externe bron ,mp3 speller,versterker,laptop uitgang.waarvan het volume te "hard"staatGeantwoord op 12-12-2014 om 23:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Tijdens het gebruik van de Skytec hield het apparaat er mee op en begon het lampje PRO te branden.
  In de handleiding staat dat dit Previous-Led terugspoelen betekent. Hier kan ik geen kaas van maken!
  Weet iemand wat dit betekent?

  Ik hoor het graag!

  info@depietjes.nl
  Gesteld op 26-4-2014 om 21:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Skytec ST100 Karaoke bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Skytec ST100 Karaoke in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info